nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-14 - 2015-09-21
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

1.053.841 E Ft

Költségvetési bevétellel

1.133.295.E Ft

Költségvetési kiadással

79.454 E Ft


32.192 E Ft

111.646 E Ft

Költségvetési egyenleggel


-ebből  működési többlettel

          felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4)   A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el, 13. 422 E Ft működési célú költségvetési maradvány és 72.932 E Ft felhalmozási célú költségvetési maradvány összeggel.


(5)   A felhalmozási és működési hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.


3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.


(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    


(3)   Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     


(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.


(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.


(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. mellékletek szerint határozza meg.


(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 14.547 E Ft általános tartalékot állapít meg.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


 (4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


 (5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.


 (6)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., sz.  mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.


 (7)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. § Az előirányzatok módosítása

(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.


(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1)  bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(4)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(5)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


 (6)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(3)   A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1)  Jászapáti Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 11.1. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege bevételek-kiadások című, 11.2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) című, 11.3. sz. melléklete tartalmazza az előirányzat – felhasználási terv 2015. évre című, 11.4. sz. melléklete tartalmazza a 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként című, 11.5. sz. melléklete tartalmazza a kimutatás a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról című, valamint 11.6. sz. melléklete tartalmazza a 2015. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett tervezett bevételei, kiadásai című tájékoztató táblázatot.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
Címrend
625.84 KB
1.
1.06 MB
2.1.
442.42 KB
2.2.
389.9 KB
3.
150.92 KB
4.
179.37 KB
5.
109.22 KB
6.
256.65 KB
7.
249.87 KB
8.1.
253.8 KB
8.2.
235.98 KB
8.3.
233.53 KB
8.4.
230.65 KB
8.5.
216.88 KB
8.6.
228.48 KB
8.7.
229.19 KB
8.8.
223.52 KB
8.9.
221.2 KB
8.10.
251.24 KB
9.1.
1.19 MB
9.2.
411.22 KB
9.3.
399.65 KB
9.4.
414.35 KB
9.5.
387.12 KB
10.1.
177.11 KB
10.2.
184.28 KB
10.3.
182.3 KB
10.4.
178.21 KB
10.5.
177.77 KB
11.1.
876.06 KB
11.2.
255.81 KB
11.3.
402.17 KB
11.4.
246.98 KB
11.5.
314.34 KB
11.6.
291.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!