nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában és 42. § 1. pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a közszolgáltatások színvonalának növelése, a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében - a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


(1) A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) építményadó,

            b) magánszemélyek kommunális adója,

            c) helyi iparűzési adó.II. Fejezet


Építményadó


2. §


Az adókötelezettség


Adóköteles a Htv. 11. §-a szerint előírt adótárgy.


3. §


Az adó alanya


Az adó alanya, az aki az év első napján a Htv. 11. § által előírt adótárgy tulajdonosa a Htv. 12. § előírásai alapján, figyelembe véve a Htv. 3 §-ában foglaltakat.


4. §


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


(1) Az adókötelezettség keletkezésére a Htv. 14. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 14. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) Az adókötelezettség változására a Htv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.


5. §


Az adó alapja


Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.


6. §


Az adó mértéke


(1) Építmény után 100 Ft/m2.


7. §


Adómentesség


A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól az önkormányzat illetékességi területén a magánszemélyek tulajdonában álló valamennyi lakóingatlan és az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó építményrész.III. Fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


8. §


Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszűnése


(1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.


9. §


Az adó mértéke


(1) Épület (lakás) adótárgyra: 6.500 Ft/év.

(2) Nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jog adótárgyra: 6.500 Ft/év.

           

10. §[1]


Adómentesség


(1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki a Htv. 12. §-ában előírt nem lakás céljára szolgáló adótárgy tulajdonjogával rendelkezik.

(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, a Htv. 17. §-ában előírt telek adótárgy.IV. Fejezet


Helyi iparűzési adó


11. §


Az adókötelezettség, az adó alanya


(1) Adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet.

 (2) Az alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.


12. §


Adókötelezettség keletkezése és megszűnése


(1) Adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. § bekezdéseiben foglaltak az irányadók.


13. §


Az adó alapja


(1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.

(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.


14. §


Az adó mértéke


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke: az adóalap 1,8 %-a.

(2) a) Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1.000 forint.V. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése


15. §


(1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.

(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. VI. Fejezet


Záró rendelkezések


16. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az Art.-ben foglaltak az irányadók.

(2) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 7/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Tapsony, 2015. szeptember 11.

                     Fábos István                                                         Károlyné Csobod Hajnalka

                      polgármester                                                                          jegyzőZáradék:


A rendelet 2015. szeptember 16. napján kihirdetésre került.

                                                                                                Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                   jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Tapsony, 2015. október 08.

                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                            jegyző
[1]

A 11/2015. (X.08.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. január 01. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!