nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-05 -tól
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető és a közreműködő részére fizetendő díjak mértékéről

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Dunaaföldvár Város illetékességi területen történő házasságkötésre (továbbiakban: házasságkötés),

b) mindazon személyekre,akik ezek során közreműködnek,

c) mindazon személyekre, akik a szolgáltatást igénybe veszik.


(2) E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) anyakönyvvezetői irodája és a Díszterem.

b) Díszterem: a Hivatal nagy tanácskozó terme a Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. szám alatt az I. emeleten.

c) hivatali munkaidő: a Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatában meghatározott munkarend, kivéve, ha a jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérő munkarendet állapít meg.

d) hivatali helyiségen kívüli helyszín: a hivatali helyiségen kívül Dunaföldvár közigazgatási területén tartott anyakönyvi esemény helyszíne.

e) írásbeli bejelentés módja: postai levél útján,  és a titkarsag@dunafoldvar.hu email címre küldött elektronikus levél útján.


2. § Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a házasságkötés megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat Dunaföldvár Város anyakönyvvezetője (továbbiakban: anyakönyvvezető) és az anyakönyvvezető munkáját segítő közreműködő (továbbiakban: közreműködő) útján biztosítja.


3. § Dunaföldvár Város közigazgatási területén házasságkötéskor díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:

a) az anyakönyvvezető és a közreműködő hivatalos közreműködése,

b) ünnepi köszöntő, pezsgőzés,

c) gyűrűk ünnepélyes felhúzása, gyertyagyújtás/homokszórás,

d) egyedi grafikai emléklap,

e) szülőköszöntő, és

f) a gépi zenei szolgáltatás.


4. § (1) A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés anyakönyvezető és közreműködő igénybevételével történő tartását kérelemre a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával a jegyző engedélyezi, amely az 5. § szerint térítési díjköteles szolgáltatás.

A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a helyszínen szemlét tarthat. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőben csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.


(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a vonatkozó jogszabályok alapján és betartásával írásban illetékmentesen, annak megindokolásával kell benyújtani a házasságkötés bejelentésével egyidejűleg.


(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén, a szolgáltatást igénybevevők által meghatározott helyen a jegyző akkor engedélyezi a külső helyszínen a házasságkötést, ha a szolgáltatást igénybevevők gondoskodnak:

a) a tanúk – szükség esetén a tolmács vagy jelbeszédben jártas személy – jelenlétéről,

b) a házasságkötés méltó tárgyi feltételeiről,

c) az anyakönyvvezető által az anyakönyvi alapiratok helyszínre és a hivatali helyiségbe történő biztonságos visszaszállításáról és

d) az anyakönyvi alapiratok helyszínen történő biztonságos kezelésének lehetőségéről.


(4) Hivatali munkaidőn túl házasságkötést munkanapon a munkaidő lejártát követően 19 óráig, és szombaton 10 és 19 óra között lehet lebonyolítani.


(5) A jegyző a házasságkötés időpontját a szolgáltatást igénybevevők kívánságának, a házasságkötés helyszínére korábban bejelentkezett és lefoglalt időpont figyelembevételével a közreműködő anyakönyvvezetővel egyeztetett időpontra tűzi ki, és engedélyezi.


5. § (1) Házasságkötés szolgáltatási díjai:

a) házasságkötés az anyakönyvvezetői irodában megtartva munkaidőben díjmentes, munkaidőn kívül  3.000.- Ft + Áfa/ házasságkötés.

b) házasságkötés munkaidőn kívül a Díszteremben megtartva 15.000.- Ft +Áfa / házasságkötés.

c) házasságkötés a szolgáltatást igénybevevők által meghatározott külső helyszínen 30.000.- Ft + Áfa / házasságkötés,

d) házasságkötés a Várudvarban 40.000.- Ft + Áfa / házasságkötés, amely összeg tartalmazza a teljes felszerelést (díszített asztal és székek, pavilon, hangosító berendezés, násznép részére ülőhely biztosítása).


(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködéséért a szolgáltatást igénybevevők az (1) bekezdésben meghatározott díjat kötelesek megfizetni, kivéve, ha a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésre a házasulók lakásán, vagy gondozási helyén rendkívüli körülmény miatt kerül sor- ebben az esetben az anyakönyvvezető közreműködése díjmentes.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik szolgáltatást igénybevevő súlyos mozgáskorlátozottsága, mozgásképtelen állapotot okozó betegsége, közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt nem tud az anyakönyvvezetői irodában személyesen megjelenni.  A rendkívüli körülmény fennállását írásban igazolni kell.


6. § (1) Az 5. §-ban meghatározott szolgáltatáson kívül igény szerint térítés ellenében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

a) anyakönyvi kivonat borító              - számla szerinti bruttó ár

b) emléklap borító                            - számla szerinti bruttó ár

c) gyertya                                       - számla szerinti bruttó ár

d) szavalat                                      - a szavalóval történt külön megállapodás szerint

e) élőzene                                       - külön megállapodás szerint

f) virágrendelés díszítéshez               - számla szerinti ár, megosztva a megrendelők között

g) virágrendelés szülőknek                - számla szerint

h) pezsgő                                        - számla szerint


(2) Az 5. § (1) bekezdésben és a 6. § (1) bekezdésében feltüntetett és igénybevett szolgáltatásokról a Hivatal számlát állít ki, amelynek a házasságkötést megelőző 10. munkanapig történő megfizetése a szolgáltatást igénybevevő kötelezettsége, és az erről szóló bizonylatot legkésőbb a házasságkötést megelőző 2. munkanapig az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni.


(3) A szolgáltatást igénybevevők a befizetett díj 100 %-ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötés megtartása iránti kérelmüket az engedélyezett házasságkötési időpontot megelőző 30 munkanapon belül írásban visszavonják.


(4) A szolgáltatást igénybevevők a befizetett díj 50 %-ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötés megtartása iránti kérelmüket az engedélyezett házasságkötési időpontot megelőző 10. munkanapon írásban visszavonják.


(5) A szolgáltatást igénybevevők a befizetett díj visszatérítésére nem jogosultak, amennyiben nem írásban jelentik be a házasságkötési szándékuk megszűnését, és a (3) - (4) bekezdésben foglalt határidő lejártát követően tesznek írásban bejelentést.


7. § (1) Az anyakönyvezető hivatali munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül, és az anyakönyvvezetői irodában a házasságkötés lebonyolításában történő közreműködése díjmentes.


(2) Az anyakönyvvezetőt megilleti

a) hivatali munkaidőn kívüli közreműködése esetén házasságkötésként nettó 10.000.- Ft/ házasságkötés díjazás, és

b) az ünnepi öltözet használata címén ruházati költségtérítés, amelynek éves mértéke a mindenkori köztisztviselői illetményalap 220 %-a/év - amelyet a vonatkozó jogszabályok alapján kell elszámolni.


(3) Az anyakönyvvezető melletti közreműködőt megilleti

a) házasságkötésenként nettó 4.000.- Ft/ házasságkötés díjazás, és

b) az anyakönyvvezetőre vonatkozó szabályok figyelembevételével a mindenkori köztisztviselői illetményalap 150 %-a/év ruházati költségtérítés - amelyet a vonatkozó jogszabályok alapján kell elszámolni.


 (4) Az (2)-(3) bekezdés szerinti költségek az Önkormányzat mindenkori tárgyévi költségvetését terhelik.


8. § (1) Ez a rendelet 2017. július 01. napján lép hatályba.

(2) Az 5. § (1) bekezdés rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a házasságkötések és más családi események szolgáltatási díjairól és a közreműködők díjazásáról szóló 16/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelet.

                                              


Dunaföldvár, 2017. május 16.
                  Horváth Zsolt                                                           Bárdos Lászlóné dr.

      polgármester                                                            címzetes főjegyzőZáradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2017. május 29.

                                                                                               Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                                címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!