nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (IV.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (IV.2.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.02.) rendelete a Lovászi Gondozási Központ által biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjairól és a térítési díjkedvezményekről szóló 1/2010.(II.5.) rendelet módosításáról.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének


5/2015. (IV.02.) rendelete


a Lovászi Gondozási Központ által biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjairól és a térítési díjkedvezményekről szóló 1/2010.(II.5.) rendelet módosításáról.


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovászi Gondozási Központ által biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjairól és a térítési díjkedvezményekről szóló 1/2010.(II.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1.§.


A R. 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak:


Étkeztetés       


Lovászi, Lakótelep 68. szám alatti főzőkonyháról biztosított étel esetén


Pákai Park Vendéglőből biztosított étel esetén


Tormaföldei Artemisz Gasztro étteremből biztosított étel esetén


Nappali ellátás


Házi segítségnyújtás                          


Tartós bentlakásos elhelyezés


2.§.


A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§.


E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.                         dr. Hercz Judit                                                           Léránt Ferenc

                              jegyző                                                                  polgármesterKihirdetve 2015. április 2.

      


                                        dr Hercz Judit

      jegyző1/2010. (II. 5.) számú önkormányzati rendelete


a Lovászi Gondozási Központ által biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjairól és a térítési díjkedvezményekről.

(egységes szerkezetben a 11/2010.(VIII.27.), a 3/2011. (III. 18.), a 9/2012.(III.30.), az 5/2013.(IV.26.) és az 5/2015. (IV.01.) rendeletekkel)


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt), valamint a többször módosított 29/1993.(II.17.) számú Kormányrendelet felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:A RENDELET HATÁLYA


1.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed a Gondozási Központ által biztosított szociális szolgáltatásokra.


(2) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező

a)magyar állampolgárokra,

b)bevándoroltakra és letelepedettekre,

c)hontalanokra,

d)a magyar hatóság által menekültként elismertre,

e)a  Szt. 3.§ (3) bekezdésében meghatározott személyekre.


(3) A rendelet hatálya kiterjed az (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, ha az ellátás biztosításának hiánya mindezen személyek életét, testi épségét veszélyezteti.ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK


2.§.


(1) A szociális szolgáltatások igénybevételére az Szt. 93-94/C. §-aiban, valamint az e rendeletben szabályozottak az irányadóak.


(2) Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.


(3) A szociális alapszolgáltatási ellátások iránti kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez  mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat.


(4) [1]


(5) A kérelemhez a jövedelemigazoláson túl nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az ellátást igénylő rendelkezik-e érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződéssel.


(6) [2]


(7) A szociális szolgáltatások iránti kérelemről, az ellátások megszüntetéséről, a személyi térítési díj összegének megállapításáról, annak felülvizsgálatáról az intézményvezető dönt.


(8) Az intézményvezető az ellátás igénybevételéről szóló döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, és az ellátás igénybevételének megkezdésekor az igénylővel az Szt. 94/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodást köt, melyet 15 napon belül megküld a fenntartónak.


(9) Ha a kérelmező az intézményvezető (7) bekezdés szerinti döntését vitatja, a (8) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A képviselő-testület határozattal dönt az ellátásról.


(10) Ha az intézményvezető férőhely hiányában az ellátásra vonatkozó igényt nem teljesíti, úgy a Szt. 20/A §-ában meghatározott módon kell eljárnia.


(11) Az ellátások megszűnésére és megszüntetésére az Szt. 100-104. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.


ALAPSZOLGÁLTATÁSOK


Étkeztetés


3.§


(1) A térítési díj megállapítása a 29/1993.(II.17.) számú Kormányrendelet 9.§ (2) bekezdése alapján történik.


(2) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át.[3]


(3) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.


Házi segítségnyújtás


4.§


(1) A térítési díj megállapítása a 29/1993.(II.17.) számú Kormányrendelet 12.§-13.§ alapján történik.


(2) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmének 25%-át.

Ha a házi segítségnyújtás mellett étkezésben is részesül, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át.[4]


(3) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.Nappali ellátás (Idősek Klubja)


5.§


(1) A térítési díj megállapítása a 29/1993.(II.17.) számú Kormányrendelet 15.§ alapján történik.


 (2) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelménekSZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK


Tartós bentlakásos elhelyezést biztosító ellátás (Idősek Otthona)


6.§


(1) A térítési díj megállapítása az Szt. 115.§ (1) bekezdése alapján történik.


(2) A tartós bentlakásos elhelyezés személyi térítési díjának összege nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.


TÉRÍTÉSI DÍJAK


7.§


(1) A rendelet hatálya alá tartozó személyi gondoskodást nyújtó ellátási formáknál az 1. számú mellékletben foglalt személyi térítési díjakat kell alkalmazni.


(2) A megállapított intézményi térítési díjakat és díjkedvezményeket a képviselő-testület évente április 1-ig felülvizsgálja.


(3) Az ellátást igénybevevő jogosult, valamint a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy (továbbiakban: kötelezett) az ellátásért, annak kezdetétől személyi térítési díjat fizet, amelyet a kötelezett jövedelmi viszonyai figyelembevételével az intézmény vezetője a Szt. 114-119/C. §-aiban foglalt szabályok figyelembevételével állapít meg. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(4) Az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a díjfizetésre kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.


(5) Az idősek otthonában történő elhelyezés esetén, ha a gondozott kórházi (gyógyintézeti) ellátás, vagy – az intézményvezető előzetes értesítésével – egyéb ok miatt az intézményből ideiglenesen eltávozik, akkor távolléte idejére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 28.§. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt helyfenntartási díjat fizet.


(6) A személyi térítési díjakat az intézmény vezetője évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja.


(7) A személyi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kell megfizetni.


(8) A személyi térítési díjat utólag, a tárgyhót követő hónap 10-ig kell a Gondozási Központ vezetőjénél befizetni.


(9) Az intézmény vezetője havonta ellenőrzi, hogy a térítési díj befizetése megtörtént-e, és a díjhátralékról nyilvántartást vezet. A hátralékokról negyedévente tájékoztatja a körjegyzőt, aki intézkedik a díjhátralék behajtásáról, vagy a behajthatatlan hátralék törlését, illetve a díjhátralék méltányosságból történő elengedését kezdeményezi a képviselő-testület felé.


8. §[5]A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak:


Étkeztetés       


Lovászi, Lakótelep 68. szám alatti főzőkonyháról biztosított étel esetén


Pákai Park Vendéglőből biztosított étel esetén


Tormaföldei Artemisz Gasztro étteremből biztosított étel esetén


Nappali ellátás


Házi segítségnyújtás                          


Tartós bentlakásos elhelyezés
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


9.§


(1) E rendelet 2010. március 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 6/2008. (IV.18.) számú rendelet hatályát veszti.

       A 11/2010.(VIII.27.) sz. rendelet, hatályos 2010. szeptember 1-jétől rendelettel módosított szövegrész 2010. szeptember 1-től hatályos.

       A 3/2011. (III. 18.) sz rendelettel módosított szakaszok 2011. május 1-től hatályos.


dr. Hercz Judit                                             Léránt Ferenc

      körjegyző                                                polgármester


Kihirdetve: 2010. február 5.

           dr. Hercz Judit         

               körjegyző  


  1. melléklet[6]
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAISZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

                                


Az étkeztetés ÁFÁ-val növelt személyi térítési díjai:Jövedelem kategóriák

Személyi térítési díj napi összege

Személyi térítési díj napi összege étel kiszállítása esetén

40.000 forint alatti jövedelem esetén

315 forint


415 forint


40.000 forint és 85.000 forint közötti jövedelem esetén

480 forint


580 forint


85.000 forint feletti jövedelem esetén

560 forint


660 forintHázi segítségnyújtás személyi térítési díjai:Jövedelem kategóriák

Személyi térítési díj egy gondozási órára megállapított összege

85.500 forint alatti jövedelem esetén

                        150 forint

85.500 forint feletti jövedelem esetén


200 forint
[1]

Hatályon kívül helyezte a a 5/2013.(IV.26.) rendelet, hatályos 2013. május 1.


[2]

Hatályon kívül helyezte a a 5/2013.(IV.26.) rendelet, hatályos 2013. május 1.

[3]

Módosította a 5/2013.(IV.26.) rendelet, hatályos 2013. május 1.

[4]

Módosította a 5/2013.(IV.26.) rendelet, hatályos 2013. május 1.

[5]

Módosította a 5/2014.(IV.01.) rendelet 1. §-a, hatályos 2015. május 1-től.

[6]

Módosította a 5/2014.(IV.01.) rendelet 2. §-a, hatályos 2015. május 1-től.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.85 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!