nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete
a temető használatának rendjéről

Szerkesztés...

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete

a temető használatának  rendjéről


Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján felhatalmazás,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések

1.§ Felsőpáhok város közigazgatási területén az alábbi köztemetők találhatók:

        a) Központi temető (Szent István utca - Napfény sor  sarok)

        b) Zalaköszvényesi köztemető

2.§ (1) A temetők fenntartását az önkormányzat saját alkalmazottaival látja el, a temetőt bármely temetkezési szolgáltató használhatja.

 (2)  A Képviselő-testület  szociális temetés céljára temetési helyet a zalaköszvényesi temetőben jelöli ki.

3.§. A temetőben lévő ravatalozót a temetéshez az önkormányzat térítés nélkül biztosítja.


2. A temető területének felosztása, temetési helyek megváltása

4.§ (1) A temetőkben egy- és kétszemélyes sírhelyet, urnafülke helye  kell kialakítani.

(2) A temetőről térképet, nyilvántartást kell készíteni, és azt naprakészen vezetni.

5.§ (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság a temetési hely megváltásával szerezhető meg. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontjának a megváltás napja tekintendő.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság a használati idő lejárta után ismételten megváltható. Az újraváltásban elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron következő hozzátartozó.

(3)A temetkezési helyet 25 évre lehet megváltani. A meghatározott időtartam lejárta után a temetkezési helyet ismételten meg kell váltani.

(4) A temetkezési hely megváltási díja egyszemélyes sírhely esetén 2000 Ft, kétszemélyes sírhely esetén 4000 Ft, urnafülkés temetés esetén 10000 Ft.

6.§ (1) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az eltemettető személy, újraváltáskor a temetési hely felett rendelkező személy köteles megfizetni.

(2) Kétszemélyes sírhely használati joga az első temetéstől számított 25 éven belül megszűnik, ha újabb temetés nem történik, kivéve, ha az erre jogosult a használati jogot ismételten megváltja.

(3)Temető fenntartási hozzájárulást köteles fizetni az, aki a temetőben építési jellegű kivitelezői munkát végez (síremlék felállítása, felújítása, családi sírbolt építése stb.).

(4) A temető fenntartási hozzájárulás összege napi 1000 Ft, amelyet a munka megkezdése előtt köteles befizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.

3. A temetési helyek kialakítása

7.§ (1) Sírhelyek kialakítása során a sírok egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie.

(2) A sírhelyek kialakítása egy- és kétszemélyes formában lehetséges. A kétszemélyes sírhely két felnőtt méretű koporsó elhelyezésére szolgáló temetési hely.

(3) A felnőtt sírok egymástól 60 cm távolságra, a gyermeksírok pedig 40 cm távolságra helyezkedhetnek el. A sorok közötti távolság 60 cm, a sírhelytáblák között legalább 4 m széles utat kell hagyni.

(4) A temetőben lévő sírgödrök méretei a következők:

a) egyes sír 2,20 méter hosszú, 1 méter széles és 2 méter mély

b) kettős sír 2,20 méter hosszú, 2 méter széles és 2 méter mély.

(5) A sírhelyen lehetőség van a megváltási díj megfizetése mellett rátemetésre.

(6) A sírhelyen  urna a megváltási díj megfizetése mellett rátemetéssel elhelyezhető.4. A temető rendje

8.§ (1) A temető május 1-től szeptember 30-ig reggel 6 órától 20 óráig, október 1-től április 30-ig reggel 8 órától 18 óráig látogatható. Mindenszentek illetve Halottak napján a temető reggel 7 órától 22 óráig tart nyitva.

(2) A sírgondozás kivételével a temetőben bármilyen munka végzése, építőanyag beszállítása, tárolása, bontott anyag elszállítása csak az önkormányzat engedélyével lehetséges.

(3) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak, virágok, koszorúk és egyéb kellékek helyezhetők el.

(4) Bármilyen hulladék, elszáradt virág, illetve koszorú csak a kihelyezett hulladékgyűjtő edényben helyezhető el.

(5) A temetőben járművel - súlyos mozgássérültet szállító, illetve temetkezési szolgáltatásban közreműködő kivételével - közlekedni tilos.

(6) A temetőbe állatot bevinni tilos.

(7) A temető területén - a sír felületét kivéve - fát, cserjét és egyéb növényt ültetni tilos. A sír felületén elültetett növény magassága 150 cm, körátmérője 60 cm lehet maximum, kifejlett korban.

(8) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak kísérő személlyel tartózkodhat.

(9) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani csak a zárást fél órával megelőző időpontig szabad.

(10) A temetőben minden kegyeletsértő, nyugalmat zavaró magatartás folytatása tilos.

(11) A sírhelyek környezetét felásni, vagy talajt elhordani, illetve sírfeltöltésre használni tilos.

(12) A temetőben lévő növényzet, úthálózat, sírok, síremlékek, sírboltok, illetve azok  minden tartozékának szándékos rongálása tilos.

(13) A temetőben kegyeletet sértő, vagy balesetveszélyes síremlék felállítása tilos.

(14) A temető területén - az erre a célra kijelölt hely kivételével - temetkezési szolgáltatásra utaló reklám- és hirdető tábla elhelyezése tilos.

(15) Halottat eltemetni, urnát elhelyezni kizárólag a kijelölt temetési helyen és a jogszabályban, illetve jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet.

(16)


5. Záró rendelkezések

9.§(1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a község köztemetők fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 10/2000.(V.10.) önkormányzati rendelet.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!