nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013.(IX.21.) Önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013.(IX.21.) Önkormányzati rendelete
A helyi idegenforgalmi adórólHerencsény Község  Önkormányzata Képviselő-testülete

  10/2013. (IX.21.) önkormányzati rendelete

a helyi idegenforgalmi adórólHerencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § b.) pontjában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §(1)  Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 300 Ft.2. §(1) Az adót az adóbeszedésre kötelezett önadózás útján állapítja meg.


(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról olyan nyilvántartást – ideértve az elektronikus nyilvántartást is – vezet, amely alkalmas az adó alapjának, az adó összegének és a mentesség jogcímének megállapítására, valamint ellenőrzésére.

(3) A nyilvántartást vezető adóbeszedésre kötelezett a fizetendő adó megállapításának alátámasztásául Bejelentőlapot használ, mely tartalmazza

  1. a vendég nevét és születési nevét,
  2. a vendég születési helyét és idejét,
  3. a vendég lakcímét,
  4. a vendég útlevelének vagy személyazonosító igazolványának számát, továbbá ha van, a diákigazolványának számát,
  5. az érkezés időpontját, valamint a távozás várható napját és
  6. a vendég aláírását.(4) Az adóbeszedésre kötelezett a (3) bekezdés szerinti Bejelentőlap alapján az 1. mellékletben meghatározott nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséről gondoskodik, melyet a szálláshelyen tart, és az ellenőrzésre feljogosított személynek kérésre átad.


(5) Az adó beszedésére kötelezett a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. §-ában meghatározott valamely idegenforgalmi adómentességi jogcímre jogosító tartózkodást a 2. mellékletet képező nyomtatványon tett adókötelezett nyilatkozatával igazolja az önkormányzati adóhatóság felé.


(6) Ha az adókötelezett nem igazolja megfelelően az adómentesség jogcímét, és az adóbeszedésre kötelezett nem szedte be az idegenforgalmi adót, azt az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg az önkormányzati adóhatóságnak


(7) A Htv. 37. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenység miatti, a Htv. 31. § c) pontja szerinti mentesség igénybevétele esetén a 2. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltése mellett az önkormányzati adóhatóság által kiállított igazolás csatolása is szükséges, mely tartalmazza

  1. azt a tényt, hogy az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozás az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység hatálya alá az önkormányzati adóhatósághoz bejelentkezett,
  2. mely munkavállalója,
  3. mely időszakra - az érkezés és távozás időpontjának megjelölésével - és
  4. mely szálláshelyen vesz igénybe adómentességet.


(8) Ha az idegenforgalmi adó beszedését az adóbeszedésre kötelezett elmulasztja, vagy átvállalja, úgy ennek ténye is rögzítendő az 1. melléklet szerinti nyomtatvány „Megjegyzés” rovatában.3. §

 E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.   

       Jusztin Józsefné   sk.                                                              Fazekas János sk.

             polgármester                                                                         jegyző

Rendelet kihirdetve: 2013.szeptember 21.                                                      Fazekas János

                                                           jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!