nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-30 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatásról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §

(1) Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) ellenszolgáltatás nélkül, szociális célú tűzifát biztosíthat azon regölyi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakos részére,

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,

b) akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodnak, továbbá

c) az a)-b) pontokban foglaltakat követően, akiket a polgármester méltányossági jogkörében eljárva rászorultnak ítél.

(2) A tűzifa támogatás háztartásonként egy személynek állapítható meg.

(3) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.


2. §

(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a szociális rászorultság alapján történik.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.


3. §

(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani 2020. október 30-ig.

(3) A jogosultság megállapítása szociális rászorultság alapján történik.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az 1.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti ellátásra jogosultságot igazoló dokumentumot.

(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(6) A kérelmeket Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörében eljárva Regöly Község Polgármestere bírálja el.


4.§

(1) Egy háztartás részére legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(2) A döntést követő 60 napon belül az önkormányzat saját költségén gondoskodik a támogatásként megállapított tűzifa rászorulókhoz való eljuttatásáról.


5. §

A támogatás kizárólagos forrása a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósított, az Önkormányzat részére megállapított támogatása és az önkormányzat által biztosított önerő.


6.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. szeptember 29.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
13.38 KB
Indoklás
132.63 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!