nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-25 - 2019-05-08
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1.§

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.


  1. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:


327.345.201 Ft

Költségvetési bevétellel153.068.996 Ft

Költségvetési kiadással


             174.276.205 Ft

130.325.087 Ft

43.951.118 Ft

               egyenleggel

kötelezettséggel terhelt 

             szabad maradvánnyal


hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont kiadásai és bevételeit, mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat tervezett normatív bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 (3) Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát felújításonként az 5. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

 (4) A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése és adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettségeit a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(7)A 1§ (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. – 9.2. mellékletek szerint határozza meg.


(8)Tényő Község önkormányzatának elismert tartozás állományát a 10. számú melléklet tartalmazza.


(9) Tényő Község önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket az 1. számú tájékoztató tábla, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.


(10) Az Önkormányzat által adott kedvezményeket a 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza.


(11) A Képviselő - testület az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a 4.számú tájékoztató tábla, A Napközi Otthonos Óvoda maradvány kimutatását a 4.1számú tájékoztató tábla   szerint fogadja el.


(12) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit összevontan tartalmazó vagyonmérlegét és a vagyonmérlegben szereplő eszközök értékét az 5. számú tájékoztató tábla és az 5.1 számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


(13) A Képviselő - testület az Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását a 6.számú tájékoztató tábla, A Tényői Szent Erzsébet Napközi Otthonos Óvoda eredmény kimutatását a 6.1számú tájékoztató tábla   szerint fogadja el.


3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tényő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(I.24.) rendelete a Tényő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, és az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló 11/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1
512 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!