nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata képviselő testületének 9/2014 (VIII.13..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-14 - 2014-08-14
Nyim Község Önkormányzata képviselő testületének 9/2014 (VIII.13..) önkormányzati rendelete
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014 (VIII.13.) önkormányzati rendelete Nyim Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Nyim Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 51.206 ezer forintban állapítja meg.”


2. § A Rendelet 3. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                        11 824 ezer forint

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 500 ezer forint,

amelyből

ba) működési célú támogatások                                                      0 forint

bb) felhalmozási célú támogatások                                                  6 500 ezer forint

c) közhatalmi bevételek                                                                 3 700 ezer forint d) működési bevételek                                                                                    1 550 ezer forint

e) felhalmozási bevételek                                                              0 forint

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         18 369 ezer forint

g) finanszírozási bevételek, amelyből                                               9 263 ezer forint

ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                      9 263 ezer forint

(pénzmaradvány, rövid lejáratú hitelfelvétel) 

 gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                  0 forint

 gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei         0 forint


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                  11 824 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                          39 382 ezer forint,

c) állami (államigazgatási)feladatok bevételei                                  0 forint.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek                                                                43 548 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek                                                            7 658 ezer forint.”


3. § A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                            44 448 ezer forint

      aa) személyi juttatások                                                              17 222 ezer forint

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                      2 940 ezer forint

      ac) dologi kiadások                                                               13 661 ezer forint

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              3 073 ezer forint

      ae) egyéb működési célú kiadások                                           7 552 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés                                                         6 758 ezer forint

      ba) beruházások,                                                              1 458 ezer forint

      bb) felújítások                                                                  5 300 ezer forint

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0 forint

c) finanszírozási kiadások                                                             0 forint

amelyből:

 ca) belföldi finanszírozás kiadásai (pénzmaradvány, hitelfelvétel)       0 forint

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                            0 forint

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai    0 forint    


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                    11 824 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                            39 382 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                  0 forint.”


4. §. A Rendelet 1-9. mellékletei helyébe e rendelet 1-9. mellékletei lépnek.


5.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


Ságvár, 2014. augusztus 12.

           Nikovics Tibor s.k.                                                              dr. Schmieder Ibolya s.k.

  polgármester                                                                              jegyző                                                         


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. augusztus 13. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2014. augusztus 13.


                                                                                                       dr. Schmieder Ibolya s.k.

                                                                                                                       jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
87.13 KB
2. sz. melléklet
124.03 KB
3. sz. melléklet
110.21 KB
4. sz. melléklet
90.22 KB
5. sz. melléklet
109.09 KB
6. sz. melléklet
107.11 KB
7. sz. melléklet
108.35 KB
8. sz. melléklet
111.71 KB
9. sz. melléklet
109.65 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!