nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő -Testületének 15/2014 (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-08-31 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő -Testületének 15/2014 (XI.25.) önkormányzati rendelete
az első lakáshoz jutók támogatásáról

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja, hogy Tényő Község Önkormányzata rendelkezésre álló gazdasági lehetőségeivel összhangban szabályozza a község lakosságszámának növelése és az állampolgárok lakásigényének megoldása érdekében nyújtható támogatás feltételeit.


2.§


                           

(1) A rendelet hatálya Tényő község közigazgatási területén történő első lakás építésére vagy vásárlására terjed ki.


(2) Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.


(3) E rendelet alkalmazásában


 1. lakás: emberi tartózkodás céljára szolgáló, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1. pontja szerinti épület.
 2. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti cím.

A támogatás tárgya


3.§


(1) A támogatás a lakásépítéshez vagy lakásvásárláshoz szükséges saját erő kiegészítéséhez szolgáló egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.


(2) Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tárgyévi költségvetésben megállapított lakáshoz jutás támogatása  pénzeszköze terhére, elkülönített pénzalapból e rendeletben fennálló feltételek fennállása esetén, kérelemre támogatást nyújthat.


Támogatásra jogosultak köre


4.§


(1) Támogatásban részesíthetők:


 1. azok a házastársak/élettársak, akinél legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét és
 2. azok a házastársak/élettársak, akinél legalább az egyik fél tényői állandó lakos és
 3. a házastársak/élettársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek önálló lakástulajdonnal vagy résztulajdonnal, így nincs és nem is volt beköltözhető lakásra nézve tulajdonjoguk, használati-, vagy bérleti joguk, és
 4. a kérelmező pár ilyen támogatást más önkormányzattól nem kap/kapott.


(2) A 3. § (1) bekezdésben meghatározott támogatásra irányuló kérelem csak akkor támogatható, amennyiben az építési tevékenység építési engedélyköteles.


(3) A lakástulajdonnal rendelkezőnek is adható támogatás, amennyiben a lakástulajdona számára nem beköltözhető, mert:


 1. haszonélvezettel vagy özvegyi joggal terhelt és a haszonélvező vagy az özvegyi jog jogosultja lakja,
 2. jogerős bírói ítéleten alapuló használati joggal terhelt a lakás és a használó benne lakik,
 3. tulajdonában lévő lakás lebontását az illetékes hatóság elrendelte.

5.§


Nem jogosult támogatásra az igénylő, ha


 1. azonos jogcímen vissza nem térítendő támogatást már kapott az önkormányzattól,
 2. ha a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt eredményezne,
 3.  ha az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik,
 4. amennyiben családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét meghaladja.

A támogatás mértéke


6.§


A támogatás összege 100.000 forint.


Az eljárás rendje

                                                            

7.§


(1) A támogatás iránti kérelmet (1. melléklet) a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal Tényői Kirendeltségén, formanyomtatványon, az előírt mellékletekkel együtt lehet benyújtani:


 1. vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 1 éven belül,
 2. építés esetén a jogerős használatbavételi engedély keltétől számított 1 éven belül.


(2) A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá:


 1. vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát,
 2. építés esetén a jogerős használatbavételi engedélyt.


(3) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni.


(4) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt (2. melléklet).


A támogatás visszafizetésének szabályai


8.§


(1) A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott:


 1. a támogatást jogosulatlanul vette igénybe,
 2. a támogatással létesített vagy megvásárolt lakást a jogerős használatbavételi engedély keltétől vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül elidegeníti és a vételárat nem Tényő község területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre,
 3. a támogatással létesített vagy megvásárolt lakást a jogerős használatbavételi engedély keltétől vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül nem házastársa vagy gyermeke részére ajándékozza el.


(2) A képviselő-testület a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti. Nincs helye méltányosságnak a támogatás rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele miatti visszatérítés esetén.


(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából különösen méltányolható körülmény, ha:


 1. a lakásépítés, lakásvásárlás együttköltöző közeli hozzátartozó halála, vagy válás miatt ellehetetlenül,
 2. az elidegenítésre vagyonmegosztás miatt kerül sor.

Záró rendelkezés


9.§(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyfél számára előnyösebb.


(2) Hatályát veszti a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 1/1999.(III.1.) rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú
89.01 KB
2. számú
167.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!