nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-31 - 2014-01-31
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Jászfényszaru Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (V. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


 1. §


Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (V. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) a preambuluma a következőre változik:


„Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Jászfényszaru Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (V. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”


 1. §


 1. A Rendelet 1. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép.


„1. § (4) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester,

            a képviselő-testület bizottságai, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás látja el.”


 1. A Rendelet 1. §  (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§  (5) Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és 
              Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március  

              1- től közös önkormányzati hivatalt hozott létre.A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése:

            Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal” 1. §


A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § Az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat és hatásköröket.”


 1. §


A Rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § Az önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében elsősorban a Mötv. 13 § (1) bekezdésében felsorolt kötelező feladatokat látja el.”


 1. §


A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § (1) A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre, a bizottságaira, a jegyzőre, törvényben meghatározottak szerint társulásokra ruházhatja.”


 1. §


 1. A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (3) Alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az összehívásról a megválasztott polgármester gondoskodik. Az ülést a polgármester nyitja meg és vezeti. Az alakuló ülésen  a polgármester és a települési képviselők esküt tesznek.    

Az alakuló ülésen kell dönteni a polgármester illetményéről. A képviselő-testület már az    
alakuló ülésen dönthet az alpolgármester választásáról, tiszteletdíjáról.”


 1. A Rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„7.§ (8) A képviselő-testületi ülésekre tanácskozási joggal meghívottak


 1. az önkormányzat intézményeinek vezetői,
 2. a nem képviselő bizottsági tagok,
 3. a pártok helyi szervezeteinek vezetői,
 4. a közös önkormányzati hivatal vezető köztisztviselői,
 5. a civil fórum vezetője,
 6. a nemzetiségi önkormányzat elnöke,
 7. a közös önkormányzati hivatal dolgozói a feladatkörükkel összefüggő napirendhez,
 8. a településen működő és bíróságon bejegyzett egyesületek képviselői a tevékenységüket érintő napirendhez,
 9. azokat a személyeket, akiknek a jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál az előterjesztő polgármester, vagy az illetékes bizottság megítélése szerint szükséges”


 1. §


A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„10. § (2) A képviselő-testület:


 1. zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2)  a) és b) pontjában foglaltak szerint
 2. zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2)  c) pontjában foglaltak szerint

Erről a Képviselő-testület, az érdekelt, az előterjesztő, vagy képviselő-testület bármely tagja javaslata alapján minősített többséggel dönt.

c)   zárt ülésen a az Mötv. 46. § 3) bekezdésében foglaltak szerint vesznek részt.

 d)   zárt ülés megtartását a polgármester, bármely képviselő és a jegyző               
       indítványozhatja.


 1. §


 1. A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § (2) A képviselő-testület:

 1. titkos szavazást tarthat mindazon ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat.
 2. titkos szavazást tart az Mötv. 48. § /4/ bekezdésében meghatározott intézmények vezetői kinevezése ügyében.
 3. titkos szavazást tart a Rendelet 11. § /5/ bekezdés m) pontja szerinti ügyekben”


 1. A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § (4) Név szerinti szavazást kell tartani az Mötv. 48. § (3) bekezdése alapján, ha azt a képviselő/k/ kezdeményezi/k/ és a képviselő-testület egyszerű többséggel elfogadja. A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt, személy szerint szólít és a képviselő – felállva – adott válaszát /igen, nem, tartózkodom/  a névsorban rögzíti.  A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.”

 1. A Rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § (5) Minősített többség: a megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.


 1. a rendeletalkotás;
 2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
 3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
 4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
 5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
 6. a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez,
 7. az önkormányzati képviselő kizárásához,
 8. az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához,
 9. a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
 10. személyes érintettség miatti döntéshozatalból történő kizárásról
 11. az Mötv. 46. § (2) bekezdés a), b), c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez
 12. képviselő döntésből való kizárása ügyében,
 13. a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához,
 14. a polgármester elleni kereset benyújtásához
 15. a képviselő-testület hatáskörének átruházásához,
 16. település rendezési tervének jóváhagyásához,
 17. kitüntetések, díjak, díszpolgári cím adományozásához”


 1. §


 1. A Rendelet 12. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (3) b) A képviselő-testület számozott határozattal – jegyzőkönyvi rögzítéssel – dönt a napirendi pontok elfogadásáról, ügyrendi kérdésekről.”


 1. A Rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (6) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet – zárt ülés kivételével – az állampolgárok a Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetik. A nyilvános ülések 
jegyzőkönyvét egyszerű másolatban meg kell küldeni a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 

Könyvtárnak.”


 1. A Rendelet 12. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (8) A képviselő-testületi határozatokról időrendi sorrendben nyilvántartást kell vezetni, amelyben a jegyző által megadott szempontok szerinti adatok kerülnek feltüntetésre.”


 1. A Rendelet 12. § az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:


„12. § (9) A képviselő – testület által hozott normatív határozatok közzététele a város hivatalos honlapján történik. A határozatok megtekinthetőek a Közös Önkormányzati Hivatalban.”


 1. §


A Rendelet 14. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„14. § (6) b) A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti meg. A rendelet kihirdetése a városháza hirdetőtábláján kifüggesztéssel és a város hivatalos honlapján való közzététellel történik. A rendeletek megtekinthetőek a Közös 
Önkormányzati Hivatalban.” 1. §


A Rendelet V. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:


„V. fejezet

Önkormányzati képviselők jogállása

15.§


(1) Az egyes önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak.

(2) A képviselő főbb jogai:

a) részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében;

b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

c) kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, jegyzőnek, társulásának - a Képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;

d) a Közös Önkormányzati Hivataltól igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést;

e) közérdekű ügyben kezdeményezheti a Közös Önkormányzati Hivatal intézkedését, amelyre a Közös Önkormányzati Hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni;

f) bármely bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet;

g) javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a képviselőt meg kell hívni, a bizottság elé a tárgyalásra javaslattevő terjeszti az anyagot;

h) megbízás alapján képviselheti a Képviselő-testületet;

i) külön önkormányzati rendeletben meghatározott tiszteletdíj és egyéb juttatás illeti meg.

(3) A képviselő – tevékenysége során – hivatalos személyként jár el.

(4) A képviselő főbb kötelezettségei:

a) részvétel a Képviselő-testület munkájában;

b) olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára;

c) felkérés alapján részvétel a képviselő-testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban;

d) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti és magántitok megőrzése /titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll/;

e) kapcsolattartás a város választópolgáraival, és a különböző önszerveződő lakossági közösséggel;

f) a polgármesternél előzetesen bejelenti, ha a Képviselő-testület ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik;

g) személyes érintettség bejelentése;

h) külön jogszabályban meghatározottak szerint vagyonnyilatkozat tétele;

i) a képviselő-testület és a bizottságok működésére vonatkozó szabályok betartása.

 (5) A képviselő a személyes érintettséget az adott a napirendi pont tárgyalása kezdetén – közeli hozzátartozójára is kiterjedően – köteles bejelenteni.

(6) Személyes érintettségnek minősül különösen, ha a képviselő, vagy a közeli hozzátartozója

a) akár közvetlenül személy szerint, akár gazdasági társaságban, tisztségviselőként, felügyelő bizottsági tagként, tulajdonosként, vagy civil szervezetben tisztségviselőként, tagként való részvétel útján képviselő-testületi döntés kedvezményezettje,

b) érdekelt önkormányzati vagyon tulajdonjogának, tartós használatának, hasznosításának megszerzésében,

c) érdekelt önkormányzat által kiírt pályázat útján, vagy anélkül történő vállalkozás jellegű megbízás megszerzésében,

d) a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó személyi döntések meghozatalában.

(7) A személyes érintettség miatti döntéshozatalból történő kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(8) A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására - annak ismertté válását követően 10 napon belül – ügyrendi vizsgálatot kell lefolytatni. A vizsgálat lefolytatása a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik.

(9) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, bizonyítékai előterjesztést, szükség esetén egyéb dokumentumokat kér be.

(10) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményéről a Képviselő-testület következő rendes ülésén beszámol. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozatot fenntartja-e, vagy az előterjesztés újra tárgyalja-e.”


 1. §


 1. A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„16. § (2) A bizottságok névsorát a 2. függelék, feladat és hatáskörét az 1. melléklet tartalmazza.”


 1. A Rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„16. § (5) A bizottság előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását, ellenőrzi a Közös Önkormányzati Hivatal képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját”


 1. §


 1. A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„17. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. A polgármester feladatait az Mötv., valamint a Rendelet tartalmazza.”


 1. A Rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„17. § (5) A polgármester gyakorolja az Mötv. 67. § (c) bekezdés alapján átruházott hatásköröket, továbbá:


 a) dönt az önkormányzat célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről,

 b) dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről.”


 1. §


A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép


„18. § (2) Az alpolgármester a polgármestert távollétében teljes jogkörrel helyettesíti,  gyakorolja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Mötv. és a Rendelet rendelkezései a polgármester feladataként előírnak.”

 1. §


A Rendelet 19. § helyébe a következő rendelkezés lép


 1. „19. § A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt az Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján.
 2. A jegyzői tisztség betöltetlensége, tartós akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a jegyzőre irányuló képesítési előírásoknak megfelelő – a polgármester által kijelölt -  köztisztviselő látja el.

(3) A jegyző feladatai: A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatalt.


A jegyző:


a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös  
           önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá  
           gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;

c)    gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület  
           bizottságának ülésén;

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek,  
         ha a  döntésük, működésük jogszabálysértő;

f)  évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;

g)  döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;

h)  dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;

i)  dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;

j)  a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

k)  rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a

     körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és   
          azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog 
          tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.

(4) A polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a 
          polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője,  

      alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez  
          és jutalmazásához.”


 1. §


A Rendelet VIII. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„VIII. fejezet


Közös Önkormányzati Hivatal


20.§


      (1)  A képviselő-testület egységes hivatalt működtet – Közös Önkormányzati Hivatal

            elnevezéssel – az önkormányzat, működésével, valamint az államigazgatási ügyek  
            döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.


 1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv, önálló jogi személy. A költségvetés  határozza meg a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket.


      (3) A jegyző döntése szerint a belső szervezeti egységek vezetői, valamint érdemi  
            ügyintézők kiadmányozási jogot kapnak.


      (4) A Közös Önkormányzati Hivatal részletes ügyrendjét, az ügyfélfogadás rendjét,   
            idejét e rendelet 3 sz. függeléke tartalmazza. A Közös Önkormányzati Hivatal a  
            jogszabályokban biztosított feladatkörét, hatáskörét és hatósági jogkörét   

            ügyrendje szerint látja el.


       (5) Az ügyrend tartalmazza:


 1. a hivatal  megnevezését, jogállását,
 2. a hivatal belső szervezeti tagozódását,
 3. a jogszabályokban megállapított feladat- és hatásköröket,
 4. a c./ pontban meghatározott feladatok elosztását a szerv dolgozói között, az ügyrend mellékletét képező – névre szóló – munkaköri leírásként,
 5. az általános munkarendet, ügyfélfogadás szabályait,
 6. a nem önkormányzati szervek és a Közös Önkormányzati Hivatal kapcsolatát, az információs rendszer kialakítását, a társadalmi szervezetekkel való kapcsolat formáit.”


 1. §


 1. A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„21. § (2) A képviselő-testület társulási megállapodások megkötése során az Mötv. IV. fejezetében foglaltak szerint jár el.”


 1. A Rendelet 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„21. § (4) Az önkormányzati feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során – a kölcsönös érdekek alapján – együttműködik:


Az együttműködés keretében a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja a testületi működésének feltételeit, különösen a működéshez igazodó helyiséghasználatot, a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását. E feladat végrehajtásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.


 1. §


A Rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„23. § (3) A közmeghallgatás helyéről, idejéről a lakosságot 10 nappal előbb a helyben szokásos módon értesíteni kell.”


 1. §


A Rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„25. § (5) A nemzetiségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti külön megállapodás alapján – a Közös Önkormányzati Hivatal. A megállapodásnak tartalmaznia kell a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is.


 1. §


 1. A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„26. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak adminisztrációját a Közös Önkormányzati Hivatal látja el. E körben különösen:


 1. a Nemzetgazdasági Minisztérium által előirt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár részére.
 2. beszedi az önkormányzat saját bevételeit,
 3. igényli a Magyar Államkincstártól a címzett és céltámogatásokat,
 4. felügyeli az önkormányzat által működtetett intézmények tekintetében a bérgazdálkodási jogkört,
 5. gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények pénzellátásáról,
 6. biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű vezetését, s ezen belül – a Nemzetgazdasági Miniszter által   
  meghatározottak szerint kialakítja saját, valamint az önkormányzati intézmények könyvvitelének számlarendjét,
 7. biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását,
 8. elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi költség-

vetési beszámolójához.

 1. az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondos-

kodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési

kiadásainak a kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről.”


 1. A Rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„26. § (2) Az önkormányzat által létesített és fenntartott intézmények önállóan vagy   részben önállóan gazdálkodnak, a dologi kiadásokra biztosított pénzeszközeiket azonban csak a Közös Önkormányzati Hivatal által meghatározott ütemben és mértékben használhatják fel. Az intézmény részére biztosított éves költségvetési keretet csak a képviselő-testület csökkentheti, illetőleg vonhatja el.”


 1. A Rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„26. § (4) A Közös Önkormányzati Hivatal valamint az önkormányzat által működtetett intézmények vezetői a kisebb összegű készpénz-kifizetéseiket a házipénztárban kezelt ellátmányból – a házipénztárra vonatkozó szabályok szerint – teljesítik.”


 1. A Rendelet 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„26. § (6) A saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a képviselő – testület szerződéses jogviszonyban álló külső szakemberek igénybevételével látja el.”


 1. A Rendelet 26. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„26. § (7) Az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről külső szakemberek igénybevételével gondoskodik.”


 1. §


 1. A Rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„27. § (2) Az állampolgárok a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Közös Önkormányzati Hivatalban és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tekinthetik meg.”


 1. A Rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„27. § (3) A rendelet mellékletei, függelékei


 1. melléklet Bizottságok működései, feladatai
 2. melléklet Vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályzata
 3. melléklet Polgármesterre, bizottságokra átruházott feladat és hatáskörök jegyzéke


 1. függelék A települési képviselők névsora és lakcíme
 2. függelék A bizottságok névsora
 3. függelék Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje
 4. függelék A társulási megállapodások


 1. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 29-én tartott ülésén.Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                   dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:                                                                               dr. Voller Erika

Kihirdetve: 2014. január 30.                                                                        jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!