nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. – 24. § bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Regöly Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Regöly Község Önkormányzatára és annak költségvetési szervére a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalra.


Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2.§.

 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének főösszegét 335 669 121 Ft-ban hagyja jóvá.[1]
 2. Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
 3. Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 2. számú melléklet tartalmazza.
 4. Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
 5. Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4.1, a 4.2 és a 4.3 számú mellékletek tartalmazzák.
 6. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
 7. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1, a 6.2 és a 6.3 számú mellékletek tartalmazzák.
 8. Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.
 9. Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8.1, a 8.2 és a 8.3 számú mellékletek tartalmazzák.
 10. Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza.
 11. Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
 12. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi irányzatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.
 13. A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.
 14. Az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget 2017. évre nem tervez.
 15. Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a 3. számú melléklet tartalmazza.
 16. Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 3. számú melléklet tartalmazza.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.§.

 1. A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
 2. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal.
 3. A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatásköre alapján jár el.


4.§.

A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.


Vegyes rendelkezések

5.§.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.


6.§.

 1. A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
 2. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.


Záró rendelkezések

7.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 22.


                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző[1]

Módosította a 4/2018. (V.30.) Ör. 1. § (1) bekezdése.


Csatolmányok

Megnevezés méret
6.2. számú melléklet
42.5 KB
6.3. számú melléklet
42.5 KB
8.3. számú melléklet
42.5 KB
4.3. számú melléklet
42 KB
1. számú melléklet
44.5 KB
2. számú melléklet
45 KB
3. számú melléklet
74 KB
4.1. számú melléklet
71.5 KB
4.2. számú melléklet
61 KB
5. számú melléklet
63 KB
6.1. számú melléklet
25.84 KB
7. számú melléklet
71 KB
8.1. számú melléklet
69.5 KB
8.2. számú melléklet
60 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!