nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008 (VI.27.) Kt. rendelete
Hatályos:2015-02-17 - 2015-10-30
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008 (VI.27.) Kt. rendelete
a helyi civil szervezetek támogatásáról

Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

(1) Zákányszék Község Önkormányzata pénzügyi támogatásban részesíti a Zákányszék Község kulturális-, művelődési- és sportéletéért, illetőleg a település lakosságáért tevékenykedő helyi önszerveződő közösségeket, társadalmi szervezeteket (a továbbiakban együtt: civil szervezetek), működési költségeik fedezésére, valamint rendezvényeik megtartására.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás céljából a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében pénzügyi keretet különít el.

 

2. §

 

Az 1.§-ban meghatározott civil szervezetek támogatás iránti írásbeli kérelmüket minden év szeptember 30-áig nyújthatják be a polgármesterhez.

 

3. §

 

(1) Az 1. §-ban meghatározott civil szervezetek benyújtásra kerülő támogatási kérelmében az igényelt támogatás mértékét összegszerűen meg kell jelölni.


(2) Az 1. §-ban meghatározott civil szervezetek abban az esetben jogosultak az általuk igényelt támogatásra, ha az előző évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójukat a Képviselő-testület elfogadta. Ez alól az első alkalommal pályázó civil szervezetek kivételt jelentenek.


(3) A polgármester az ezen rendeletben megállapított feltételeknek megfelelő támogatási kérelmeket a költségvetési keret kimerüléséig beérkezési sorrendben teljesíti.


(4) A költségvetési keret kimerülése miatt nem teljesíthető kérelmeket a következő költségvetési évben kell – ugyancsak beérkezési sorrendben – teljesíteni.


(5) A támogatott civil szervezetekkel a támogatás kifizetése és elszámolása rendjéről az önkormányzat nevében a polgármester szerződést köt. A támogatás a szerződés mindkét fél általi aláírását követően fizethető ki.

 

4. §

 

(1) A jelen rendelet alapján támogatásban részesült civil szervezetek kötelesek a kapott támogatás felhasználásáról a Képviselő-testületnek elszámolni, valamint előző évi tevékenységükről beszámolni.


(2) Ha a civil szervezet a kifizetett támogatás felhasználásáról, illetőleg a civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló beszámolót nem nyújtja be, vagy azt a Képviselő-testület nem fogadja el, az érintett civil szervezet jelen rendelet alapján támogatásban mindaddig nem részesülhet, amíg a benyújtott beszámolót a Képviselő-testület el nem fogadja.


(3) A beszámolót a Képviselő-testület éves munkatervében meghatározott időpontban kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

 

5. §

 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2008. évi támogatási kérelmekre kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!