nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (XI.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-14 - 2018-11-15
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (XI.13.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzatának a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelete módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 5., 11., és 19. pontjában,  a 42. § 1. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (4) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el:


  1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. (VIII. 27.)Önkormányzati rendelete 19. § (3) bekezdését törli, helyébe az e rendelet által meghatározott 19. § (3) bekezdés lép:

“19. § (3) Az égetést heti két alkalommal, kedden és pénteken, szélcsendes, száraz  időben 7.00 órától 19.00 óráig lehet  végezni.”


2. § Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Jobb Gyula  s. k.                                                                          Dr. Árva Helga s. k.

polgármester                                                                                     jegyző
Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. november 5. napjától 2018. november 12.  napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelet-tervezettel kapcsolatosan  bejelentés, észrevétel nem érkezett.


Kulcs, 2018. november 13.


Kihirdetési záradék: a rendeletet kihirdettem 2018.. november 13. napján.Dr. Árva Helga s. k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!