nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 19. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:


1. §


  1. E rendelet területi hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - Rábapatona község közigazgatási területéhez tartozó 3422 hektár külterületen található földterületekre (a továbbiakban együtt: földterület) terjed ki.


2. Nem terjed ki e rendelet hatálya az erdő, nádas, kivett művelési ágú területekre, védett természeti területekre, halastavakra, valamint a zártkertekre.


2. §


E rendelet személyi hatálya kiterjed az 1. § (1) bekezdésben jelölt földterületek földhasználóira, ha ez nem ismert, tulajdonosaira.


3. §


 E rendelet alkalmazásában

  1. Földhasználó:


1.1. a földtulajdonos, ha saját maga hasznosítja földterületét,

1.2. a haszonbérlő,

1.3. az ingyenes szívességi használó,

1.4. a haszonélvező,

1.5. a feles bérlő,

1.6. a részesművelő.


4. §


(1) A mezei őrszolgálati feladatokat 1 fő mezőőr közalkalmazotti jogviszonyban látja el, akikkel kapcsolatban a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.


(2) A mezei őrszolgálat feladatát a polgármester irányításával, az általa kiadott Szolgálati Szabályzat szerint végzi.


(3) A szakmai felügyeletet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya és a Győri Városi Rendőrkapitányság látja el.


5. §


(1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a 3. § szerinti földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell biztosítani.


(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt terheli, akinek használatában vagy tulajdonában a földterület a tárgyév január 1. napján van.


(3) Mentesül a mezőőri járulékfizetési kötelezettség alól az a földtulajdonos vagy földhasználó, akinek a tulajdonában vagy használatában álló földterület nagysága az összeszámítás után nem éri el az egy, azaz 1 hektárt.


(4) A földhasználó, ennek hiányában a földtulajdonos járulékkötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni e rendelet 1. mellékletében foglalt nyomtatványon.


(5) A földterület használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy a tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni e rendelet 2. mellékletében foglalt nyomtatványon.


6. §


(1) A mezőőri járulék mértéke:


  1. külterületeken  minden megkezdett hektár után 1000,- Ft/év.


(2) A járulékfizetési kötelezettség szempontjából valamennyi használatban, illetve tulajdonban lévő termőföldet össze kell számítani.


(3) A mezőőri járulékot kétszeri összegben kell megfizetni minden év március hó 15. napjáig valamint október hó 15. napjáig Rábapatona Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e célra nyitott alszámlájára.


(4) A járulék késedelmes fizetése esetén a járulék fizetésére kötelezett a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni.


(5) A mezőőri járulék nyilvántartását, a megállapítás előkészítését a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal végzi.


7. §


(1) A mezőőri járulék összegét a kötelezett bejelentése alapján a polgármester határozatban állapítja meg, legkésőbb a tárgyév február 28. napjáig.


(2) Az eljárásra e rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(3) A mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos fellebbezésről Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.


(4) Az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld esetében a tulajdoni hányad arányában kell megállapítani az egy tulajdonosra jutó földterület nagyságát.


8. §


(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


(2) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a külterületi utak karbantartására használható fel.


(3) A mezőőri ellátás folyamatos biztosítása érdekében – ha a befizetett mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi – az Önkormányzat átmenetileg saját költségvetéséből megelőlegezi a tárgyévben indokoltan felmerült kiadások pénzügyi fedezetét.


(4) A mezőőri járulék az 1997. évi CLIX. tv. 19. § (3) bekezdés alapján adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra a jegyző jogosult.


(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
14.88 KB
2. sz. melléklet
12.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!