nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-27 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §  A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti helyi önkormányzat költségvetési szerveire.


2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként


                                              

    7.777.591.377 Ft bevétellel

    6.650.590.567 Ft kiadással,

                                       1.482.957.401 Ft költségvetési maradvánnyal

            jóváhagyja.


  1.  Az önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők   szerint szerint hagyja jóvá:


- személyi jellegű kiadások                600.685.847 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok       167.705.285 Ft,

- dologi jellegű kiadások                    684.197.550 Ft,

- szociálpolitikai feladatok kiadásai       23.545.098 Ft,

- egyéb műk.célú kiadások                   79.374.121 Ft.


 (3)   Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:


- beruházási kiadások                        512.788.757 Ft

- felújítási kiadások                                   662.940 Ft

- felhalm.c. Pénzeszköz átadás            26.000.000 Ft.


3. § Az önkormányzat  címek szerinti bevételi és kiadási teljesítését az 5.1.-5.6. Mellékletekben
           foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

                                          

4. § A képviselő-testület az önkormányzat  felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben    fogadja el.


  1. §  (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek        célonkénti alakulását éves bontásban a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kivüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. Melléklet tartalmazza.6. §  Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.


7. §  A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások   mérlegét a 2.1.,2.2. Mellékletekben hagyja jóvá.


8. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a  7.1. tájékoztató táblában        szereplő adatok alapján  15.032.329.194 Ft-ban állapítja meg.(2) Az önkormányzat költségvetési maradványa 1.482.957.401 Ft, melynek a felosztását a
         képviselő-testület  a 6. Mellékletben elfogadta.
9. §  (1) Ez a rendeletet a kihirdetése napján lép hatályba.

       (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8/2016.(VI.16.), 9/2016.(VII.28.), 10/2016.(X.14.), 12/2016.(XII.08.), 3/2017.(II.23.) rendeletével módosított 5/2016.(III.03.) rendelete.Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 26. napján tartott nyílt, soros ülésén.             Győriné dr. Czeglédi Márta                                                     Dr. Voller Erika

                       polgármester                                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. április 27.

                                                                                                         Dr. Voller Erika

                                                                                                                 jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
364.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!