nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-13 - 2017-09-18
Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet hatálya Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


(2) Ezen rendelet meghatározza az Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatinak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályaira.


2. §


(1)  A Képviselő-testület a költségvetési címrendet 2017. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2)  Ősi Község Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:

a) Ősi Község Önkormányzata,

b) az Ősi Polgármesteri Hivatal, és

c) a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §


(1)[1]A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 433.502 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-4. mellékletek tartalmazzák.


4. §


(1)[2] A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat

a) működési költségvetési bevételét 220.419 eFt-ban,

b) felhalmozási bevételét 0 eFt-ban és

c) finanszírozási bevételét 213.083 eFt-ban

      állapítja meg.(2) A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen az 5. melléklet tartalmazza.


5. §


(1)[3] A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 225.034 eFt-ban határozza meg.


(2) [4]A működési költségvetési kiadásokon belül

a) személyi juttatás kiadás 119.210 eFt,                

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.475 eFt;

c) dologi jellegű kiadások 62.570 eFt,

d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 5.571 eFt,

e) egyéb működési kiadások 0 eFt,

f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 3.001 eFt és

g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 2.000 eFt

összegben kerül meghatározásra.


(3)[5] A tartalékok összege 17.154 eFt, melyből általános tartalék 7.207 eFt, működési célú céltartalék 0 eFt, felhalmozási célú céltartalék 9.947 eFt.


(4)[6] A felhalmozási költségvetési kiadások összege 72.052 eFt.


(5)[7] A finanszírozási kiadások összege 136.416 eFt.


(6) A Képviselő-testület a költségvetés 2017. évi hiányát 0 eFt-ban állapítja meg.


(7) A működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen a 6. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti részletes kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímeken kapott pénzeszközök kimutatását a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.


(10) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megoszlását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(11) A Képviselő-testület által a kiadások között megállapított céltartalék a rendelet 10. mellékletében kerül kimutatásra.


(12) A Képviselő-testület által megállapított általános tartalék összege a rendelet 11. mellékletében kerül kimutatásra.


6. §


(1) A Képviselő-testület a személyi juttatás és hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásait megalapozó, költségvetési szervek engedélyezett létszámát és az egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatható közfoglalkoztatottak létszámát a 12. mellékletben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(4) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésből származó kötelezettsége jelenleg nincs.


(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően – az Önkormányzat költségvetési évet követő három évben tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 15. melléklete tartalmazza. Hitelállománnyal az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.


3. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása


7. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A gazdálkodás részletes szabályait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével az önkormányzat gazdálkodás vitelét meghatározó részletes szabályzatai tartalmazzák.


(3) A költségvetési szervek ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.


(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a tervezett bevételek alapfeladatok sérelme nélküli beszedéséért a szerv vezetője a felelős.


(5) A költségvetési szervek vezetői felelnek az intézmény saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy abból kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják, biztosítsák a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.


(6) Az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az Önkormányzat előirányzatai felett - a külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel – az előirányzat-felhasználási jogkört a Polgármester gyakorolja.


(7) A költségvetési szervek számára a jóváhagyott kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok főösszegei kötöttek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


8. §


(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) A képviselő-testület, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján - az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról.


(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő előirányzatot zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.


(4) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.


(5) A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.


4. A biztonságos gazdálkodás érdekében alkalmazandó szabályok


9. §


(1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés végrehajtása során folyamatosan egyeztetéseket folytasson, vizsgálja felül az előirányzott kiadások jogosságát és mértékét.(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatok 10 %-áig az Önkormányzat tényleges bevételének függvényében visszatartással éljen az átmeneti finanszírozási hiány megakadályozása érdekében.


10. §


Az Önkormányzat intézményei kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körbe tartozó pályázatokat nyújthatnak be. A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.


5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos külön előírások


11. §


(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízásos, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében a költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, vagy maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde vezetőjét a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.


6.  A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


12. §


(1) A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőre végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi költségvetési szerv tekintetében a belső kontrolltevékenységek, FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.


7. Biztosítás


13. §


A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.


8. Pénzgazdálkodás


14. §


(1) Ősi Község Önkormányzata a költségvetési elszámolási és minden nemű pénzforgalmi számláját Raiffeisen Bank Zrt-nél vezeti.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti betétként való lekötésére.


9. A 2017. évi önkormányzati költségvetést megalapozó egyéb rendelkezések


15. §


(1) Ősi Község Önkormányzata az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítását megalapozó helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 2017. évre 120.000,- Ft-ban határozza meg.


(2) Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának alapdíját 2017. évre 50.200,- Ft-ban határozza meg.


(3)  Ősi község területén az ivóvízhálózatra csatlakozáshoz hozzájárulást nem kell fizetni.


(4)  Ősi község területén a szennyvízhálózatra csatlakozáshoz új csatlakozási pont kiépítése esetében hozzájárulást nem kell fizetni.


10. Záró rendelkezések


16. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


Ősi, 2017. március 2.


                          Kotzó László                                          Andrásiné Marton Mónika

                          polgármester                                                          jegyző[1]

A rendelet szövegét a 11/2017. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. 06. 13-tól

[2]

Módosította a 11/2017. (VI. 12.) önk.rendelet 2. §. Hatályos: 2017.06.13. napjától


[3]

A rendelet szövegét a 11/2017. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.06. 13-tól

[4]

A rendelet szövegét a 11/2017. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017..06.13-tól

[5]

A rendelet szövegét a 11/2017. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.06.13-tól

[6]

A rendelet szövegét a 11/2017. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.06.03-tól

[7]

A rendelet szövegét a 11/2017. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.06.13-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
433.27 KB
2.melléklet
438.56 KB
3.melléklet
407.55 KB
4. melléklet
404.91 KB
5. melléklet
674.82 KB
6. melléklet
272.75 KB
7.melléklet
518.28 KB
8.melléklet
384.9 KB
9.melléklet
904.03 KB
10. melléklet
149.4 KB
11. melléklet
110.8 KB
12. melléklet
326.71 KB
13. melléklet
611.78 KB
14. melléklet
186.71 KB
15. melléklet
141 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!