nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2000. (VII.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-14 -tól
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2000. (VII.20.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2000. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatrólZalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény /továbbiakban: tv./ 19.§-ában kapott felhatalmazás alapján Zalavár község közigazgatási területén lévő mezőgazdasági rendeltetésű termőföldek őrzése érdekében a következő rendeletet alkotja.A rendelet hatálya

1.§.


 1. [1]A rendelet hatálya a község közigazgatási területén azokra a tulajdonosokra, földhasználókra terjed ki, akik összesen 1 hektárnál nagyobb termőfölddel/termőföldekkel rendelkeznek.
 2. A személyi hatály alatt a természetes, a jogi és nem jogi személyeket egyaránt érteni kell, az állami tulajdont képező termőföldek és erdők használói kivételével.


A mezei őrszolgálat

2.§.


 1. A képviselő-testület a község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ideértve a szórványerdőt is – őrzésére mezei őrszolgálatot létesít.
 2. A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 1 főben állapítja meg.


A mezőőrök

3. §.1


 1. A mezei őrszolgálatot a mezőőrök látja el.
 2. A mezőőr feladatát a munkaköri leírásában foglaltak szerint látja el. A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
 3. A mezőőrök szakmai felügyeletét a megyei földművelésügyi hivatal és az illetékes rendőrkapitányság látja el.


A mezőőri járulék

4. §.


 1. Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell – fele-fele arányban – biztosítani.
 2. [2]A mezőőri járulék mértéke a tulajdonosok, földhasználók által használt összes termőföld után hektáronként 400.-Ft/év.


A mezőőri járulék megfizetése, bejelentése, befizetések határideje

5. §.


 1. [3]A mezőőri járulék fizetésére kötelezett – e rendelet 1. §-ában meghatározott személy – az 1. sz. függelék szerinti formanyomtatványon köteles legkésőbb a tárgyév augusztus 15. napjáig a fenntartónak bejelenteni használatában és/vagy tulajdonában lévő, vagy ezt követően használatába és/vagy tulajdonába került, avagy abból kikerült – e rendelet 2.§. (1) bekezdésében meghatározott – termőföldet.

A termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy a tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a fenntartónak.

 1. A mezőőri járulékfizetési kötelezettség – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a személyt terheli, akinek használatában és/vagy tulajdonában a termőföld a tárgyév január 1. napján van.
 2. [4]A mezőőri járulékot a kötelezett félévi egyenlő részletekben március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig fizeti be kamatmentesen.
 3. A mezőőri járulékot a községi önkormányzat 11749039-15435910 számú számlájára kell teljesíteni.
 4. [5]Az e rendeletben meghatározott mezőőri járulék megállapításával kapcsolatban – önkormányzati hatósági jogkörében – a képviselő-testület jár el.


Záró rendelkezések

6.§.


 1. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 2. A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.
 3. A mezőőri ellátás folyamatos biztosítása érdekében – ha a befizetett mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi – az önkormányzat átmenetileg a költségvetéséből, az általános tartalék terhére megelőlegezi az indokoltan felmerült kiadások fedezetét.
Berkenyés István sk.                                                                          Hervai Edit sk.

polgármester                                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve:

Zalavár, 2000. július 20.


                                                                                                                      Hervai Edit sk.

                                                                                                                      jegyző[1]

Módosította a 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 14-től.

[2]

Módosította a 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 14-től.

[3]

Módosította a 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 14-től.

[4]

Módosította a 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 14-től.

[5]

Módosította a 15/2005. (XI. 01.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. november 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!