nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2013-02-22 - 2013-12-31
Újcsanálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2013. (II.21) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről


Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontja szerint eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§-a alapján, a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával  2013. évi költségvetésről a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya Újcsanálos község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését


Költségvetési bevételek                                          178.899 eFt

Költségvetési kiadások                                             43.060 eFt

Költségvetési egyenleg                                           -35.839 eFt

Költségvetési hiány belső finanszírozása

= működési                              35.839 eFt

                                                                  

(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
(3) Éves létszám költségvetési szervenként


I.

Az önkormányzat bevételei


3. § A megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai


5. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

6. §. Az Önkormányzat a felhalmozási kiadásokat beruházásonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


7.§  (1) Az Önkormányzat az előirányzat felhasználási tervét az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. melléklet szerint határozza meg.


Több éves kihatással járó feladatok


8. § (1) Az Önkormányzat a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 8. melléket tartalmazza.

Közvetett támogatások


9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


II.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az átmenetileg szabad pénzeszközök 12 hónapot meg nem haladó lekötésére.

11. § (1) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról.

(2) Év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


12. § (1) Az Önkormányzat a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket saját hatáskörben tartja.

(2) Az Önkormányzat kiadásai tekintetében a készpénzben történő teljesítés esetei a következők:

  1. munkavállalók munkabér és egyéb bér jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül
  2. az önkormányzat vagy a jegyző által megállapított szociális jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül
  3. minden más esetben esetenként 250.000.-Ft összeghatár alatt

teljesíthető készpénz kifizetés.1

13. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


Záró rendelkezések


14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az Áht. 25. § (3)-ra hivatkozva a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az előző évi eredeti előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.


     Perge István sk.                                                              Boros Lajosné dr. sk.

        polgármester                                                                             jegyző


1 Módosította a 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet.

2 Módosította a 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

3Módosította a 3/2014.(IV.29.) önkormányzati  rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!