nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2019-12-31
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban köztisztviselő).A köztisztviselők illetménykiegészítése


2. § A képviselőtestület a közös hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselője részére 2019. évre, egységesen az alapilletménye 20 %-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést állapít meg.Záró rendelkezések


3. § (1) E rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba, és 2019. december 31. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Mesztegnyő, 2018. december 14.                  Nagy László Péter                                                           Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                    jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. december 15. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2018. december 15.


                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!