nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-30 - 2016-03-21
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeirőlJászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., valamint 8.a. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet célja


Jászapáti Városi Önkormányzat a nagycsaládosok támogatása, a gyermekvállalás ösztönzése, továbbá a városban történő hosszú távú letelepedések elősegítése, illetőleg a település népességmegtartó képességének növelése érdekében Jászapáti Város területén ingyenes építési telket biztosít (térítésmentesen ad tulajdonba építési telket) lakás építése céljából a jelen rendeletben meghatározott feltételekkel. Az e célra fenntartott ingatlanok felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


2.§

A rendelet személyi hatálya


E rendelet hatálya azon jászapáti lakhelyű vagy a városban életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni kívánó házaspárokra, illetve élettársakra (Ptk. 6:514.§) terjed ki, akiknek legalább az egyik tagja magyar állampolgár, illetve akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

a) a kérelem benyújtásának napján csak egyikük életkora haladhatja meg a 45. életévet,

b) legalább három gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak), vagy legalább egy gyermeket nevelnek vagy várnak és vállalják, hogy – a kérelem benyújtásakor már meglévő gyermekeik számát is figyelembe véve – négy éven belül legalább három gyermek neveléséről fognak gondoskodni,

c) legalább – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (6) bekezdésében meghatározott – középfokú végzettséggel rendelkeznek,

d) igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel, valamint büntetlen előélettel bírnak,

e) lakáscélú igazolt megtakarításuk eléri a 1 M Ft-ot és a kérelemhez csatolt okiratokból, nyilatkozatokból megállapítható, hogy a rendelkezésükre álló források alapján a tulajdonukba kerülő telekre lakóingatlan felépítésére képesek,

f) vállalják, hogy a kapott telken a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti méltányolható lakásigénynek megfelelő új lakóingatlant létesítenek.


3. §

A támogatás feltételei


(1) A kérelmezőknek írásban kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy:

a) Az ingyenes ingatlan átruházási szerződés megkötését követő egy éven belül a tulajdonukban lévő lakás és üdülőtulajdont értékesítik és az értékesítésből befolyt vételárat teljes egészében az e rendelet alapján biztosított telken építendő lakóház felépítésére használják.

b) Az ingyenes ingatlan átruházási szerződés megkötését követő fél éven belül az építkezést megkezdik, két éven belül legalább az 50%-os készenléti állapotot elérik és legkésőbb négy éven belül a használatba vételi engedélyt a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban bemutatják.

c) A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetére az ingyenes ingatlan átruházási szerződésben a szerződés aláírásától számított 5 éves időtartamra vételi jogot, továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak az érintett ingatlanra. A vételi jog gyakorlása esetére az ingatlan vételárának meghatározását 1.000 Ft-ban, azaz: Egyezer forintban fogadják el, továbbá tudomásul veszik, hogy a vételi jog gyakorlása során a jogalap nélküli gazdagodás jogintézményének alkalmazása kizárásra kerül.

d) A gyermekvállalás nem teljesítése esetére kötelezettséget vállalnak arra, hogy a gyermekvállalásra megszabott határidő eredménytelen lejártát követő 30 napon belül a támogatás visszatérítéseként megfizetnek az önkormányzat számára

da) egy gyermek meg nem születése esetén a térítésmentesen tulajdonba adott ingatlan értéke 1/3 részének megfelelő mértékű összeget,

db) két gyermek meg nem születése esetén a térítésmentesen tulajdonba adott ingatlan értéke 2/3 részének megfelelő mértékű összeget.

e) Az ingyenes ingatlan átruházási szerződés megkötését követő 10 éven belül az ingatlant nem idegeníthetik el. Amennyiben ezen kötelezettségüket megszegik, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésétől számított 30 napon belül a támogatás visszatérítéseként megfizetik az önkormányzat számára a térítésmentesen tulajdonba adott ingatlan értékének megfelelő mértékű összeget.

f) Az e rendelet alapján tulajdonukba került lakóingatlanba a jogerős használatbavételi engedély kiadását követően beköltöznek, lakcímként azt bejelentik és ott az önkormányzat javára kikötött elidegenítési tilalom fennállása alatt életvitelszerűen tartózkodnak, lakcímbejelentésüket nem változtatják meg.

g) Egyéb önkormányzati támogatást a lakóingatlan megépítéséhez nem igényelnek.


(2) Nem részesülhetnek támogatásban azok a kérelmezők, akik:

a) más lakás-, üdülőtulajdonnal rendelkeznek, (kivéve ha annak értékesítésére kötelezettséget vállalnak),

b) akik egyébként nem jogosultak a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti lakásépítési kedvezményre.


4. §

Eljárási szabályok


(1) Az ingyenes építési telek biztosítása kérelem alapján történik, mely kérelmet a Jászapáti Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani a rendelet 2. számú mellékletében található formanyomtatványon.


(2) Egy kérelmező pár csak egy építési telek megszerzése érdekében nyújthat be kérelmet.


(3) A kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:

a) házaspárok esetében a házassági anyakönyvi kivonat másolata,

b) élettársak esetén jognyilatkozat,

c) gyermek/gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata,

d) gyermekvárás esetén szakorvosi igazolás a várandósság meglétéről,

e) legalább középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,

f) igazolt munkahely és állandó jövedelem vonatkozásában:

fa) munkavégzésre irányuló jogviszonyról: munkáltatói igazolás;

fb) egyéni vállalkozó esetében: NAV jövedelemigazolás;

fc) gazdasági társaságban betöltött tisztség esetén: társasági szerződés és cégbejegyző végzés másolat, továbbá NAV jövedelemigazolás,

g) lakáscélú megtakarítás igazolására, amennyiben az:

ga) készpénz: büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat annak meglétéről,

gb) bankbetét: pénzintézeti igazolás

gc) lakástakarékpénztári megtakarítás, életbiztosítás: pénzintézettel kötött szerződés másolata,

gd) lakás-, vagy üdülőtulajdon: 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata és adó- és értékbizonyítvány,

h) személygépkocsi részletre vétele esetén pénzintézeti igazolás a már teljesített részletek összegéről

i) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a 3. §-ban rögzített feltételek elfogadásáról és vállalásáról.

j) szakember által készített költségvetés.


(4) A Hivatal a beérkezett kérelmeket megvizsgálja. Amennyiben a kérelem nem az előírt formanyomtatványon vagy hiányos adattartalommal, illetőleg a szükséges mellékletek nélkül érkezik, úgy 8 napos, vagy annál hosszabb határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A felhívásnak tartalmaznia kell a figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ha a hiánypótlásnak nem tesz eleget, úgy a kérelme a rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálásra.


(5) A Hivatal a beérkezett kérelmeket döntésre előkészíti. Amennyiben a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a kérelmező által közölt adatokat, tényeket környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti.


(6) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 26. §-a alapján a Hivatal belföldi jogsegély keretében jogosult a döntéséhez szükséges adat, ténybeli ismeret beszerzése céljából más hatóságot megkeresni az ügyfél kérelme és írásbeli hozzájárulása alapján. A Hivatal ügyintézője köteles az ügyfél számára szóbeli tájékoztatást adni a belföldi jogsegély alkalmazásának lehetőségéről.


(7) Amennyiben a Hivatal az eljárás során észleli, hogy a kérelmezők szándékosan hamis tartalmú nyilatkozatot, igazolást terjesztettek elő, úgy a kérelem elutasítására, a telekprogram további igénybe vételének lehetőségéből történő kizárására tesz javaslatot. Amennyiben az ingyenes ingatlan átruházási szerződés megkötését követően jut az önkormányzat tudomására, hogy a kérelmezők rosszhiszemű magatartás tanúsításával kapták az ingatlant (különös tekintettel a kérelemhez benyújtott hamis tartalmú nyilatkozatokra), az önkormányzat – választása szerint – vagy vételi jogot gyakorolhat a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően, egyidejűleg a kérelmezőket a telekprogram további igénybe vételének lehetőségéből kizárja, vagy a támogatás visszatérítéseként a kérelmezőknek meg kell fizetniük az önkormányzat számára a térítésmentesen tulajdonba adott ingatlan értékének megfelelő mértékű összeget, az önkormányzati döntés közlésétől számított 30 napon belül.


(8) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörében tartozik.


(9) Az elbírálás során előnyt élveznek azon kérelmezők, akik első lakásingatlanuk megépítése érdekében nyújtották be kérelmüket.


(10) A kérelem kedvező elbírálása esetén a kérelmezőknek az önkormányzattal ingyenes ingatlan átruházási szerződés kell kötniük, melynek költsége, valamint a tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj a kérelmezőket terheli.


(11) Az önkormányzat az e rendelet alapján tulajdonba adott építési telket megtekintett állapotban bocsátja a kérelmezők birtokába, az esetlegesen szükséges közművek kiépítése kérelmezők feladata.


5. §

Értelmező rendelkezések


(1) E rendelet alkalmazása során:

  1. Gyermek: aki a kérelem benyújtásának időpontjában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorúnak minősül.
  2. Gyermekvárás: ha a várandósság a kérelem benyújtásának időpontjában orvosi igazolás alapján fennáll.
  3. Lakáscélú megtakarításnak minősül:

a) a készpénz,

b) a bankbetét,

c) a lakástakarékpénztári szerződés alapján a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő 24 hónapon belül megillető           szerződéses összeg (1996. évi CXIII. tv. 2. § (1) bekezdés 11. pont),

d) a befektetési, megtakarítási célú életbiztosítás alapján a kérelem benyújtását követő 24 hónapon belül a kérelmezőt megillető kifizetés,

e) a kérelmező/kérelmezők tulajdonában álló lakás- vagy üdülőtulajdon adóérték-bizonyítvánnyal igazolt értéke, amennyiben annak elidegenítését a kérelmező/ kérelmezők a 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint vállalja/vállalják.

4. Nem minősül meglévő lakástulajdonnak, ha a kérelmező tulajdonában álló lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

5. Szakember által készített költségvetés: a tervezett lakóingatlan alapadatait (szobák és helyiségek száma, nettó terület pontosan megállapító és arra figyelemmel levő; építési szakember, vállalkozó, tervező vállalkozó által összeállított, a tervezett költségeket (anyagköltség + munkadíj) részletesen tartalmazó összeállítás,

6. A helyi építési előírásokat a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
13.4 KB
2. számú melléklet
21.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!