nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-04 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete
a zárszámadásról

Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi teljesített költségvetési kiadási főösszegét 110.282 ezer forintban,

                             bevételi főösszegét 143.864 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          35.944 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       8.337 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       13.785 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    988 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      0 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        0 e Ft

     bi) központi költségvetésből                                                 12.834 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    6.006 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  7.494 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  4.895 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     369 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  25.417 e Ft

h) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   0 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                  0 e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei  0 e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                      63.739 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                        0 e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                             0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 143.864 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 125.895 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 17.969 e Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              98.234 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              33.174 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   7.406 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  28.944 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          24.544 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      4.166 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         12.048 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   1.699 e Ft

      bb) felújítások                                                                      10.349e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 109.818 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 464 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) óvoda napelemes rendszer beruházás 0 e Ft,

ab) kamerarendszer: 915 e Ft,

ac) informatikai eszközbeszerzés: 115 e Ft,

ad) egyéb tárgyi eszköz beszerzés: 669 e Ft.

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) orvosi rendelő gépészet: 85 e Ft,

bb) óvoda vizesblokk: 190 e Ft,

bc) adósságkonszolidációban részt nem vett önk. támogatása alapján: 7.874 e Ft

bd) felszámított ÁFA: 2.200 e Ft.


 (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


a) rendszeres szociális segély 838 e Ft

b) foglalkoztatást hely.támogatás: 13.112 e Ft

c) lakásfenntartási támogatás: 8.831 e Ft

d) óvodáztatási tám: 210 e Ft

e) temetési segély: 291 e Ft

f) átmeneti segély: 3 e Ft

g) egyéb támogatás: 1.255 e Ft.


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)...................-................. fejlesztési cél,

b) ..................-................. fejlesztési cél.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ........-......... e Ft.


5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 2.244 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 5.921 e Ft többlet


(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                       0 e Ft

      aa) működési célú                                                                 0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            0 e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                            0 e Ft

      ba) működési célú                                                                 0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                            0 e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                            0 e Ft

       ca) működési célú                                                                0e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                            0e Ft


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.


8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft,

a céltartalék 0 e Ft.


(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 17. számú melléklet tartalmazza.3. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2014. évi teljesített      költségvetési kiadási főösszegét 110.282 ezer forintban,

                bevételi főösszegét 143.864 ezer forintban állapítja meg.


10. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          35.944 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       8.337 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       13.785 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    988 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      0 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        0 e Ft

     bi) központi költségvetésből                                                 12.834 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    6.006 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  7.494 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  4.895 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     369 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  25.417 e Ft

h) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   0 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                  0 e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei  0 e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                      63.739 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                        0 e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                             0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 143.864 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 125.895 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 17.969 e Ft.11. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             98.234 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              25.361 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   5.422 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   26.963 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          24.544 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       4.166e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        12.048 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   1.699 e Ft

      bb) felújítások                                                                      10.349 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                   0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              11.778 e Ft


(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  109.818 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  464 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:  e Ft.


12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.


4. Az önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda  költségvetési szervének költségvetésének teljesítése13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  költségvetési szerv 2014. évi teljesített költségvetési főösszegét 11.778 ezer forintban állapítja meg.


14. § (1) A költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     11.778 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          0 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                        0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      0 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        0  e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából               0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  0 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   0 e Ft

j) egyéb bevételek                                                                                         0 e Ft

k) finanszírozási bevételek                                                                            0 e Ft


(2) A  költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 11.778 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.


(3) A költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 8.709e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.


15. § (1) A  költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             11.778 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              7.813 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   1.984 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  1.981 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        0 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   0 e Ft

      bb) felújítások                                                                      0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft


(2) A költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 11.778 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.


16. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv  2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése17. § A  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 21. számú melléklet tartalmazza.6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


19. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 0 Ft/év/fő.


20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.7. Egyéb rendelkezések21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az  számú mellékletben határozza meg.


22. § E rendelet kihirdetés  napján lép hatályba.


Somogyszentpál, 2015.  április 20.
                Babina Sándor                                                                   Dr. Berényi Sándor

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Somogyszentpál, 2015. május 04.                                                                                                             Babina Sándor

                                                                                                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet melléklet
196.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!