nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 - 2016-02-15
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete
A köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről

                                        Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

                                                 6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete


a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről


Iharosberény község Önkormányzati  Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdése, az egyes helyi közszolgáltatások

kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv., valamint a hulladékgazdálkodásról

szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.§.-a alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:   I. Általános rendelkezések

1.§.


1) E rendelet célja, hogy Iharosberény község közigazgatási területén a köztisztaságot

fenntartsa.

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel

 tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem

 rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.

(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell

 gondoskodnia.

(4) A település teljes közigazgatási területén a szervezett szemétszállításról az önkormány-

 zat gondoskodik.[1](5) Hatályon kívül helyezve.II. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

2.§.


(1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől megtisztítani.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság mentesítéséről, szeméttárolók kihelyezéséről és ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek

tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszűnte az azt okozó szerv, illetve személy feladata.


3. §


(1) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényeleges használójának, illetve tulajdonosának kötelezettsége.

Ez a kötelezettsége kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

          

(2) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre szolgáló, kiépített vagy   kiépítetlen terület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed.

Ha a járda területén a szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett a járdaszegélyig

még füves rész, vagy virágos sáv van, az egész területet a járdához tartozónak kell

tekinteni.

(3) A járda síkosság-mentesítést úgy kell elvégezni, hogy abból baleset ne származhasson.


4. §


(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a             csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlana előtti szakaszra terjedően         – az ingatlan tulajdonosának, tényleges használójának kötelessége.

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, karban- és tisztántartása minden esetben az

ingatlan használójának, tulajdonosának a kötelessége.

(3) A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet, az ingatlanon  keletkezett szennyvizet bevezetni tilos !

(4) A csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagot (szemetet, papírt, törmeléket)

 a csapadékvíz elvezető árokba elhelyezni tilos !


5. §


(1) Építési területen, az építkezés közvetlen környékén  az építést végző kivitelezőnek

      kell

           biztosítani a tisztaságot.

(2)  Közterületen építési, bontási anyagot elhelyezni csak a polgármester előzetes

hozzájárulásával, az általa engedélyezett módon és ideig szabad.

(3)  Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa

köteles felszólítást követően saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.

(4) Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a közterület

 ne szennyeződjön. Ha szállítás közben a terület mégis szennyeződik, a szállítást végző

         köteles a szennyeződést eltávolítani és a további szennyeződést megakadályozni.

    

6. §


(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, jármű-

vek tárolása közterületen tilos !

(2) Alkalmi jelleggel igénybevett közterület tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.


7. §


Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni.


8. §


Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttárolóba szabad elhelyezni.                        III. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

9. §


(1)  Iharosberény  közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Netta- Pannonia Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár út 5.- amely a kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató, Iharosberény közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2021. március 31. napig, a 2011. április 11. napján kötött szerződés alapján. A Közszolgáltató végzi Iharosberény települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.


(2)  A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött hulladék-

 kezelési közszolgáltatási szerződés alapján végzi

.

(3) A szolgáltató Iharosberény község belterületén hetente, minden hét hétfői napján gondoskodik a háztartásokban keletkezett szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról.

4) Iharosberény községben lakóingatlannal, illetve üdülővel rendelkező tulajdonosok,

illetve a lakó és üdülő ingatlant használók kötelesek az önkormányzat által szervezett

közszolgáltatást igénybe venni.


[2](5)A hulladék összegyűjtéséhez szükséges 120 vagy 240 l-es gyűjtőedényt a Közszolgáltató biztosítja az ingatlan használó részére.


[3](6)A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult kezelni az ingatlan tulajdonos nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét.


10. §


(1) A 9.§.-ban megjelölt szolgáltató köteles Iharosberény községben a települési szilárd

 hulladék gyűjtésével, szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok teljes körű       

 ellátására az önkormányzattal kötött szerződés alapján, az abban foglaltak szerint.

 (2) A szolgáltató valamennyi belterületi ingatlan tekintetében rendszeresen köteles

 teljesíteni.

 (3) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő

 munkanapon elszállítani.


[4]10/A. §.


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató Iharosberény község közigazgatási területén 52ürítés/év gyakorisággal, az ingatlanhasználóktól begyűjti, elszállítja és ártalmatlanítja a keletkező települési szilárd hulladékot.


(2) A Közszolgáltató végzi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését (beleértve a begyűjtőhelyek működtetését), valamint azok hasznosítását és ártalmatlanítását.


(3) A Közszolgáltató évi egyszeri alkalommal lomtalanítási akciót szervez.


(4) A Közszolgáltató évi egyszeri alkalommal biztosítja az elektronikai hulladék elszállítását.


(5) A Közszolgáltató heti egyszeri alkalommal biztosítja a zöldhulladék elszállítását.”
[5]10/B.§.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltató és az önkormányzat között írásban jön létre.

(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének, illetőleg teljesítésének lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról az önkormányzattal kötött szerződés módosítása útján egyéb esetben felhívás, közzététel útján köteles az ingatlan használóját értesíteni.

(3) A hulladékgazdálkodási szerződés tartalmazza a felek megnevezését, a felek jogait és kötelezettségét ezen belül a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás idejét, rendszerességét, a szolgáltatás igénybevételének módját, a használható edényzet megnevezését, az ellenérték megfizetését, a fizetés módját, gyakoriságát, a késedelmes fizetés következményeit, a díjhátralék végrehajtásának szabályait, a panaszok jelzésének, elintézésének módját, határidejét, az egyes jogorvoslati fórumok megnevezését.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének bármely félnek felróható magatartása következtében történő elmaradása esetén, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással jön létre az írásos szerződés tartalmával egyezően.

(5) A (4) bekezdésben szabályozott ráutaló magatartást jelenti, ha a közszolgáltató a közszolgáltatást a szállítójármű rendelkezésre tartásával felajánlja, vagy, ha az ingatlan használója a hulladékgyűjtő edényzetet, vagy hulladékgyűjtő zsákot a szállítás érdekében kihelyezi.”11. §

(1)Szolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi

feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati

rendszert.


(2) Iharosberény község Önkormányzata köteles a közszolgáltatás folyamatos ellátásához

szükséges információkat a szolgáltató részére biztosítani, a településen megszervezés-

re kerülő közszolgáltatások összehangolását elősegíteni.

(3) Az önkormányzat rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a hulladékkezeléssel kapcso-

latos feladatokról és tudnivalókról.

12. §


(1) A hulladékgyűjtő edények kihelyezése a szállítási napokon az ingatlantulajdonosok

 kötelessége. Az edényeket  az út szélére úgy kell kihelyezni úgy, hogy szállítójárművel

megközelíthetők legyenek, de a közlekedést ne akadályozzák.

(2) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója a hulladékot az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy (többlethulladék esetén) az e célra szolgáló a Szolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban köteles kihelyezni.

(3) A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a szállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.


13. §


 (1) A gyűjtőedényeket más célra felhasználni nem szabad, azokat az ingatlantulajdonosok kötelesek tisztán tartani.

(2) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a meghatározott szállítási napon elszállítás céljából ki kell helyezni.  

(3) Az gyűjtőedényekben mérgező, robbanó ,veszélyes hulladékot elhelyezni tilos !    Amennyiben a szolgáltatást végző dolgozó azt észleli, hogy az edényben ilyen anyagot helyeztek el, annak elszállítását megtagadja.


14. §

     

Iharosberény  község közigazgatási  területén hulladéklerakó nem működik, ezért szemét bármely településrészen történő lerakása tilos.


15. §


(1) A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyekkel , illetve jogi személyekkel az egyéb- nem háztartási – hulladék elszállítására a szolgáltatást végző külön megállapodást köt.

(2) Akinél rothadó vagy bűzös hulladék keletkezik, annak elszállításáról haladéktalanul köteles gondoskodni.


IV. Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

16. §


 Hatályon kívül helyezve a 7/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelettel

17. §


  Hatályon kívül helyezve a 7/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelettel


V. A közszolgáltatási díj meghatározása

18. §


(1)A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díjat) kell fizetnie.

(2)       Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.

19. §


(1)       A Közszolgáltató a közszolgáltatási díjat a mindenkor érvényes jogszabályok szerint határozza meg.


(2)       A közszolgáltatás díjában jelenik meg az e rendelet szerint végzett karácsonyfa begyűjtés, a nagydarabos lomtalanítás, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek költsége.


(3)       A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján - általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek meghatározásával történik. Az egységnyi díjtételt az indokolt költségek, ráfordítások és a tartós működéshez szükséges nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani.VI. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása


20. §


 (1)   A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.  


(2)       A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében - a (3) bekezdés kivételével - negyedévente  kötelesek megfizetni, első alkalommal május 1-től június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan.


(3)       A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók a hulladékszállítás díját havonta utólag fizetik meg.


(4)       Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.


(5)       A közszolgáltatás díját a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.


  1. A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.


[6](7) A felépítménnyel nem rendelkező ingatlan tulajdonosát a hulladékkezelési közszolgáltatási díj nem terheli.


21. §


  1. Iharosberény Község Önkormányzata az egyedül élők részére negyedévente 1.200 Ft hozzájárulást nyújt a hulladékszállítás díjához.
  2. Az egyedül élés tényét az Önkormányzat igazolja. A kedvezményt a szolgáltatónak benyújtott igazolás alapján lehet igénybe venni. Az igénybevevő részére a számla a csökkentett díj alapján kerül kiállításra. A kedvezmény összegét az önkormányzat közvetlenül a szolgáltatónak fizeti.


[7](3) Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizető ingatlanhasználók részére 100,- Ft-ot visszatérít az ürítés díjából. A visszatérítés igénylésére két időszakot határoz meg az önkormányzat. Az első félévi számlák utáni visszatérítést, a befizetést követően július 20-a és augusztus 10-e között lehet igényelni, míg a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20-a és február 10-e között. Az igénylést elmulasztók elesnek a kedvezmény igénybevételétől, a határidő jogvesztő.


[8](4) Az igénylést az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani a Közszolgáltató számlájával és a befizetést igazoló bizonylattal együtt.22. §


(1)Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.


(4) Az esetleges szolgáltatási díj hátralékot a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hajtja be a kötelezett ingatlantulajdonostól   


(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.


VII. A közszolgáltatás szünetelése


23. §


(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. Szüneteltetés esetén az ingatlan tulajdonosát alapdíj fizetési kötelezettség terheli.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően és a közüzemi számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét.


(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.


(4) A szüneteltetés idejére már kiszámlázott  ürítési díjat a közszolgáltató a közüzemi számlákkal való igazolás benyújtását  követően, utólag írja jóvá.
                                                    VIII. Záró rendelkezések

24.§.

       

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon 

gondoskodik.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg   a köztisztaságról, valamint a szervezett        

köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2004.( V.13. )

önkormányzati rendelet hatályát veszti.Iharosberény, 2013. április 25.
                    Zsirmon Endre sk.                                                     Strausz Edit sk.

                     polgármester                                                                       jegyző
Kihirdetve: 2013. április 26.


                                                                                                               Strausz Edit sk.

                                                                                                                      jegyző         
[1]

5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014. 04. 19-től

[2]

5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014. 04. 19-től


[3]

13/2013.(VI.12.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2013. június 14-től

[4]

5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014. 04. 19-től


[5]

5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014. 04. 19-től


[6]

13/2013.(VI,12.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2013.06.14-től

[7]

5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014. 04. 19-től


[8]

5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014. 04. 19-től


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!