nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-15 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete
Felsőpáhok községben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Felsőpáhok  községben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Fejezet

Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya:

a) Felsőpáhok község belterületén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, valamint az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás keretében Felsőpáhokon gyűjtött hulladékok szállítására és kezelésére,

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) igénybe venni köteles belterületi ingatlantulajdonosokra terjed ki.


2.§ [1]A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 26. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, beleértve az avarhulladékot, lombot, kaszálékot, nyesedéket és faágat is;

2. költségvetési szerv: az államháztartásról szóló törvényben meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy, amely az ingatlan, ingatlanrész használójaként a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) meghatározottak szerint ingatlantulajdonosnak minősül;

3. üzletszabályzat: a közszolgáltató által készített és a közszolgáltatási szerződés részét képező azon közszolgáltatói dokumentum, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek közszolgáltatóra és a szolgáltatás igénybevevőjére vonatkozó szabályait.


  1. Fejezet

Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek

1. Az ingatlantulajdonosnak a települési hulladékkal kapcsolatos feladatai

4. § (1) A Ht. szerinti ingatlantulajdonos (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természeti és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlantulajdonos a vegyes hulladékot a tulajdonát képező gyűjtőedényben gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja. A gyűjtőedény beszerzése az ingatlantulajdonos kötelessége.

(3) A  természetes személy ingatlantulajdonos az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti.

(4) Az ingatlantulajdonos a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti.


  1. Fejezet

A közszolgáltatás

2. A közszolgáltatás tartalma

5. § A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) a közterületen a Közszolgáltató által kihelyezett, általa rendszeresített utcai hulladékgyűjtő edénybe elhelyezett települési hulladék gyűjtésére;

b) az ingatlantulajdonos vegyes hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

c) az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok e rendeletben meghatározottak szerinti gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

d) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos által e rendeletben meghatározottak szerint a települési hulladék részét képező kötelezően elkülönítetten gyűjtött hulladékainak gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

e) a természetes személy ingatlantulajdonos által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe vont lom hulladékának gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

f) hulladékgyűjtő szigetek létesítésére, üzemeltetésére és az ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

3. A közszolgáltatási szerződés

6. § A közszolgáltatási szerződés nyilvános.

7. § A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait;

b) a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és az alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket;

c) a közszolgáltatás tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot;

e) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésének módját;

f) annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztetheti;

g) a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények működtetésének hatósági engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott szabályait.

8. § (1) A Közszolgáltató legfeljebb a közszolgáltatás 25%-áig vehet igénybe alvállalkozót, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) A Közszolgáltató a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlantulajdonos részére nyújtott közszolgáltatásban alvállalkozót nem vehet igénybe.


4. Az Önkormányzatnak a közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

9. § (1) Az Önkormányzat a közszolgáltatás teljesítését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon ellenőrzi. A Közszolgáltató köteles a helyszíni ellenőrzés során a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói kötelezettségek teljesítésére vonatkozó információkat tartalmazó dokumentumokba az ellenőrzést végzőnek betekintést biztosítani, továbbá a közszolgáltatási beszámolóban nem jelzett tényekről adatot, elemzést szolgáltatni.

10. § Az Önkormányzat:

a) [2]a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információkat a Közszolgáltató,a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a Koordináló szerv számára átadja;

b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását elősegíti;

c) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, valamint kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket kijelöli.


5. A Közszolgáltatónak a közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

11. § (1) Ha az ingatlantulajdonos természetes személy és a 16.§ (1) bekezdésében leírt bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű írásbeli értesítése mellett az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 110 literes, vagy az ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi, és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan tulajdonosa a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

(2) Ha az ingatlantulajdonos költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet 16.§ (2) bekezdésében leírt  bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű írásbeli értesítése mellett minimálisan 1 db 110 literes, vagy az ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan tulajdonosa a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

12. § (1) A Közszolgáltató:

a) más önkormányzat megbízásából végzett közszolgáltatási tevékenységét pénzügyi és lehetőség szerint műszaki tekintetben elkülöníti;

b) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, továbbá működteti a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott nyilvántartási rendszert;

c) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggően közszolgáltatási tevékenységéről évente közszolgáltatási beszámolót készít, és azt a tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül az Önkormányzat részére megküldi.

d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének és egyéb, közszolgáltatást érintő fejlesztési terveinek elkészítése során az Önkormányzattal együttműködik, és a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét - a környezetvédelmi hatóság által történő elfogadását követő 30 napon belül - az Önkormányzatnak megküldi;

e) a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet;

f) a közszolgáltatási szerződés részét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot készít, amely tartalmazza legalább a Közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybe vevő közötti - jogszabályban nem rendezett - egyéb jogokat és kötelezettségeket, így különösen:

fa) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát;

fb) a Közszolgáltató cégazonosító adatait;

fc) a közszolgáltatás rendjét és annak közzétételi módját;

fd) az ügyfélszolgálat rendjét;

fe) az ügyfél tájékoztatás módját;

ff) az alkalmazott ügyfélkapcsolatot érintő formanyomtatványokat;

fg) reklamációk és panaszügyek kezelésének rendjét;

fh) a közszolgáltatás felfüggesztésével, szüneteltetésével, korlátozásával kapcsolatos rendet;

fi) a közszolgáltatással kapcsolatos, a fogyasztói jogokat és kötelezettségeket érintő jogszabályok kompilációját (rendezett gyűjteményét).

13. § [3]

14. §[4] A Közszolgáltató  és a Koordináló szerv kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht.-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató és a Koordináló szerv jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.


6. Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos

jogai és kötelezettségei


15. § Az ingatlantulajdonost nem terheli a díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott települési vegyes hulladék nem keletkezik.

16. § (1) A természetes személy ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak bejelentést tesz az ingatlanon lakók vagy ott rendszeresen tartózkodók számának az ingatlanon várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségére kiható változása esetén, e rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal.

(2) A nem természetes személy ingatlantulajdonos, valamint az egyéni vállalkozó a közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a Közszolgáltató részére, e rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal.

(3) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

17. § (1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan legalább 30 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban bejelenti a Közszolgáltatónak, a felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően.

(3) Ha a felfüggesztés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul bejelenti a Közszolgáltatónak.

(4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlantulajdonos pedig a közszolgáltatási díjat megfizeti.

(5)[5] Az üdülőként  nyilvántartott ingatlanok vagy az időlegesen használt ingatlanok  ( továbbiakban : üdülőként nyilvántartott ingatlan )  esetében a Közszolgáltató minden év április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban végzi a hulladékszállítást és a közszolgáltatás díját tartalmazó számlát is ezen időszakra állítja ki. Amennyiben ezen időszakon kívül az üdülő ingatlan előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlanhasználó pedig - kivéve amennyiben a hulladék elhelyezése a Közszolgáltató által forgalmazott zsákban történik - köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(6) Az ingatlanhasználó - amennyiben az üdülőként nyilvántartott ingatlanban nem az (1) bekezdésben meghatározott időszakban tartózkodik - a Közszolgáltató felé írásban nyilatkozhat a közszolgáltatás igénybevételének évente legalább két naptári negyedévet elérő általa választott időszakáról.

(7) Az az ingatlanhasználó, aki az üdülőként nyilvántartott ingatlanon állandó lakóhellyel rendelkezik, nem jogosult az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak alkalmazására.


  1. Fejezet

A közszolgáltatás keretében történő hulladékgyűjtés

7. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok

18. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi.

(2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(3) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint veszélyes hulladék.

19. § (1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek vagy állatok ne férjenek hozzá.

(2) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges konténert közterületen a konténer hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.

(4) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi.

(5) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt, a műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő zsákot, legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 órától helyezheti ki a közterületre.

(6) Ha az ingatlantulajdonos a gyűjtőtartály tárolási helyéről a gyűjtőedényt ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, akkor azt a Közszolgáltató felé írásban jelzi. A többletszolgáltatásról a felek külön megállapodást kötnek.

(7) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben helyezi el.

(8) Az ingatlantulajdonos a hulladékot a gyűjtőedényben úgy helyezi el, hogy az, az edény mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon szét, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Az ingatlantulajdonos a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a lecsukásáról a közterület szennyezésének elkerülése érdekében a gondoskodik.

(9) A kihelyezett gyűjtőedény és a lomtalanításkor kihelyezett lom hulladék nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyével.

(10) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.

(11) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.

(12)[6] A gyűjtőedények beszerzése, cseréje, javítása az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója feladata.

20. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;

b) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlantulajdonosnak felróható okból nem üríthető;

c) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;

d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;

e) [7]

f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, egyúttal felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.9. A vegyes hulladék gyűjtése

21. § (1)  [8]

(2) A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet alapján Felsőpáhok község belterületén heti egy alkalom.

(3) [9]

(4) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, vagy a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék tömegét, akkor a Közszolgáltató jogosult kezdeményezni, hogy az ingatlantulajdonos a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélje az eredeti gyűjtőedényt.

(5) A Közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített tartályokban, gyűjtőedényben elhelyezett települési szilárd hulladékok tömegét akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.

(6) [10]

(7) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató ügyfélszolgálatánál három nappal korábban bejelenti a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű vegyes hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, valamint a többletszolgáltatást teljesíti, az ingatlantulajdonos pedig a többletszolgáltatás díját megfizeti.

(8) [11]A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét kell biztosítani, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. Az edényméret kedvezményre jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, az önkormányzat által kiadott – kérelemben megjelölt adatokat tartalmazó-igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

(9)  A személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján 1 fős háztartások részére adható 50%-os edényméret kedvezmény  iránti kérelmet a rendelet 3. mellékletében lévő nyomtatványon lehet benyújtani az önkormányzati hivatalban. A január 31. napjáig beadott kérelem alapján az adott év január 1. napjától adható a kedvezmény. Az év közben benyújtott kérelmek alapján a benyújtást követő hónaptól biztosítható a kedvezmény.

(10) A kedvezmény az adott év december 31-ig biztosított, a következő évre a feltételek fennállása esetén azt ismételten kérelmezni kell.

(11) Az önkormányzati hivatal  a kérelemben foglaltakat, az ingatlanban lakó és tartózkodási hellyel rendelkezők számát a személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján ellenőrzi.

(12) Az edényméret kedvezmény kérelmek tárgyában a polgármester hoz döntést.


22. § (1) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő vegyes hulladék került elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését megfelelően dokumentálja, és az ingatlantulajdonost felszólítja az e rendeletben meghatározott szabályok betartására.

(2) Ha a Közszolgáltató (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlantulajdonos egy éven belül újabb alkalommal a vegyes hulladék gyűjtésének szabályait sérti oly módon, hogy a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem vegyes hulladékot helyez el, a Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat egyidejűleg megküldi a jegyző részére, és kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.


11. Hulladékgyűjtő sziget

23. § (1) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére Felsőpáhok, Szent I. u. 74. szám alatt, a  művelődési ház ingatlanán található hulladékgyűjtő sziget szolgál, ahol a papír, a műanyag és üveg gyűjtése elkülönítetten történik.


12. Lom hulladék gyűjtése

24. §(1) [12]A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék;

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g) kerti biohulladék.

(4) A lom hulladékot az ingatlantulajdonos elszállítás céljából az Önkormányzat által – előzetesen a Közszolgáltatóval egyeztetett – időpontban helyezheti ki az ingatlan előtti közterültre.

(5) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


  1. Fejezet

A közszolgáltatás keretében történő hulladékszállítás és –kezelés

13. Hulladékok szállítása

25. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, eszközt használ.

(2) Az Önkormányzat – a Közszolgáltatóval történt előzetes egyeztetést követően – az ingatlantulajdonost írásban értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról.

(3) Az Önkormányzat a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlantulajdonost a változás bekövetkeztét megelőzően legalább 15 nappal írásban értesíti.

(4) Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat az Önkormányzat útján haladéktalanul értesíti.

(5) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el az előkezelő, hasznosító telephelyre.

14. Hulladékok előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása

26. § (1) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltatás keretében átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat szükség szerint válogatja. Válogatási technológia, vagy kapacitás hiányában a hulladékokat válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja.

(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól közszolgáltatás keretében átvett vegyes hulladékot, lom hulladékot, az előkezelési, vagy hasznosítási művelet során fennmaradó, de energetikailag hasznosítható hulladékot, továbbá a közszolgáltatás keretében összegyűjtött közterületen elhagyott, vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot hasznosíthatja.


  1. Fejezet

Záró rendelkezések


27. § (1) A rendelet 2014. január 1-jén hatályba, egyidejűleg a köztisztaságról és a települési hulladék közszolgáltatásról szóló 25/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) A 16.§ szerinti bejelentési kötelezettséget első alkalommal a szolgáltató felhívására 2014. március 15. napjáig kell megtenni.


                   Dr. Puskás László                                                                                Németh Sándor

                    címzetes főjegyző                                                                                    polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok,  2013. november 29.                 Dr. Puskás László

                  címzetes főjegyző

1. melléklet a    23/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

A természetes személy ingatlantulajdonosnak a Közszolgáltató részére történő bejelentése tartalmazza:


1. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; lakcíme; anyja leánykori neve; születési helye és ideje).

2. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; házszám, hrsz.).

3. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa, házszám, hrsz.).

4. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; házszám, hrsz.).

5. A gyűjtő edény mérete: (60 literes, 80 literes, 110 literes, 120 literes, 240 literes, 770 literes, 1110 literes).

6. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendelés beérkezésétől számított 30. napot követő hónap 1. napja).

7. A háztartás létszáma (az ingatlanban állandó vagy ideiglenes lakcímbejelentéssel lévők, valamint a bejelentés nélkül élők száma főben meghatározva)


2. melléklet a    23/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

A nem természetes személy ingatlantulajdonosnak és az egyéni vállalkozónak a Közszolgáltató részére történő bejelentése tartalmazza:

1. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; adószáma; cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma; bankszámlaszáma).

2. Kapcsolattartó azonosítói (Kapcsolattartó lakcíme; e-mail címe; telefonszáma).

3. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; házszám, hrsz.).

4. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; házszám, hrsz.).

5. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; házszám, hrsz.).

6. A gyűjtőedény(ek) adatai (db 110 literes/db 120 literes/db 240 literes/db, 770 literes/db, 1110 literes/db.).

7. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendelés beérkezésétől számított 30. napot követő hónap 1. napja).„3.  melléklet a 22/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez”


K É R E L E M

Hulladékszállítási edényméret kedvezmény igénylésére 1 fős háztartások számára


Igénylő neve:……………………………………………………………………………………

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………..

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….

Lakcíme:………………………………………………………………………………………..

Hulladékszállítással érintett ingatlan címe:………………………………………………….

A hulladékszállítással érintett ingatlan használatának jogcíme: …………………………

A hulladékszállítással érintett ingatlant használók létszáma a személyi adat és lakcímnyilvántartás szerint:…………..fő

Alulírott igénylő a fenti hulladékszállítással érintett ingatlanban lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők személyi adat és lakcím nyilvántartás szerinti létszáma alapján – az általuk termelt hulladék mennyiségére figyelemmel edényméret kedvezmény jogosultság igazolására  nyújtok be kérelmet.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Fenti személyes adataim kezeléséhez a kérelem elbírálása és a kedvezmény nyújtása érdekében a döntés előkészítésében, a döntés meghozatalában és a végrehajtásában közreműködők vonatkozásában hozzájárulok.


Felsőpáhok, 201…... ………………..hó……..nap


……………………………………………..

kérelmező
[1]

Módosította 15/2017. (XII.14.) ÖR, hatályos: 2017.12.15.-től

[2]

Módosította a 7/2016.(III.21.) ÖR, hatályos: 2016.04.01.-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016.(III.21.) ÖR.

[4]

Módosította a 7/2016.(III.21.) ÖR, hatályos: 2016.04.01.-től

[5]

Beiktatta a 7/2016.(III.21.) ÖR, hatályos 2016.04.01.-től

[6]

Beiktatta a 7/2016.(III.21.) ÖR, hatályos 2016.04.01.-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016.(III.21.) ÖR

[8]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016.(III.21.) ÖR

[9]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016.(III.21.) ÖR

[10]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016.(III.21.) ÖR

[11]

Beiktatta a 7/2016.(III.21.) ÖR

[12]

Módosította: 15/2017.(XII.14. ) ÖR, hatályos: 2017.12.15.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!