nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-15 - 2020-05-31
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § E rendelet célja, hogy Pácin településen élők részére  meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit.


2. § A rendelet hatálya kiterjed Pácin község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő személyekre.


3. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására –   települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult,

b) családjában  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) § A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül, a lakásban lakó személyek és háztartások számától, illetve csak egy jogcímen vehető igénybe a támogatás. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy  akkor jogosult a támogatásra, ha vegyes tüzeléssel rendelkezik és a téli fűtést azzal biztosítja.

(4) A szociális célú tűzifa támogatás kizárólag természetben biztosítható.

4. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás  maximális mértéke 5 m3.


(2) A szociális célú tűzifa jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik, melynek átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.


(3) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.


5. §  A szociális célú tűzifa támogatást a jogosult részére a  feltételek fennállása esetén a Szociális- Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság hivatalból lefolytatott eljárás során állapítja meg.


6. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Ez a rendelet 2020. május 31. napján hatályát veszti


                            Gégény Zsuzsanna                                                Csonka István

                                 polgármester                                                         jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!