nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község Képviselő-testületének 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 - 2016-02-18
Újcsanálos község Képviselő-testületének 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. 35. §, 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Újcsanálos Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) tart fenn az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött települési hulladék, lomhulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére.


(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreit a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja.


2. § (1) A közszolgáltatás ellátására a Társulás kizárólagos tulajdonában lévő ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Sajókaza, Külterület 082/15.) mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.


(2) A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására, kivéve a Ht. 42. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatokat.


(3) A Társulás és a Közszolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés a Ht-ben meghatározottakon túl az alábbiakat tartalmazza:

a) a közszolgáltatói tevékenység végzésének általános szabályait;

b) az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályait;

c) nyilatkozattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét.


2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:

a) az ingatlanhasználó vegyes hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

b) a természetes személy ingatlanhasználó ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe vont lom hulladék gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

c) elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtése, kezelése;

d) a vegyesen gyűjtött hulladékok előkezelésére, a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására;

e) hulladékgyűjtő sziget működtetésére.


3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai


4. § A közszolgáltatás Újcsanálos Község közigazgatási területére terjed ki.


4. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele


5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.


(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére.


(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra történő hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe.


6. § (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevétele vagy az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


(2) Az ingatlanhasználót nem terheli az 5.§-ban foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.


5. A közszolgáltatás rendje módja


7. § A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a Közszolgáltató határozza meg, és arról az ingatlanhasználót írásban tájékoztatja.


8. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos gyűjtőedény használata kötelező.


(2) A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény:

a) 60 liter űrtartalmú kizárólag az 1-2 fős háztartások esetében engedélyezhető,

b) 120 liter űrtartalmú,

c) 1100 liter űrtartalmú

gyűjtőedény.


(3) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg,

b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 28 kg,

c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

lehet.


9. § A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő űrtartalmú és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó saját költségén köteles biztosítani.


10. § Alkalmilag keletkező, a 8. § (3) bekezdésében engedélyezett mennyiséget meghaladó többlethulladék gyűjtésére csak a Közszolgáltató által értékesített műanyag zsák használható, a Közszolgáltató csak az ilyen módon kihelyezett többlethulladék elszállítására kötelezhető. A zsák a Közszolgáltatótól beszerezhető.


6. A gyűjtőedények használata, kezelése, elhelyezése


11. § (1) A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell tárolni, közterületen tartósan csak a közterület használatra vonatkozó engedély alapján lehet elhelyezni.

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.


(3) A gyűjtőedény elhelyezése nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – zárt állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor a környezetét ne szennyezze, továbbá ürítésekor ne szóródjon, a gépi ürítést ne akadályozza.


(5) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, építési-bontási törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, a gépjármű műszaki állapotát, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


12. § Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a saját tulajdonában lévő gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének tisztántartásáról.


7. A lomhulladék gyűjtése, szállítása


13. § (1) lomtalanítás keretében a Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal gondoskodik.


(2) A lomtalanítás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el.


(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék,

b) veszélyes hulladék,

c) vegyes hulladék,

d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék,

e) biohulladék (biológiailag lebomló növényi eredetű zöldhulladék),

f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött

hulladék.


14. § (1) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezheti ki.


(2) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


8. Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása


15. § (1) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a Ht. 39.§ (5) bekezdés szerinti (kötelező) elkülönített gyűjtés bevezetéséig jogosult az elkülönített gyűjtést megszervezni, az ingatlanhasználó jogosult azt igénybe venni.


(2) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) gyűjtőszigetek működtetésével,

vagy ezek kombinációjával biztosítja.


9. A hulladék elhelyezése


16. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó hulladék előkezelése és ártalmatlanítása kizárólag az erre a célra kijelölt létesítményben, jelenleg a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Sajókaza, Külterület 082/15. hrsz.) végezhető.


(2) A gyűjtőszigeteken a Közszolgáltató által kihelyezett gyűjtőedényen megjelölt hulladék gyűjthető.


10. A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos

jogai és kötelezettségei


17. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének és ingatlanhasználó általi igénybevételének a feltételeiről, valamint az abban bekövetkezett változásokról – a változás hatályba lépése előtt legalább 3 nappal – hirdetmény útján tájékoztatást nyújt, vagy az ingatlanhasználót közvetlenül írásban értesíti.


(2) A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésének és szállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és nap) – a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével – a Közszolgáltató határozza meg, és arról az ingatlanhasználót az (1) bekezdésben meghatározott módon értesíti. Ennek keretében a Közszolgáltató tájékoztatja az ingatlanhasználót a hulladékudvarban leadható hulladékokról és a hulladékudvar működési rendjéről.


18. § (1) A települési hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.


(2) Szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során és a szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(3) Amennyiben a hulladékgyűjtő edényzet a Közszolgáltatónak felróható okból, bizonyított módon megsérül, vagy használhatatlanná válik, a Közszolgáltató köteles annak kijavításáról, illetve cseréjéről saját költségén gondoskodni.


(4) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha:

a) nem a 8.§ (2) bekezdésben meghatározott gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy

b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot az erre vonatkozó szabályok megszegésével helyezték el, és azt a Közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,

c) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot helyeztek el,

d) a gyűjtőedényben a 8. § (3) bekezdésében foglaltaknál több hulladékot helyeztek el, emiatt az túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le.


(5) A hulladék elszállításának (4) bekezdésben meghatározott bármely ok miatti megtagadása az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.


(6) Amennyiben az ingatlanról elszállított hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az alkalmazott gyűjtőedény befogadóképességét, a Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználót az edényzet bővítésre felszólítani. A felszólításnak az ingatlanhasználó 30 napon belül köteles eleget tenni.


(7) A  mennyiséget meghaladó méretű, darabszámú, vagy a nem szabványos gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban kihelyezett hulladékot a Közszolgáltató nem szállítja el.


11. Az ingatlanhasználó hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


19. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást e rendeletben meghatározott módon igénybe venni.


(2) E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,

b) a települési hulladékot gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

c) a települési hulladékot annak elszállításáig e rendeletben foglaltak szerint gyűjteni, tárolni, és a Közszolgáltató által meghatározott járatnapon a Közszolgáltató részére átadni,

d) a begyűjtést követően köteles a gyűjtőedény közterületről történő elszállításáról gondoskodni, legkésőbb az elszállítást követő nap 08.00 óráig,

e) a veszélyes hulladékokat a települési hulladék összetevőitől elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a hulladékgyűjtő udvarokba bevinni, ott elhelyezni,

f) a közszolgáltatás igénybevételében bekövetkezett változást a Közszolgáltató részére bejelenteni,

g) a közszolgáltatás díját megfizetni.


(3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és a hulladék kezeléséről gondoskodni.


(4) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, elszállításáról 24 órán belül a rendezvény szervezője köteles saját költségén gondoskodni.


20. § Az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy igénybevételi kötelezettsége megszűnik. Tulajdonos változás esetén, a bejelentési kötelezettség mindkét (új és régi) tulajdonost terheli.


12. A közszolgáltatás szünetelése


21. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 30 napnál hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés várható időtartamát – legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző 15. napig – a Közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal bejelenti.


(2) A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, vagy meghatalmazottja jogosult. A kérelmet évente kell benyújtani. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető.


(3) Ha az ingatlanon a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból hulladék keletkezik, annak tényét az ingatlannal rendelkező, vagy meghatalmazottja köteles legalább 8 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.


22. § A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázza, továbbá jogosult költségeit érvényesíteni.13. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


23. § (1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.


(2) Az Önkormányzat a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja:

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges információkat,

b) a Közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással összefüggő, a Ht-ben rögzített személyes adatokat (ingatlanhasználó neve, lakcíme),

c) a Közszolgáltató megkeresése alapján, szükség esetén a díjhátralék behajtása érdekében a behajtással érintett ingatlanhasználók egyéb adatait (születési hely, idő, valamint anyja neve).


(3) Az Önkormányzat az igénybevételre kötelezettek személyes adatait az igénybevételre kizárólag a közszolgáltatási díj megfizetése érdekében, a további adatokat pedig kizárólag a díjhátralék rendezésével összefüggő eljárás céljából történő felhasználásra adhatja át a Közszolgáltatónak, és az adatokat a Közszolgáltató kizárólag ezen célokra használhatja fel.


(4) A Közszolgáltató köteles:

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.14. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések


24. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat kéthavonta, utólagosan köteles a mindenkori hatályos ártáblázat szerint megfizetni.


(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


25. § (1) Amennyiben az ingatlantulajdonos elmulasztotta bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált, a Közszolgáltató jogosult az ingatlan birtokbavételének napjától számítva a díjhátralék megállapítására és megfizettetésére.


(2) A természetes személy ingatlanhasználó elhalálozása esetén a közszolgáltatási díj megfizetésére a természetes személy ingatlanhasználó örököse – házastársi vagy egyéb, a természetes személy ingatlanhasználó halála esetére alapított haszonélvezeti jog megnyílta esetén a haszonélvező – a halál beálltát követő naptól köteles.


(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére a díj megfizetésének elmaradása esetén az ingatlant használók egyetemlegesen kötelezhetők.


(4) Túlszámlázás esetén a Közszolgáltató a többletösszeget a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. A díjfizetési késedelem esetén a Közszolgáltató jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.


(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon rendkívüli gyűjtőjárattal pótolta mulasztását.15. Záró rendelkezések


26.§ (1) Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1/1996. (I.29.) önkormányzati rendelet.


           Csáki Lajos sk.                                                             dr Szabó Zoltán sk.

             polgármester                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!