nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 - 2017-12-31
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a térítési díjakról

Egységes szerkezetben a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel


Hatályos: 2015. október 1-jétől
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 13. §-ban megahatározott feladatkörében eljárva az intézményekben alkalmazott térítési díjakról alapján az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ illetve annak konyhája által biztosított szolgáltatások után fizetendő térítési díjakra.  1. §


(1) Térítési díjat kell fizetni az óvodai ellátottak, a napközisek, a menzások, a felnőtt (vendég jelleggel) étkezők által igénybe vett ebéd étkezés, a felnőtt étkezők, valamint a családi napközi igénybevétele után.


(2) Az étkezés igénybevételét írásban kell kérelmezni az intézmény vezetőjénél, aki azt továbbítja az élelmezésvezetőnek. Az igénybevétel megszűnik a tanulói jogviszony megszűnésével és hét végi felmondással.3. §[1]


A térítési díjak mértéke


  1. A Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központban alkalmazott térítési díjak alakulását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A nyersanyagköltség Szepetnek Községi Önkormányzatának Önköltségszámítási Szabályzata alapján kerül meghatározásra.  


  1. A családi napközi:


  1. intézményi térítési díja: 934.- Ft/ellátási nap, kerekítve: 935.- Ft/ellátási nap
  2. intézményi térítési díja egyedi esetekben:1.535.- Ft/ellátotti nap, 300.- Ft/óra, minimum 600.- Ft/alkalom.


  1. Egyéb esetekben a térítési díjat külön megállapodás alapján kell fizetni.
4. §


A térítési díj teljesítésének határideje(1) A térítési díjat minden hónap 15-éig előre kell befizetni az élelmezésvezetőnél.


(2) Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb lenne, mint a már befizetett összeg, az előre befizetett térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani vagy azt vissza kell fizetni. Amennyiben a fizetendő térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg meg kell téríteni.


(3) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézménynél be kell jelenteni. A házirend alapján amennyiben de. ½ 9 óráig történik a bejelentés, akkor aznaptól, ha később, akkor a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.


(4) Ha a kötelezett a térítési díj befizetését elmulasztotta, az intézmény 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. A térítési díj megadott határidőig nem kerül befizetésre, úgy az ellátás azonnali határidővel megszüntetésre kerül.

A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról.5. §


KedvezményekAz önkormányzat képviselő-testülete térítési díj összegére kedvezményt biztosít az 1. számú melléklet alapján.
6. §


Záró rendelkezések


  1. Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.


  1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szepetnek Községi Önkormányzat a 4/2010. (IV. 22.), 9/2011. (IX. 15.), 14/2011. (XI. 30.), 5/2013. (III. 18.) önkormányzati rendeletekkel módosított 9/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelete.


Szepetnek, 2015. szeptember 29.

Vlasicsné Fischl Timea sk.

Szalai-Gaál Mónika sk.

polgármester

jegyző

Záradék:


A rendeletet – egységes szerkezetben - kihirdetésre került: 2015. szeptember 30.
Szalai-Gaál Mónika


jegyző


1. melléklet[2]

Királyi Pál ÁMK és Óvoda, illetve konyhájánál alkalmazandó térítési díjak (Ft-ban)

Igénybevevők

Nyersanyag-költség

Rezsi költség70 %

Nettó

ÁFA

Bruttó

Önkor-mányzati kedvezm.

Állami      50% kedvezm. kerekített

Állami 100% kedvezm. kerekített

Fizetendő kerekített ár


Óvodás gyermek            

263

263

71

334

0335

Napközi 1-3.

315

 0

315

85

400

0400

Napközi 1-3 50% kedvezm.

315

 0

315

85

400

0

200


200

Napközi 1-3 100% kedvezm.

315

 0

315

85

400

0


400


Napközi 4-8.

370

 0

370

100

470

0470

Napközi 4-8 50% kedvezm.

370

 0

370

100

470

0

235


235

Napközi 4-8 100 % kedvezm.

370

 0

370

100

470

0


470


Menza 1-3.

216

 0

216

58

274

0275

Menza 1-3. 50% kedvezm.

216

 0

216

58

274

0140


140

Menza 1-3. 100% kedvezm.

216

 0

216

58

274

0


275


Menza 4-8.

271

 0

271

73

344

0345

Menza 4-8. 50% kedvezm.

271

 0

271

73

344

0

170


170

Menza 4-8. 100% kedvezm.

271

 0

271

73

344

0


345


Felnőtt vendégétkező

307

215

522

141

663

0665


[1]

Módosította a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 1-jétől.

[2]

Módosította a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 1-jétől.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
16.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!