nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2004-01-01 - 2016-07-01
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelete
A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról


Jászapáti Városi Önkormányzat

23/2003.(XI.27.)

rendelete


A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról


(Egységes szerkezetben)

2013. szeptember 20.


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja

1.§


A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartó fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének csökkentése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének mérséklése, a fel nem használható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

A rendelet célja továbbá a város köztisztaságával, települési szilárd és folyékony hulladékkal, valamint a zöldterület és parkfenntartással kapcsolatos helyi szabályok megállapítása, meghatározva a kötelező közszolgáltatások igénybevételének, ellátásának rendjét.


A rendelet alkalmazási köre

2.§


(1) A rendeletet Jászapáti város közigazgatási területén kell alkalmazni az alábbiak szerint:

a.) A kötelező köztisztasági közszolgáltatások biztosítása rendszeres begyűjtéssel Jászapáti belterületére vonatkozik.

b.) A külterületi ingatlanoknál a szilárd hulladékra vonatkozóan egyedi beszállítással a tulajdonos részére a szolgáltatóval kötött szerződés alapján.

(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(3) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra és az azzal összefüggő tevékenységre.3.§


(1) Jászapáti Városi Önkormányzat e rendelet 1.§. (1) bekezdésében meghatározott területeken az általa szervezett települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

(2) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátásával az önkormányzati tulajdonú RÉGIO-KOM Kft-t és a saját tulajdonát képező Városüzemeltető Kft.-t, a települési folyékony hulladék esetében a Képviselő-testület által kiírt nyilvános pályázat eredményeként az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2012.07.05.-ig Káplár Attila vállalkozót (továbbiakban: szolgáltató) bízza meg.


Értelmező rendelkezés

4.§


E rendelet alkalmazásában:

1. Települési szilárd hulladék: a háztartásból származó, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl.: a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 3 liter/fő/nap normatívával kiszámított hulladék mennyiségét), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.

2. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetbe mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik.

3. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.

4. Folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen.

5. Ingatlan tulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.

6. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkészítésére, hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.

7. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére.

8. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenységi körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja.

9. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

10. Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében.

11. Begyűjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosának vagy a begyűjtőnek a telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.

12. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

13. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is.II. FEJEZET


KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA


5.§


A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat egyrészt a Polgármesteri Hivatal útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.


Az ingatlantulajdonos feladatai

6.§


(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai.

a.) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése, ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,

b.) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,

c.) a két szomszédos terület, épület közötti - kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli - közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,

d.) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása.

(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.


7.§


Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai:

a.) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása,

b.) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése,

c.) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladta, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani.


Az Önkormányzat feladatai

8. §


Az ingatlantulajdonos 6.§-ban megjelölt kötelmi körébe nem tartozó közutak, közparkok, zöldterületek, játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjáró tisztántartása, kaszálása, síkosságmentesítése, a keletkező közterületi hulladék összegyűjtése és elszállítása az önkormányzat feladata.

Ennek érdekében az önkormányzat végzi:

a.) az önkormányzati tulajdonú közutak, terek útburkolatai (parkolók) és az ezeket szegélyező járdák, a közterületen lévő árkok és ezek műtárgyai, valamint e rendelet 5. számú mellékletében felsorolt főgyűjtő csapadékcsatornák és azok műtárgyai tisztántartását és az ott keletkezett közterületi hulladék összegyűjtését és elszállítását,[1]

b.) hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a biztonságos közlekedési feltételek megvalósítása érdekében,

c.) zöldterületi, parkfenntartási munkákat, a parki berendezések állagmegóvását, karbantartását.


A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei

9.§


(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.

(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani.


10.§


(1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.

(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.


Síkosság mentesítés és hóeltakarítás

11.§


(1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl.: konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke a 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.

(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve annak közvetlen környékén tilos.

(3) Hórakást tilos elhelyezni:

a.) útkereszteződésben,

b.) útburkolati jelen,

c.) járdasziget és járda közé,

d.) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,

e.) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl.: vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőtábla stb.),

f.) kapubejárat elé.


Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések

12.§


(1) Tilos:

a.) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi vagy állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,

b.) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beseperni, illetőleg beleönteni,

c.) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje, stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani,

d.) a parkosított, füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni,

e.) közterületen szeszes italt fogyasztani,

f.) a közkifolyókat rendeltetésellenesen használni,

g.) kutyával parkban, játszótéren tartózkodni,

h.) a közterületi hulladékgyűjtő edényből hulladékot kiönteni, szétszórni,

i.) közterületen gépjármű mosása.III. FEJEZET


A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS


A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

13.§


(1) A települési szilárd hulladékot, ezen belül települési háztartási hulladékot és egyéb szilárd hulladékot csak az erre a célra megépített, illetve kijelölt ártalmatlanító helyen, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.

(2) A kijelölt települési hulladéklerakó: A jászsági regionális hulladéklerakó telep Jásztelek, hrsz. 091/5, fenntartója és üzemeltetője: RÉGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft.

(3) Az 1.§.(1) bekezdés szerinti területen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére, az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Hgt. 28.§-ában meghatározott tartalmi szempontokat figyelembe véve a Városüzemeltető Kft. jogosult.


14.§


(1) A kötelező közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a szolgáltató között a Ptk. közüzemi szerződésre vonatkozó szabályok szerint szerződéses jogviszony jön létre.

A lakossági hulladék szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés e rendelet alapján az ingatlan tulajdonjogának vagy használati jogának megszerzésével, a szolgáltatóval kötött egyedi szerződéssel jön létre.

(2) A tulajdonos köteles bejelenteni a szolgáltatónak, ha jelen rendelet 15.§-ában szabályozott szerződés tárgyát képező ingatlanból elköltözik.


15.§ [2]


(1) A hulladékszállítás kukás és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákos formában történik.

(2) Az üdülő céljára használt ingatlanok esetében a hulladékszállítás a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákos formában történik. A szolgáltatás igénybevételének ideje: minden év március 1. és november 30-a közötti időszak.”

(3) A hulladék gyűjtéséről a rendelet 1-2 számú mellékletében szabályozottak szerint a Városüzemeltető Kft. gondoskodik.


16.§


(1) A gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlyának felső határa:


80 literes gyűjtőedény                                               25 kg

110 literes gyűjtőedény                                             40 kg

240 literes gyűjtőedény                                             90 kg


(2) A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt utcákban a hulladékgyűjtés 1.1 m3-es konténerben történik úgy, hogy 1 db konténerben 10 darab 110 literes kukának megfelelő mennyiségű háztartási hulladék helyezhető el.

(3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor a két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 3 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

(4) A rendszeresített kuka edényzet térfogatát meghaladó hulladék (többlethulladék) elszállítása kizárólag e célra rendszeresített emblémás fóliazsákban, és a rendeletben felsorolt gyűjtőedényzetben lehetséges a szolgáltatóval kötött szerződés alapján, ugyancsak e rendeletben meghatározott díj ellenében.[3]

(5) A szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a többlethulladék elszállításához szükséges emblémás zsákot a szolgáltatást igénybe vevők a város több pontján meg tudják vásárolni.


17.§


A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:

a.) a felek megnevezése és azonosító adatai,

b.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

c.) a teljesítés helye,

d.) a gyűjtőedény űrtartalma darabszám szerint,

e.) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,

f.) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkezett hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

g.) gyűjtőedények és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákok használatának jogcíme és módja, [4]

h.) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,

i.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerint esetleges többletszolgáltatás és annak díja,

j.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

k.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

l.) az irányadó jogszabályok meghatározása.


17/A.§ [5]


(1) A szolgáltató a nyilvántartási rendszerében a közüzemi szolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi személyes adatokat tarthatja nyilván és kezelheti:

a.) a közszolgáltatást igénybevevő neve,

b.) lakcíme,

c.) születési helye, ideje,

d.) anyja neve.

(2) Az adatbázis megteremtéséhez és fenntartásához minden természetes személy köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat szolgáltatni.

(3) Az adatok kezelésére jogosult szolgáltató a nyilvántartásából – a tartozás adók módjára történő behajtása érdekében – kizárólag a jegyző részére szolgáltathat adatokat.


Szelektív hulladékgyűjtés

18.§


Szelektív hulladékgyűjtést – kizárólag üveg, tiszta papír, műanyag és fém doboz – a 3. számú mellékletben megjelölt helyen a rendelet 1.§-ában meghatározottak a Hgt. 5.§. (5) bekezdés és a 12.§. (1) bekezdés alapján lehet igénybe venni. A hulladékot az ott meghatározottak szerint elkülönítetten, szennyeződésmentes, üres állapotban lehet gyűjteni.


Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei

19.§


(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a rendeletben meghatározott szabvány gyűjtőedény, a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsák beszerzéséről.[6]

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:

a.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, illetve együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését célzó, továbbá a háztartásokban képződő veszélyes hulladék komponensek elkülönített gyűjtést igénylő kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyűjtésben, a szerves anyagok komposztálásában,

b.) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja,

c.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatás díját megfizetni.

(3) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény keletkezését követő 30 napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatónak. Meg kell jelölnie az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(4) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és ahol hulladék sem keletkezik.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható.

(6) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni feltéve, hogy a települési szilárd hulladék kezeléséről a Hgt. 21.§-ának (2) bekezdése szerint nem gondoskodott.

(7) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.


20.§ [7]


(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket, valamint a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákot az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákot közterületen 24 óránál tovább elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákot a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákot legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18.00 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott, a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsák nyílásának bekötött állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett gyűjtőedényből és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákból – a még használható dolgokat is beleértve - kiválogatni (guberálni) tilos.


21.§


(1) Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

(2) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe és a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákba folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.[8]


22.§


Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett épület felújításból származó települési szilárd hulladékot a hulladék lerakó helyre maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti.


A szolgáltató jogai és kötelezettségei

23.§


(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a jászsági regionális hulladéklerakó telepen lehet elvégezni.


24.§


(1) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése valamint a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsák elszállítása során esetleg keletkezett szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.[9]

(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.


Lomtalanítás

25.§


(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente két alkalommal a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik.

(2) A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására köteles.

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.


A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos rendelkezések

26.§


(1) Településen folyékony hulladékot elhelyezni csak hatóságilag engedélyezett, erre a célra kialakított fogadó műtárgyon lehet. Jászapáti város szippantott szennyvíz fogadója a Jászapáti 070/1 hrsz. alatt lévő szennyvíztisztító telep, melynek üzemeltetője: Jászközmű Szolgáltató Kft. [10]

(2) A tulajdonos feladatai és kötelezettségei a szolgáltatás igénybevétele

kor:

a.) a tulajdonos és a gazdálkodó szervezet is csak kommunális szennyvizet ajánlhat fel eseti megrendeléssel szippantásra,

b.) gazdálkodó szervezetek a szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján a megfelelő minőségben előtisztított szennyvizet is felajánlhatnak szippantásra,

c.) a tulajdonos saját területén belül köteles a szippantáshoz való akadálymentes és biztonságos feltételeket biztosítani.

(3) A szolgáltató feladatai és kötelezettségei a szolgáltatás teljesítésekor:

a.) köteles a szolgáltatás végzéséhez használt járművet olyan műszaki állapotban tartani, hogy azzal környezetszennyezést ne okozzon,

b.) kizárólag megfelelő minőségű kommunális, vagy előtisztított szennyvíz esetén végezheti a szolgáltatást,

c.) köteles a szolgáltatás végzésekor a tulajdonos területén az elvárható gondossággal közlekedni és végezni a szippantást.Közszolgáltatási díj

27.§


(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A szolgáltatási díjakat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) A közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.


28.§


(1) A közszolgáltatási díj tulajdonos általi megfizetésének rendje:

a.) szilárd hulladék esetében negyedévenként a tárgynegyedévet követő 15. napjáig csekken, illetve átutalással,

b.) folyékony hulladék elszállítása esetén a szolgáltató által adott számla ellenében.

(2) A díjfizetés támogatása az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben foglaltak alapján történik.

(3) Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a szolgáltató az ő részére a közszolgáltatást felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást vagy teljesítést igazolja.

(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a szolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályoz, és a szolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon a mulasztást pótolta.


29.§


(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost terhelő díjhátralék behajtása adók módjára történik a hulladékgazdálkodási törvény 26.§-a alapján.[11]

(2) A kintlévőségek kiegyenlítése az önkormányzatok részéről a REGIO-KOM Társulás döntése szerint történik.


A közszolgáltatás szünetelése

30.§


(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyben legalább 30 napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak, legalább 30 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt.

(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásba, haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatónak.

(4) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot helyeznek ki, a szolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.


Gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok

31.§


(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladéknak kezeléséről a Hgt. 13.§-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodott.

(2) Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti mennyisége nem haladja meg a 110 litert, egyazon gyűjtőedénybe is gyűjthetik a hulladékukat.

(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.

(4) Az a gazdálkodó szervezet amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékról nyilvántartást, a kezelőlétesítmény működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről a hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.


A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd

hulladékkal kapcsolatos rendelkezések

32.§


(1) A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékára ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére; nem terjed ki továbbá a közintézmény működése során keletkezett hulladékra. E hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13.§. (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy más módon birtokába került hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításról vagy hasznosításról gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a.) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a jászsági regionális hulladék lerakóhelyre, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.

(5) Az ingatlan tulajdonos jogosult az (1) bekezdés szerinti hulladékának begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a szolgáltató közszolgáltatását igénybe venni, de a szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet.


33.§


(1) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést se idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

(2) Gazdálkodó szervezet igénybevételével történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságnak bejelentést tenni.

(3) A (2) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – mind a jászsági regionális hulladék lerakóhely üzemeltetőjét, mind az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) terheli.

(4) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga szállítja a kijelölt jászsági regionális hulladék lerakóhelyre, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében köteles a rendeletben meghatározott elhelyezési díjat fizetni az üzemeltető részére.


34.§


(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.

(2) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles megfizetni.


35.§


(1) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati szerződés megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállításáról.

(2) Gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet ki:

a.) főútvonalon a konténer kizárólag a folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen,

b.) tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg az a.) pontban foglaltak szerint kell eljárni,

c.) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.IV. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Szabálysértés

36.§[12]Hatálybaléptetés

37.§


(1) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 14/2001.(VII.1.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 35/2002.(XII.12.) rendelete.

(2) A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról a szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk hozzáférhetők a www.jaszapati.hu honlapon.Jogharmonizációs záradék

38.§


A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123. EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Kelt: Jászapáti Városi Önkormányzat 2003. november 27-i ülésén.
Szabó Lajos sk.                                                                    Andrási Lászlóné sk.

polgármester                                                                                    jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Jászapáti, 2003. december 1.


Andrási Lászlóné

       jegyző

1.számú melléklet a 23/2003.(XI.27.) rendelethez[13]


Szilárd hulladék szállítási rendje

kukás gyűjtőedényzetből


Hétfői napon történő hulladékszállítás:

Ady Endre u.                                                            Kisfaludy u.

Alkotmány u.                                                            Liliom u.

Álmos u.                                                                    Litkey Máté u.

Antal u.                                                                     Losonczi u.

Aradi u.                                                                     Vágó Pál u.

Arany János u.                                                           Mező u.

Árpád V. u.                                                               Mókus u.

Balassi Bálint u.                                                        Munkás u.

Balla u.                                                                      Nap u.

Béke u.                                                                      Vörösmarty u.

Beöthy István u.                                                        Tompa Mihály u.

Berdó u.                                                                    Nyár u.

Berente u.                                                                  Városkert u.

Budai u.                                                                     Nyírfa u. 3-33. számig

Busai u.                                                                     Nyitrai u.

Csaba V. u.                                                                Nyúl u.

Csajági u.                                                                   Orgona u.

Csintó u.                                                                    Pacsirta u.

Damjanich u.                                                             Parkerdő u. 2-32. számig

Diófa u.                                                                     Petőfi Sándor u.

Dobó u.                                                                     Új u.

Dósa u.                                                                      Róka u.

Erdei u.                                                                      Utassi u.

Farkas u.                                                                    Rózsa u.

Fekete u.                                                                    Sas u.

Fürdő u.                                                                     Simonyi Ó. u.

Fürj u.                                                                                  Síp u.

Fűzfa u.                                                                     Sólyom u.

Galamb u.                                                                  Somogyi Béla u.

Golysza u.                                                                 Sóti u.

Gyöngyvirág u.                                                         Sport u.

Szabadság u.                                                             Vasvári u.

Hold u.                                                                      Széchenyi u.

Hunyadi u.                                                                Viola

Huszár u.                                                                   Szigligeti u.

Szikszai G. u.                                                            Tabáni

Jászkapitány u.                                                          Szögvégi u.

Jászkun u.                                                                  Szőlő u.

Jázmin u.                                                                   1-21 számig Tél u.

Jókai u.                                                                      Tél u.

Temesvári u.                                                              Temető u.


Keddi napon történő hulladékszállítás:

Akácfa u.                                                                    

Árvai u.                                                                     Rákóczi u. Partizán u.

Attila u.                                                                     Rapi u.

Balajti Illésné u.                                                        Simon Ignác u.

Bartók Béla u.                                                           Szűcs u.

Bem Apó u.                                                               Táncsics u.

Bercsényi u.                                                               Tó u.

Bethlen Gábor u.                                                       Tóth u.

Bocskai u.                                                                  Tüzér u.

Bódi u.                                                                                  Velemi E. u.

Borbás u.                                                                   Vince u.

Dankó u.                                                                    Winkler István u.

Dózsa György u.                                                       Zenész u.

Erkel Ferenc u.                                                          Zrínyi u.

Esze Tamás u.                                                           

Felvégi u.                                                                    

Gábor Áron u.                                                                        

Győri u.                                                                    

Hét-vezér u.                                                              

Holló u.

Honvéd u.

Hősök tere

István k. u.

Ilona u.

Ivanics u.

József Attila u.

Juhász Máté u.

Kálmán u.

Kard u.

Kinizsi u.

Kisjárási u.

Kocsér u.

Koczka u.

Kolozsvári u.

Korona u.

Kossuth L. u.

Lados u.

Lehel u.

Léhi u.

Liszt Ferenc u.

Lóczi u.

Madách u.

Mag u.

Magyar u.

Makó u.

Malom u.

Munkácsy tér

Nyíl u.

Pajzs u.

12. számú melléklet a23./2003.(XI.27.) rendelethez[14]


A konténeres hulladékszállítás rendjéről


A szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákos hulladékszállítás rendjéről


Hulladékszállítás az alábbi területen történik:

Hársfa u.

Ibolya u.

Jázmin u. páros oldal

Kikelet u.

Margaréta u.

Napsugár u.

Nefelejcs u.

Nyárfás u. 1, 2, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24 számú ingatlani

Nyírfa u. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 30 számú ingatlanai

Rezeda u.

Rozmaring u.

Szegfű u.

Tulipán u.


Hulladékszállítás az alábbi ütemezésben történik:

Március 1 – május 1 közötti időszakban                                           heti 2 alkalommal

Május 1 – június 20 közötti időszakban                                           heti 3 alkalommal

Június 20 – augusztus 20 közötti időszakban                                               heti 4 alkalommal

Augusztus 20 – október 15 közötti időszakban                               heti 3 alkalommal

Október 15 – november 30 közötti időszakban                                heti 1 alkalommalA szolgáltatási szerződések módosítása a rendeletben és mellékleteiben foglaltak szerint a Városüzemeltető Kft. feladata.

3. számú melléklet a 23/2003.(XI.27.) rendelethez


Szelektív hulladékgyűjtő szigetek


Szelektív hulladékgyűjtő szigetek és helyek:[15] [16]


1.) Hulladékgyűjtő szigetek:


1.) Árvai u. – Zrínyi u. sarok

2.) Dósa u. – Kossuth L. u. sarok

3.) Borbás u. – Rákóczi u. sarok

4.) Lehel u. (víztoronynál)

5.) Álmos u.. – Vasút u. sarok

6.) Petőfi S.u. – Utasi u. sarok

7.) Szabadság u. – Arany J. u. sarok

8.) Új u. – Farkas u. sarok

9.) Damjanich u. – Gyöngyvirág u. sarok

10.) Nyárfás u. – Parkerdő u. sarok

11.) Győri u. –Kocka u. sarok

12.) PENNY MARKET melletti – Szigligeti u.

13.) Vasút u. – Gimnázium udvara

14.) Velemi E. út 2. – Polgármesteri Hivatal udvara

15.) Palotási J. u. – Liszt F. u. sarok

16.) Széchényi u. – Berente u. sarok

17.)Szakképző Iskola udvara (Vasút út)

18.) Általános Iskola udvara (Damjanich út)


2.) Hulladék (elem ) gyűjtő helyek:


1.) Csiga-biga Óvoda Jászapáti, Fő tér 2.

2.) Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi E. u. 2.

3.) Egyesített Szociális Intézmény Jászapáti, István király u. 17.

4. számú melléklet a 23/2003.(XI.27.)rendelethez


Szolgáltatási díj meghatározása[17] [18] [19] [20] [21]

(Jászapáti város)


1.) [22]


2.) A szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákos háztartási hulladék ártalmatlanításáért, begyűjtéséért és szállításáért a város közigazgatási területén lévő üdülő ingatlanok esetében külön díjat nem kell fizetni.


3.) Többlethulladék elszállítására, ártalmatlanítására igénybe vehető szolgáltatás

- Emblémás zsák:160 Ft +ÁFA.

- 1,1 m3-es konténer egyszeri szállítása: 4.280 Ft +ÁFA


4.) A regionális hulladéklerakóba a hulladék tulajdonosa által beszállított többlethulladék átvételi díja:[23] [24]

- negyedév/háztartás/200 kg: ingyenes, ezen felüli mennyiség

- 6.00 Ft/kg +ÁFA

5.) Az építési, bontási hulladék (beton, tégla, cserép és kerámia) átvétele:[25] [26]

- negyedév/háztartás/500 kg: ingyenes, ezen felüli mennyiség

- 1.30 Ft/kg +ÁFA


6.) Lakossági elektromos és elektronikai, valamint háztartásban képződő veszélyes hulladék átvétele:

a.) Az alább felsorolt elektromos és elektronika hulladékokból háztartásonként évente 1-1 db átvétele ingyenes:

- háztartási nagygépek (mosógép, villanytűzhely, klíma, vízmelegítő, hűtőszekrény, fagyasztó, stb.)

- háztartási kisgépek (kávéfőző, pirítós sütő, ventilátor, vasaló, mikrohullámú sütő, stb.)

- információs és távközlési berendezések (számítógép, nyomtató, fénymásoló, monitor, billentyűzet, írógép, számológép, telefon, fax, stb.)

- szórakoztató elektronika (TV, magnó, rádió, lemezjátszó, cd/dvd lejátszó, stb.)

- elektromos barkácsgépek,

- elektromos játékok.

b.)Az alább felsorolt háztartásban képződő veszélyes hulladékból évente háztartásonként 10 kg átvétele ingyenes:

- festékek, festékes dobozok, oldószerek, oldószeres edények, ragasztók,

- olajak, olajszűrők, fékfolyadék,

- savak, lúgok, maradék tisztítószerek, növényvédő szerek, ezek csomagolása,

- akkumulátorok, elemek, veszélyes hulladékot is tartalmazó elektronikai hulladékok.

A 4., 5., 6. pontban felsorolt kedvezmények a hulladékszállítási, ártalmatlanítási díjat rendszeresen fizető, a befizetést igazoló lakos esetében érvényesíthetőek.


7.) Komposztálható hulladék:[27] [28]

- negyedév/háztartás/200 kg: ingyenes, ezen felüli mennyiség

- 2.10 Ft/kg +ÁFA

(A kisméretű hulladékot zsákolva, az ágakat kötegelve, külön gyűjtve veszik át.)


8.) Folyékony hulladék (szippantott) elszállítási díja:

a.) lakossági: 1.600 Ft/m3+ÁFA, mely összeg az állami támogatást nem tartalmazza.

b.) egyéb: 1.863 Ft/m3 +ÁFA

5. számú melléklet a 23/2003.(XI.27.) rendelethez


a 35/2001.(I.1.) ÖR a településrendezési terv 9. számú melléklet

és az 1982. évi belterületi vízrendezési terv alapján


Főgyűjtő csapadékcsatornák


1.) számú főgyűjtő csatorna

Kisjárási u. – Nagyhomokos tó – Kisjárási u. – Lóci u. – Győri u. – Velemi E. út – Csátés csatorna 0166 hrsz.


2.) számú főgyűjtő csatorna

István király út – (József Attila u.) – Kossuth L. út jobb oldala – Munkácsy tér – Kossuth L. út bal oldal – Busai u. – Csanyi lapos 1453/2. hrsz. – Dankó u. eleje – Dankó u. 1. sz. ingatlan – feltöltött tó 1346 hrsz. – Csátés főcsatorna 0166 hrsz.


3.) számú főgyűjtő csatorna

Damjanich u. – Gyöngyvirág u. eleje – 2404 hrsz. árok – Fürdő u. – Strand terület - Panna tó – 149. sz. csatorna


4.) számú főgyűjtő csatorna

Vágó P. u. – Csajági u. – Széchenyi u. – Fűzfás tó 3552/1-2 hrsz.


5.) számú főgyűjtő csatorna

Vasút u. – Álmos u. – Kishomokos tó 3379 hrsz. – Széchenyi u. – Fűzfás tó 3552/1-2 rsz. – Szabadság u. – Panna tó


6.) számú főgyűjtő csatorna

Petőfi S. u. bal oldala az Alkotmány u.-ig – Berdó u. – Panna tó


7.) számú főgyűjtő csatorna

Lehel u. – István király út – Gólya dűlő 0282/69 hrsz.
Megjegyzés: A kivastagítottan jelölt utcákban a csapadékvíz elvezető csatorna zárt rendszerű, a Kossuth Lajos út jobb oldala a FORT-KOM Bt-ig zárt[1]

Módosította a 27/2005.(XII.1.) ÖR Hatályos 2005. december 1. napjától.

[2]

Módosította a 8/2010. (V.1.) Ör. Hatályos 2010. június 1. napjától.

[3]

Módosította a 27/2005.(XII.1.) Ör. Hatályos 2005. december 1. napjától.

[4]

Módosította a 8/2010. (V.1.) Ör. Hatályos 2010. június 1. napjától.

[5]

Módosította a 11/2004.(IV.29.) Ör. Hatályos 2004. május 1. napjától.

[6]

Módosította a 8/2010. (V.1.) Ör. Hatályos 2010. június 1. napjától.

[7]

Módosította a 8/2010. (V.1.) Ör. Hatályos 2010. június 1. napjától.

[8]

Módosította a 8/2010. (V.1.) Ör. Hatályos 2010. június 1. napjától.

[9]

Módosította a 8/2010. (V.1.) Ör. Hatályos 2010. június 1. napjától.

[10]

Módosította a 34/2007.(XII.13.) Ör. Hatályos 2008. január 1 napjától.

[11]

Módosította a 8/2010. (V.1.) Ör. Hatályos 2010. június 1. napjától.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (V.21.) Ör. Hatályos 2012. május 25. napjától. 

[13]

Módosította a 11/2004.(IV.29.)Ör. Hatályos 2004. május 1. napjától.

[14]

Módosította a 8/2010. (V.1.) ÖR. Hatályos 2010. június 1. napjától.

[15]

Módosította: a 27/2005.(XII.1.) Ör. hatályos 2005. december 1. napjától.

[16]

Módosította a 34/2007.(XII.13.) ÖR. Hatályos 2008. január 1. napjától.

[17]

Módosította a 23/2006.(XII.1.) Ör. Hatályos 2007. január 1. napjától.

[18]

Módosította a 34/2007.(XII.13.) Ör. Hatályos 2008. január 1. napjától.

[19]

Módosította a 15/2008.(XII.1.) Ör. Hatályos 2009. január 1. napjától.

[20]

Módosította a 43/2009.(XII.1.) Ör. Hatályos 2010. január 1. napjától.

[21]

Módosította a 22/2010. (XII.16.) Ör. Hatályos 2011. január 1. napjától.

[22]

Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (III.23.) Ör. Hatályos  2013. március 23. napjától.

[23]

Módosította a 31/2011. (XII.19.) Ör. Hatályos 2012. január 1. napjától .

[24]

Módosította a 1/2012. (I.19.) Ör. Hatályos 2012. január 20. napjától (2012. január 1. napjára visszamenőleges hatály) 

[25]

Módosította a 31/2011. (XII.19.) Ör. Hatályos 2012. január 1. napjától .

[26]

Módosította a 1/2012. (I.19.) ÖR. Hatályos 2012. január 20. napjától (2012. január 1. napjára visszamenőleges hatály) 

[27]

Módosította a 31/2011. (XII.19.) Ör. Hatályos 2012. január 1. napjától .

[28]

Módosította a 1/2012. (I.19.) Ör. Hatályos 2012. január 20. napjától (2012. január 1. napjára visszamenőleges hatály)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!