nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kótaj község képviselő testületének 2/2015 (III.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-05 -tól
Kótaj község képviselő testületének 2/2015 (III.5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kótaj Község Önkormányzatának

2/2015. (III.05.) számú rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről


Kótaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

329.185 EFt

Költségvetési bevétellel

345.458 EFt

Költségvetési kiadással

-16.273 E Ft

-16.273 E Ft

0E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (5)  A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá forrás-kiegészítő pályázat benyújtását rendeli el.3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (nemleges)

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.      (nemleges)

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások intézményenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9.1., 9.2., 9.3 sz., mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 5.000 E Ft általános tartalékot állapít meg.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

 (5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

 (6)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 20-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (7)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. § Az előirányzatok módosítása


 (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 (4)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.8. § Záró és vegyes rendelkezésekEz a rendelet  2015. január 0-jén lép hatályba.            Orosz Mihály                                                                                               Kocsis József

           polgármester                                                                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. március 05.


                                                                                                                                  Kocsis József

                                                                                                                                    jegyzőB E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím


A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

                  179 624

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

115 125

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

59 326

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 173

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

39 183

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

39 183

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

21 150

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

21 150

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

21 150

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

24 300

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

15 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

15 000

4.2.

Gépjárműadó

7 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

52 144

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 200

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

250

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 500

5.5.

Ellátási díjak

32 200

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 694

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 300

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 300

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

317 701

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 484

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 484

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

11 484

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

329 185
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

#HIV!

A

B

C

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

314 065

1.1.

Személyi  juttatások

108 650

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 181

1.3.

Dologi  kiadások

108 907

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 827

1.5

Egyéb működési célú kiadások

30 500

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 500

1.18.

Tartalékok

5 000

1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 000

1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

31 393

2.1.

Beruházások

24 150

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

24 150

2.3.

Felújítások

6 943

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

300

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás

300

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

345 458

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

345 458
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-27 757

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

11 484

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím


A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

179 624

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

115 125

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

59 326

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 173

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

39 183

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

39 183

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

21 150

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

21 150

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

21 150

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

24 300

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

15 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

15 000

4.2.

Gépjárműadó

7 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

52 144

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 200

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

250

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 500

5.5.

Ellátási díjak

32 200

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 694

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 300

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 300

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

317 701

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 484

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 484

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

11 484

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

329 185
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek


A

B

C

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

314 065

1.1.

Személyi  juttatások

108 650

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 181

1.3.

Dologi  kiadások

108 907

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 827

1.5

Egyéb működési célú kiadások

30 500

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 500

1.18.

Tartalékok

5 000

1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 000

1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

31 393

2.1.

Beruházások

24 150

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

24 150

2.3.

Felújítások

6 943

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

300

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás

300

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

345 458

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

345 458
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-27 757

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

11 484
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím


A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)


4.2.

Gépjárműadó


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)


   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek


A

B

C

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)


4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
 Ezer forintban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés


Megnevezés


B

C

D

E

Önkormányzatok működési támogatásai

179 624

Személyi juttatások

108 650

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

39 183

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 181

2.-ból EU-s támogatás


Dologi kiadások

108 907

Közhatalmi bevételek

24 300

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 827

Működési bevételek

52 144

Egyéb működési célú kiadások

30 500

Működési célú átvett pénzeszközök


Tartalékok

5 000

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

295 251

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

314 065

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

2 541

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


   Költségvetési maradvány igénybevétele

2 541

Likviditási célú hitelek törlesztése


   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


   Egyéb belső finanszírozási bevételek


Kölcsön törlesztése


Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


   Értékpapírok bevételei


Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


Váltóbevételek


Váltókiadások


Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

2 541

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

297 792

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

314 065

Költségvetési hiány:

18 814

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi  hiány:

16 273

Tárgyévi  többlet:

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
 Ezer forintban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés


Megnevezés


B

C

D

E

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

21 150

Beruházások

24 150

1.-ből EU-s támogatás

21 150

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

24 150

Felhalmozási bevételek


Felújítások

6 943

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 300

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


Egyéb felhalmozási kiadások

300

Egyéb felhalmozási célú bevételek


Tartalékok


Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

22 450

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

31 393

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

8 943

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Költségvetési maradvány igénybevétele

8 943

Hitelek törlesztése


Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzügyi lízing kiadásai


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

8 943

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

31 393

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

31 393

Költségvetési hiány:

8 943

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi  hiány:

-

Tárgyévi  többlet:
Kótaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiNEMLEGES

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2015.

2016.

2017.

A

B

C

D

E

F

1.

                   -     

2.

                   -     

3.

                   -     

4.

                   -     

5.

                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     Kótaj Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáhozEzer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

Összes bevétel

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

                      24 300   

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                        5 000   

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel


4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel


6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                      29 300   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.Kótaj Község Önkormányzatának 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadásai


Nincs ilyen kiadás

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1.


                                             -     

2.


                                             -     

3.


                                             -     

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2015.december 31-ig

2016. év

Összesen

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Napelemes rendszer kiépítése

24 150

2015.

24 150


24 150ÖSSZESEN:

24 150


24 150


24 150Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2015.december 31-ig

2016. év

Összesen

A

B

C

D

E

F

Iskolai tornaterem felújítása

6 943

2015.

6 943


6 943ÖSSZESEN:

6 943


6 943


6 943
EU-s projekt neve, azonosítója:

Napelemes beruházás Kótaj községben
Ezer forintban!

Források

2015.

2016.

2017.

Összesen

Saját erő

3 0003 000

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás

21 15021 150

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

24 150

0

0

24 150


Kiadások, költségek

2015.

2016.

2017.

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések

24 15024 150

Szolgáltatások igénybe vétele
0

Adminisztratív költségek
0

0

0

0

Összesen:

24 150

0

0

24 150EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2015.

2016.

2017.

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás
0

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

0

0

0

0


Kiadások, költségek

2015.

2016.

2017.

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések
0

Szolgáltatások igénybe vétele
0

Adminisztratív költségek
0
Támogatott neve

Hozzájárulás  (E Ft)

Összesen:

0Önkormányzat


Összes bevétel, kiadás

01


Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

B

C

Bevételek


Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

10 700

Készletértékesítés ellenértéke

3 200

Szolgáltatások ellenértéke


Közvetített szolgáltatások értéke


Tulajdonosi bevételek

7 500

Ellátási díjak


Kiszámlázott általános forgalmi adó


Általános forgalmi adó visszatérülése


Kamatbevételek


Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


Biztosító által fizetett kártérítés


Egyéb működési bevételek


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

218 807

Normatív támogatás

179 624

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

39 183

  2.3.-ból EU támogatás


Közhatalmi bevételek

24 300

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

21 150

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

21 150

  4.2.-ből EU-s támogatás


Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


Immateriális javak értékesítése


Ingatlanok értékesítése


Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 300

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

276 257

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

27 757

Költségvetési maradvány igénybevétele

11 484

Vállalkozási maradvány igénybevétele


Hiány

16 273

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

304 014

Kiadások


Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

136 734

Személyi  juttatások

33 665

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 832

Dologi  kiadások

30 910

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 827

Egyéb működési célú kiadások

30 500

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

31 393

Beruházások

24 150

Felújítások

6 943

Egyéb fejlesztési célú kiadások

300

 2.1.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

24 150

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

130 887

Tartalék

5 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

304 014
1


50Polgármesteri Hivatal


Összes bevétel, kiadás

01


Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

B

C

Bevételek


Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

41 444

Készletértékesítés ellenértéke


Szolgáltatások ellenértéke

250

Közvetített szolgáltatások értéke

300

Tulajdonosi bevételek


Ellátási díjak

32 200

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 694

Általános forgalmi adó visszatérülése


Kamatbevételek


Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


Biztosító által fizetett kártérítés


Egyéb működési bevételek


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


Elvonások és befizetések bevételei


Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


  2.3.-ból EU támogatás


Közhatalmi bevételek


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


  4.2.-ből EU-s támogatás


Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


Immateriális javak értékesítése


Ingatlanok értékesítése


Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

41 444

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

108 189

Költségvetési maradvány igénybevétele


Vállalkozási maradvány igénybevétele


Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

108 189

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

149 633

Kiadások


Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

149 633

Személyi  juttatások

58 566

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 352

Dologi  kiadások

75 715

Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadások


Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


Beruházások


Felújítások


Egyéb fejlesztési célú kiadások


 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


Finanszírozási kiadások


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

149 633
30


1
Költségvetési szerv megnevezése

Gondozási Központ


Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

22 698

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

22 698

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

22 698
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 698

1.1.

Személyi  juttatások

16 419

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 997

1.3.

Dologi  kiadások

2 282

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

22 698
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


1


                   


Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve:

…………………………………
Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… FtSor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások


2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás


3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás


4.

TB alapokkal szembeni tartozás


5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé


6.

Egyéb tartozásállomány


7.

Összesen:


költségvetési szerv vezetője
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
 Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése4.

Lakosság részére 70 éven felülieknek szemétszállítási díj elengedése

3 000

3 000

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen6.

-ebből:            Építményadó7.

Telekadó9.

Magánszemélyek kommunális adója10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után11.

Idegenforgalmi adó épület után12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség16.

Egyéb kedvezmény17.

Egyéb kölcsön elengedése18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Összesen:

3 000

3 000Az önkormányzat által adott támogatásokról 2015-benEzer forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Első lakáshoz jutás támogatás

lakásépítés,- vagy vásárlás támogatása

300

2.

Sportegyesület támogatása

működési célok

10 000

3.

Polgárőrség támogatása

működési célok

100

4.

Rendőrség támogatása

működési célok

100

5.

Baptista Egyház (okt.intézmények részére)

működési célok

10 000

6.

Karate Egyesület támogatása

működési célok

100

7.

Kótaj Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

működési célok

200

8.

Local Government Gas Kft. Támogatása

működési célok

10 000

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
33.
Összesen:


30 800


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerintNemleges Ezer forintban !


Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
 éve

#HIV!

Kiadás vonzata évenként

Összesen


#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!


A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)


1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................
2. tájékoztató tábla 

3.

............................
4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.

............................
6.

............................
7.

Beruházási kiadások beruházásonként
8.

............................
9.

Felújítási kiadások felújításonként
10.

............................
11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.

............................
Összesen (1+4+7+9+11)
Finaszírozási tervEzer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai


3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül


4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül


5.

Közhatalmi bevételek


6.

Működési bevételek


7.

Felhalmozási bevételek


8.

Működési célú átvett pénzeszközök


9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


10.

Finanszírozási bevételek


11.

Bevételek összesen:


12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások


14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


15.

Dologi  kiadások


16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


17.

 Egyéb működési célú kiadások


18.

Beruházások


19.

Felújítások


20.

Egyéb felhalmozási kiadások


21.

Finanszírozási kiadások


22.

Kiadások összesen:


23.

Egyenleg


B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím
A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)
4.1.1.

- Vagyoni típusú adók
4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.

Gépjárműadó
4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek
A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

Csatolmányok

Megnevezés méret
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2.82 MB
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
1.27 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!