nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2018 (XI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2018-11-22 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2018 (XI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 6 /2009. ( IX.30.) önkormányzati rendeletmódosításáról

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 6 /2009. (IX.30.)                             

      önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„6.§ (1) A kötelező közszolgáltatás körében a települési szilárd hulladék kezelésére a szerződés a szolgáltatás közszolgáltató általi felajánlásával jön létre az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között. A lakossági hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés e rendelet alapján a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződéssel jön létre. Amennyiben az ingatlanhasználó a szolgáltatás közszolgáltató általi felajánlására, felhívására nem válaszol, úgy a szerződés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet 7. § szerint meghatározott gyűjtőedényre jön létre.”


2.§ A települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 6 /2009. (IX.30.)                             

        önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


              „9. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének         

               feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet 7. § szerint meghatározott  

               gyűjtőedényt a közszolgáltatótól átvenni.”

   

3.§ A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló

      6 /2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.


4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!