nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kótaj község képviselő testületének 2/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-25 -tól
Kótaj község képviselő testületének 2/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásárólKÓTAJ  KÖZSÉG  önkormányzata

 képviselő-testületének

2/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Kótaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

518.342 E Ft

Költségvetési bevétellel465.728 E Ft

Költségvetési kiadással


52.613 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak csak kötelező feladatai vannak, ezért nincs külön részletezés a kötelező és önként vállalt feladatok szerint.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (nem volt eu-s beruházás és felújítás)

(3) Az önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a  7. és 8. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Orosz Mihály                                                                          Kocsis József

polgármester                                                                               jegyző
A rendelet kihirdetve 2016. május 25.                                                                           Kocsis József

                                                                                jegyző

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

179 624

223 040

223 040

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

115 125

115 641

115 641

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

59 326

87 729

87 729

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 173

5 242

5 242

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


14 428

14 428

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

39 183

112 079

112 079

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

39 183

112 079

112 079

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

21 150

1 876

1 876

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

21 150

1 876

1 876

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

24 300

40 446

40 446

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó

15 000

29 028

29 028

4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

8 000

8 211

8 211

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300

3 207

3 207

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

52 144

120 420

120 420

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 200

3 380

3 380

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

250

37 761

37 761

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300

1 554

1 554

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 500

1 132

1 132

5.5.

Ellátási díjak

32 200

46 054

46 054

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 694

15 019

15 019

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


7 487

7 487

5.8.

Kamatbevételek


389

389

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek


7 644

7 644

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


2 550

2 550

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


2 550

2 550

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


145

145

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


145

145

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 300

1 052

1 052

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 300

1 052

1 052

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

317 701

501 608

501 608

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


1 393

1 393

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


1 393

1 393

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 484

8 151

8 151

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 484

8 151

8 151

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


7 190

7 190

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


7 190

7 190

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

11 484

16 734

16 734

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

329 185

518 342

518 342


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2015.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

314 065

440 179

430 765

1.1.

Személyi  juttatások

108 650

188 703

188 703

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 181

39 310

39 310

1.3.

Dologi  kiadások

113 907

131 999

122 585

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 827

56 151

56 151

1.5

Egyéb működési célú kiadások

30 500

24 016

24 016

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

30 500

2 167

2 167

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


21 849

21 849

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

31 393

64 028

20 828

2.1.

Beruházások

24 150

55 865

12 665

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

24 1502.3.

Felújítások

6 943

7 563

7 563

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

300

600

600

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

345 458

504 207

451 593

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


1 393

1 393

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


1 393

1 393

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


12 742

12 742

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


12 742

12 742

7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


14 135

14 135

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

345 458

518 342

465 728


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatEzer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-27 757

-2 599

50 015

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

11 484

2 599

2 599


2.1. sz. mell.


 Ezer forintban !
Kiadások
eredeti

módosított

teljesítés

Megnevezés

eredeti

módosított

teljesítés

C

D

E

F

G

H

I

179 624

223 040

223 040

Személyi juttatások

108 650

188 703

188 703

39 183

112 079

112 079

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 181

39 310

39 310
Dologi kiadások

108 907

131 999

122 585

24 300

40 446

40 446

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 827

56 151

56 151

52 144

145

145

Egyéb működési célú kiadások

30 500

24 016

24 016
Tartalékok

5 000
127 610

127 610
295 251

503 320

503 320

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

314 065

440 179

430 765

2 541

8 151

8 151

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
2 541

8 151

8 151

Likviditási célú hitelek törlesztése


1 393

1 393
Rövid lejáratú hitelek törlesztéseHosszú lejáratú hitelek törlesztéseKölcsön törlesztése

1 393

1 393

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

1 393

1 393

Betét elhelyezése

12 742

12 742

2 541

9 544

9 544

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)


14 135

14 135

297 792

512 864

512 864

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

314 065

454 314

444 900

18 814

-

-

Költségvetési többlet:

-

63 141

72 555

16 273

-

-

Tárgyévi  többlet:

-

58 550

67 964


2.2. sz. mell. Ezer forintban !
Kiadások
eredeti

módosított

teljesítés

Megnevezés

eredeti

módosított

teljesítés

C

D

E

F

G

H

I

21 150

1 876

1 876

Beruházások

24 150

55 865

12 665

21 1501.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

24 150


Felújítások

6 943

7 563

7 563

1 3003.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújításEgyéb felhalmozási kiadások

300

600

600


3 602

3 602
Tartalékok
22 450

5 478

5 478

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

31 393

64 028

20 828

8 943Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
8 943Hitelek törlesztéseRövid lejáratú hitelek törlesztéseHosszú lejáratú hitelek törlesztéseKölcsön törlesztéseBefektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlásaBetét elhelyezésePénzügyi lízing kiadásai
8 943Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
31 393

5 478

5 478

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

31 393

64 028

20 828

8 943

58 550

15 350

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi  többlet:

-

-

-
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként       3. sz. melléklet


Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2014.

2015.

Összesen

Mindösszesen

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Szent István u. 24. sz. ingatlan vételára

3 665

2015


3 665

3 665

3 665

Iveco kisteherautó vásárlás

2 000

2015


2 000

2 000

2 000

Parkoló építése

7 000

2015


7 000

7 000

7 000ÖSSZESEN:

12 66512 665

12 665

12 665

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
4. sz. mell.


Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2014.

2015.

Összesen

Mindösszesen


A

B

C

D

E

F

G=(D+F)


Ált. iskolában sportpadló felújítása

7 563

2015


7 563

7 563

7 563


ÖSSZESEN:

7 5637 563

7 563

7 563EU-s projekt neve, azonosítója:

NEM VOLT EU-S PROGRAM
5. sz. mell.


 Ezer forintban !


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés


Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme


Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított


Összes bevétel,
kiadás

2 014

2 015

2 016

2 014

2 015

Összesen

mind


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás
Források összesen:
Kiadások, költségek


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:


* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

 Ezer forintban !6. sz. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

179 624

223 040

223 040

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

115 125

115 641

115 641

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

59 326

87 729

87 729

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 173

5 242

5 242

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


14 428

14 428

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

39 183

112 079

112 079

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

39 183

112 079

112 079

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

21 150

1 876

1 876

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

21 150

1 876

1 876

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

24 300

40 446

40 446

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó

15 000

29 028

29 028

4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

8 000

8 211

8 211

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300

3 207

3 207

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

52 144

40 760

40 760

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 200

3 380

3 380

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

250

26 830

26 830

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300

1 480

1 480

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 500

1 132

1 132

5.5.

Ellátási díjak

32 2005.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 6945.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


314

314

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


34

34

5.10.

Egyéb működési bevételek


7 590

7 590

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


2 513

2 513

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


2 513

2 513

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


145

145

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


145

145

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 300

1 052

1 052

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 300

1 052

1 052

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

317 701

421 911

421 911

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


1 393

1 393

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


1 393

1 393

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 484

7 372

7 372

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 484

7 372

7 372

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


7 190

7 190

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


7 190

7 190

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

11 484

15 955

15 955

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

329 185

437 866

437 866Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


242 102

242 102

1.1.

Személyi  juttatások


106 471

106 471

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


16 637

16 637

1.3.

Dologi  kiadások


38 831

38 831

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


56 151

56 151

1.5

Egyéb működési célú kiadások


24 012

24 012

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


2 167

2 167

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


21 845

21 845

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


64 028

20 828

2.1.

Beruházások


55 865

12 665

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások


7 563

7 563

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


600

600

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)


306 130

262 930

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)


1 393

1 393

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


1 393

1 393

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


130 343

130 343

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


12 742

12 742

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)


117 601

117 601

7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


131 736

131 736

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)


437 866

394 666


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


1

1

1

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


50

55

557. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

41 444

79 660

79 660

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

29 250

10 931

10 931

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300

74

74

1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak

3 200

46 054

46 054

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 694

15 019

15 019

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


7 487

7 487

1.8.

Kamatbevételek


75

75

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek


20

20

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


37

37

5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


37

37

6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

41 444

79 697

79 697

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

108 189

94 008

94 008

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


779

779

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

108 189

93 229

93 229

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

149 633

173 705

173 705Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

149 633

173 705

164 291

1.1.

Személyi  juttatások

58 566

65 100

65 100

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 352

17 829

17 829

1.3.

Dologi  kiadások

75 715

90 772

81 358

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások


4

4

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

149 633

173 705

164 291


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


27

27

27

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


8. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Gondozási Központ

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

22 698

24 372

24 372

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

22 698

24 372

24 372

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

22 698

24 372

24 372Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 698

24 372

24 372

1.1.

Személyi  juttatások

16 419

17 132

17 132

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 997

4 844

4 844

1.3.

Dologi  kiadások

2 282

2 396

2 396

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

22 698

24 372

24 372


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


9

9

9

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
 Ezer forintban !


Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány


Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási


A

B

C

D

E=(C-D)

F

G


1.

Kótaj Község Önkormányzata

43 200


43 200

43 2002.

Polgármesteri Hivatal

9 413


9 413

9 4133.

Gondozási Központ

O


O

O4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:

52 613


52 613

52 613B E V É T E L E K


1. sz. táblázatEzer forintban


Sor-
szám

Bevételi jogcím

#HIV!

2015.


Módosított előirányzat

Teljesítés


A

B

C

E

F


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

244 465

223 040

223 040


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

130 852

115 641

115 641


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

90 502

87 729

87 729


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 194

5 242

5 242


1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

4 243
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

13 674

14 428

14 428


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

156 764

112 079

112 079


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

156 764

112 079

112 079


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

40 205

1 876

1 876


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

40 205

1 876

1 876


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

34 014

40 446

40 446


4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

22 282

29 028

29 028


4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

10 185

8 211

8 211


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 547

3 207

3 207


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

69 286

120 420

120 420


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

6

3 380

3 380


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 663

37 761

37 761


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

576

1 554

1 554


5.4.

Tulajdonosi bevételek

11 738

1 132

1 132


5.5.

Ellátási díjak

40 464

46 054

46 054


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 676

15 019

15 019


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


7 487

7 487


5.8.

Kamatbevételek

163

389

389


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek


7 644

7 644


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 011

2 550

2 550


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

30
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

981

2 550

2 550


6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


145

145


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


145

145


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

18 952

1 052

1 052


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18 952

1 052

1 052


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

17 939
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

564 697

501 608

501 608


   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)


1 393

1 393


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


1 393

1 393


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


8 151

8 151


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


8 151

8 151


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


7 190

7 190


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


7 190

7 190


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


16 734

16 734


    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

564 697

518 342

518 342


K I A D Á S O K


2. sz. táblázatEzer forintban


Sor-
szám

Kiadási jogcím

#HIV!

2015.


Módosított előirányzat

Teljesítés


A

B

C

E

F


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

481 130

440 179

430 765


1.1.

Személyi  juttatások

205 558

188 703

188 703


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 943

39 310

39 310


1.3.

Dologi  kiadások

124 997

131 999

122 585


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

103 311

56 151

56 151


1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 321

24 016

24 016


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 399
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

405

2 167

2 167


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

   - Kamattámogatások

1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 517

21 849

21 849


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

88 160

64 028

20 828


2.1.

Beruházások

27 820

55 865

12 665


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

17 939
2.3.

Felújítások

51 690

7 563

7 563


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

40 205
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

8 650

600

600


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

   - Lakástámogatás

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8 650
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

569 290

504 207

451 593


5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


1 393

1 393


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


1 393

1 393


5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


12 742

12 742


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


12 742

12 742


7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


14 135

14 135


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

569 290

518 342

465 728
Nemleges!!

2. tábla


 Ezer forintban !


Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2 015

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2 016

2 017

2 018

2 019

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

NEMLEGES!!
3. tábla


 Ezer forintban !
Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

2 015


összesen2 016

2 017A

B

C

D

E

F

G

H1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)


2015.

NEMLEGES!!

4. tábla

Ezer forintban!Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozásA

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)I. Belföldi hitelezők1.

Adóhatósággal szembeni tartozások


2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás


3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás


4.

TB alapokkal szembeni tartozás


5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé


6.

Szállítói tartozás


7.

Egyéb adósság


Belföldi összesen:


II. Külföldi hitelezők1.

Külföldi szállítók


2.

Egyéb adósság


Külföldi összesen:


Adósságállomány mindösszesen:


NEMLEGES!


 Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen6.

-ebből:            Építményadó7.

Telekadó8.

Magánszemélyek kommunális adója9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után10.

Idegenforgalmi adó épület után11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség15.

Egyéb kedvezmény16.

Egyéb kölcsön elengedése26.

Összesen:
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)


1.

Sportegyesület

működés

10 000

10 000


2.

Karate Egyesület

működés

100

100


3.

Polgárőrség

működés

100

100


4.

Óvodai alapítvány

működés

200

200


5.

Local Government Gas Kft.

településüzemeltetés

11 449

11 449


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


Összesen:


21 849

21 849

Vagyonleltár              7.1. tábla
Adatok: ezer forintban!


ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsültállományi érték


A

B

C

D

E


 I. Immateriális javak

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 825 799


27 704


1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07)

03.

2 825 799
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

482 876
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
       vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

2 304 239
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

38 684
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.27 704


2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
       felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.27 704


3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
       értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

16 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

16 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

16 500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
       megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
       eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
     (01+02+28+44)

45.

2 842 299


27 704


I. Készletek

46.771


II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.771


I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.1 049


III. Forintszámlák

51.86 897


IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.87 946


I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.137


D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.137


I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.12 920


II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.12 920


F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61)

62.

2 842 299


129 478


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


2015.
7.2. táblaAdatok: ezer forintban!


FORRÁSOK

Sorszám

állományi
értékA

B

C


I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

2 333 891  


II. Nemzeti vagyon változásai

02.

8 851  


III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

81 042  


IV. Felhalmozott eredmény

04.

-89 947  


V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-269 307  


G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

2 064 530  


I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

7 190  


III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

2   


H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

7 192  


I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

12 822  


FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13)

14.

2 084 544  

8. sz. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor-szám

Megnevezés

Összeg  ( E Ft )

1.

Nyíitó pénzeszköz

12 677

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

11 833

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

844

4.

Bevételek   ( + )

518 342

5.

Kiadások    ( - )

465 728

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

22 655

7.

Záró pénzeszköz

87 946

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

86 897

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 049


Csatolmányok

Megnevezés méret
Zárszámadási rendelet
1.83 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!