nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 2/2018(II.26.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-01 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 2/2018(II.26.)önkormányzati rendelete
Szociális ellátásról szóló 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról


Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§(1)bekezdés 8/a pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48.§(4), 62. § (2) 115.§, valamint a 132 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A 11/2013.(XII.30.) rendelet, továbbiakban: „R” 8.§(2)-(3) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Lakhatási támogatás


8.§(2) Lakhatási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

a) háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő estében a 250 %-át, feltéve, hogy az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik.


(3) A lakhatási támogatás összege havonta 3.000.-Ft és a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.


2.§. Jelen rendelet 2018. március 01. napján lép hatályba.
Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                         Troszt József

            jegyző                                                                                    polgármesterJelen rendelet Görcsönydoboka községben az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon 2018. február 26. napján kihirdetésre került.Görcsönydoboka, 2018. február 26.                                                                                              Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!