nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 6/2017 (VII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-29 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 6/2017 (VII.28.) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 29. §-a alapján, a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


1.§


(1)          Pusztamonostor Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának rendelkezéseit a Pusztamonostor község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: Koncepció), integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: Stratégia), településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv), valamint településképi rendelet készítésének, vagy módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet szerinti partnerségi egyeztetésénél kell alkalmazni.

(2)       E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a)         Pusztamonostor község teljes lakossága,

b)        valamennyi Pusztamonostor községben székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c)         valamennyi Pusztamonostor községben működő érdekképviseleti szerv, civil egyesület, vallási közösség, valamint

d)        a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezet.


2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


2.§


(1)       Pusztamonostor Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a honlapon (http://www.pusztamonostor.hu/) helyet biztosít a partnerségi egyeztetéssel érintett dokumentációk megjelenítésére, valamint a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségén (a továbbiakban: Kirendeltség) épületében, félfogadási időben lehetőséget biztosít a dokumentációk megtekintésére.

(2)       A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően, e rendelet 1. mellékletében meghatározott érintett egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és – szükség esetén – alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a honlapon biztosított helyre, valamint helyez ki megtekintésre a Kirendeltség épületében, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé e rendelet 1. mellékletében meghatározott helyeken.

(3)       A településfejlesztési, vagy településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a partnerek tájékoztatása az 1. mellékletben meghatározottak szerint történik.3. A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, továbbá nyilvántartásának módja


3.§


(1)       A közzétett felhívás alapján a partnerek a (2) bekezdésben meghatározott határidőig észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a)         szóbeli észrevétellel a településfejlesztési, vagy településrendezési dokumentum eljárásrendje szerint megtartott lakossági fórum során,

b)        írásos észrevétellel a Kirendeltség címére (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.) történő megküldéssel, vagy

c)         elektronikus levélben történő megküldéssel az Önkormányzat hivatalos e-mail címére.

(2)       Az észrevételeket, javaslatokat:

a)         Koncepció, vagy Stratégia készítése során tartott lakossági fórumtól számított 15 napon belül,

b)        településrendezési eszközök, Kézikönyv és településképi rendelet készítése, vagy módosítása során tartott lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

c)         ha lakossági fórum megtartására nem kerül sor, úgy a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül

írásos formában (papír alapon, vagy elektronikusan) lehet megtenni.

(3)       A beérkezett véleményeket a Kirendeltség táblázatban összegzi. A véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.


4. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


4. §


(1)       A beérkezett véleményeket tartalmazó táblázatot a Kirendeltség megküldi a Koncepció, a Stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv, vagy a településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki tervezői választ ír, valamint szakmai javaslatot készít.

(2)       A tervezői válaszok, illetve szakmai javaslatok alapján a Kirendeltség valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, kiemelve a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszokat.

(3)       Az elfogadott, valamint az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázat feltöltésre kerül a Terviratok közé.

(4)       Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.
5. Az elfogadott Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


5. §


(1)       Valamennyi elfogadott Koncepció, Stratégia, településrendezési eszköz, Kézikönyv, valamint településképi rendelet jóváhagyásának kihirdetését követő 15 napon belül – rövid, közérthető összefoglaló kíséretében – feltöltésre kerül a település honlapjára, valamint a Kirendeltség épületében megtekinthetővé válik.

(2)       A Kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület készül. A felületre beérkezett vélemények évi egyszer kiértékelésre kerülnek.


6. Záró rendelkezések

6.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZEI
12.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!