nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-11 -tól
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti alapellátásokról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ában, 104.§ (1) bekezdésében és 151.§ (2F) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. fejezet

Általános rendelkezések


1.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 4.§ (1) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátást igénybe vevő személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokra:

a) gyermekétkeztetés,

b) bölcsődei ellátás,

c) gyermekjóléti szolgáltatás.

(3) Valamennyi ellátási forma esetén az ellátási terület Sátoraljaújhely város közigazgatási területe.A gyermekjóléti alapellátások igénybevétele

2.§


Az 1.§ (2) bekezdésében biztosított gyermekjóléti alapellátások az alábbiak szerint vehetők igénybe:

a) bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda,  Bölcsőde alapító okirat szerinti székhelyén és telephelyein,

b) oktatási intézményben és kollégiumban igényelhető étkezés a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Jókai Mór Tagintézménye, valamint a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium főzőkonyhájáról az oktatási intézmények székhelyén és telephelyein,

c) bölcsődei ellátás a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde Tündérkert Bölcsőde intézményegységében,

d) gyermekjóléti szolgáltatás: Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központjában.


A kérelem benyújtásának módja és szabályai

3.§


Az 1.§ (2) bekezdésében biztosított gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele önkéntes.


4.§


Az önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekétkeztetés és a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás igénybe vételére irányuló kérelmet az alábbiak szerint kell benyújtani:

a) bölcsődei ellátás, óvodai ellátás esetében az önkormányzat fenntartásában működő óvoda vezetőjénél,

b) általános iskolás, középfokú oktatási intézményben tanuló és kollégiumban lakó kérelmét – amennyiben az ellátást az önkormányzat nem közvetlenül biztosítja - a gyermekétkeztetést biztosító intézmény vezetőjénél.


5.§


Az 1.§ (2) bekezdésben biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéhez az alábbi adatokat kell szolgáltatni:

a) szülő/gondviselő neve,

b) ellátást igénybe vevő gyermek neve,

c) állandó lakóhelye,

d) jogszabályban előírt kedvezmények igénybevételének igazolása.


6.§


A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért az önkormányzat térítési díjat nem állapít meg.7.§


(1) A gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladatokat a Gyvt. 40.§ (2) bekezdése tartalmazza.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.


Intézményi térítési díj, személyi térítési díj megállapítása

8.§


(1) Az önkormányzat által fenntartott óvodában az étkeztetés intézményi térítési díja

a) bölcsődében napi négyszeri étkezés esetén:                                      323,-Ft+ÁFA

b) óvodában napi háromszori étkezés esetén:                                        323,-Ft+ÁFA

(2) Az állami intézmény fenntartó központ, valamint a szakminisztérium által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben az étkeztetés intézményi térítési díja

a) általános iskolai tanuló esetében

aa) tízórai:                      82,-Ft+ÁFA

ab) ebéd:                         327,-Ft+ÁFA

ac) uzsonna:                    66,-Ft+ÁFA

b) középfokú oktatási intézményben tanuló esetében

ba) ebéd:                            344,-Ft+ÁFA

c) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló esetében

ca) reggeli:                     156,-Ft+ÁFA

cb) ebéd:                         344,-Ft+ÁFA

cc) vacsora:                     242,-Ft+ÁFA

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege alapján került meghatározásra.

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját Gyvt. 151.§ (4) bekezdése alapján kell az intézményvezetőnek megállapítania.9.§


(1) A térítési díj megfizetése a 18. életévét be nem töltött, szolgáltatást igénybevevő gyermek esetében a szülőt/gondviselőt, 18. életévét betöltött gyermek esetében az igénybevevőt terheli.

(2) A térítés díj befizetése történhet

a) csoportos befizetési megbízással

b) készpénz befizetéssel

(3) Készpénzes fizetési mód esetén a térítési díj összegét a bölcsődében és óvodában biztosított ellátás esetében a 2.§ a) pontjában foglalt intézményben, az oktatási intézményben tanuló és kollégiumban lakó tanuló esetében a 2.§ b) pontja szerinti telephelyeken kell kiegyenlíteni.

(4) A térítési díjat az étkezés igénybevételétől kezdődően tárgyhó 10-ig kell befizetni.

(5) A hiányzás miatt kimaradt étkezések után kifizetett díjakat a tárgyhót követő, havi térítési díj összegéből kell levonni.


10.§


Az 1.§ (2) bekezdés a) b) c) pontjában biztosított alapellátásokért fizetendő térítési díjak esetében a díjkedvezmény mértékének megállapításánál a Gyvt. 150.§ (2) (3) bekezdés b) c) pontja, 151.§ (5) (6) (7) (10) (11) bekezdései irányadóak.


Jogorvoslat

11.§


Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat. A képviselő-testület az ügyben határozattal dönt.


Záró rendelkezések

12.§


(1) Jelen rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az önkormányzat hivatalos lapjában és internetes honlapján közzé kell tenni.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!