nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bodolyabér Község Önkormányzat képviselőtestületének 10/2018 (XII.7..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-08 -tól
Bodolyabér Község Önkormányzat képviselőtestületének 10/2018 (XII.7..) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti rendeletalkotási lehetőséget, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés (7) pontjában, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörének ellátása érdekében a közművelődésről a következő rendeletet alkotja.



I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat által fenntartott, működtetett, közművelődési alapszolgáltatást biztosító közösségi szintér feladatellátójára,

b) a közművelődési tevékenységgel kapcsolatban pénzügyi támogatást igénybe venni szándékozóra.


2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Közművelődési tevékenység a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 1. számú melléklet r) pontjában meghatározott közművelődési tevékenység.

2. Feladatellátó: a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 8.) EMMI rendelet (továbbiakban: Vhr.) 2. § 2. pontja szerinti feladatellátó.

3. A közösségi színtér a Kultv. 78/H. § (1) és (2) bekezdése szerinti színtér, mely önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, és a Kultv.  77. § (3) bekezdésében meghatározott jellemzők, elvárások szerint működik.


II. Fejezet

A közművelődés helyi szabályai

1. Az Önkormányzat által ellátott közművelődési feladatok

3. §

(1) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározottak szerint - kötelező feladatként - végzi a helyi közművelődési tevékenység támogatását.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység érdekében az önkormányzat által ellátott közművelődési feladatok:

a) a közművelődési alapszolgáltatás megszervezése,

b) pénzügyi támogatás biztosítása,

c) lakossági képviselet biztosítása.

(3) a) Az önkormányzat feladatának tekinti, hogy a településen kialakult művelődési hagyományokra, a település fejlesztésének koncepciójára,  a civil szervezetek és a polgárok öntevékenységére alapozva, pályázatokon való részvétel mellett, a helyi lakosság elvárható igényeinek kiszolgálása, a turizmus lehetőségeinek felkutatása és kihasználása érdekében a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse annak megvalósítását.

b) Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melynek keretében különösen célja 

ba) a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

bb) a település hagyományainak ápolása, hagyományőrző közösségek életre-hívása, működtetése,

bc) a különböző korosztályok közművelődési lehetőségeinek biztosítása, közösség életének támogatása, kulturális kapcsolatainak gazdagítása,

bd) iskoláskorúak környezetbarát, környezet- és egészségtudatos nevelése,

be) községi könyvtári szolgáltatások igénybevételére lehetőségek biztosítása: könyvek, újságok, DVD, CD-k kölcsönzése, Csorba Győző  Könyvtár Pécs segítségével, internet szolgáltatás hozzáférésének biztosítása,

bf) eMagyarország pontot üzemeltet, digitális átállás támogatása érdekében.

c) Az önkormányzat közművelődési tevékenységének formái különösen:

ca) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, gyarapítása,

cb) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, ápolása, továbbadása

cc) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

cd) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

ce) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és lehetőségek biztosítása,

cf) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása (pl. egészségmegőrző, egészségre nevelő programok biztosítása)

cg) helyi nyugdíjas klub létrehozásában és működésében való közreműködés,

d) A közösségi színterek az önkormányzat közművelődési feladatait a mellékletben meghatározott formában, módon és mértékben látják el.



III. fejezet

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások megszervezése

2. A közművelődési alapszolgáltatások köre, tartalma

4. §

(1) Az Önkormányzat - az illetékességi területén élő lakosok számát figyelembe véve - a közművelődési alapszolgáltatásokat

a) kötelező jelleggel biztosítja, illetve

b) önkénes jelleggel biztosíthatja.

(2) a) Az önkormányzat – az együttműködő partnerek, civilszervezetek, a magánszemélyek és a

roma nemzetiségi önkormányzat a terveinek áttekintésével - meghatározza éves közművelődési feladatait, melyre éves munkatervet, rendezvénytervet fogad el, legkésőbb a tárgyévre vonatkozó költségvetés elfogadásáig.

 b) Az önkormányzat és a közművelődési feladatot ellátó szervezetek a közművelődési lehetőségekről folyamatosan tájékoztatják a település polgárait:

ba) elektronikus úton, honlapon és az önkormányzat facebook közösségi oldalán keresztül,

bb) hirdetőtáblán, hirdetmények kihelyezésével,

bc) plakátok, szórólapok alkalmazásával.


5. §

(1) Az Önkormányzat - a Kultv. 76. § (4) bekezdése figyelembe vételével - kötelező jelleggel közművelődési alapszolgáltatásként az ún. művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára a helyszín biztosítása elnevezésű alapszolgáltatást szervezi meg. Az alapszolgáltatás keretében:

a) biztosítja a művelődő közösség számára a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,

b) bemutatkozási lehetőségeket teremt a művelődő közösség számára,

c) fórumot szervez, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) Az Önkormányzat - a Kultv.76. § (4) és (5) bekezdése figyelembe vételével - a Kultv. 76. § (3) bekezdés b)-g) pontjaiban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül önként a további közművelődési alapszolgáltatás megszervezését is vállalja a Vhr.-ben foglaltak figyelembe vételével, így

 a) a Kultv. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerint a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését, mely alapszolgáltatáson belül a Vhr. 6. § (1) bekezdésben foglalt, ellátható feladatok közül - közvetlenül feladatellátóként, illetve más feladatellátó által - a következőket látja el:

aa) a Vhr. 6. § (1) bekezdés a) pont szerinti feladatot, azaz a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

ab) a Vhr. 6. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatot, azaz támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez,

ac) a Vhr. 6. § (1) bekezdés c) pont szerinti feladatot, azaz a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

ad) a Vhr. 6. § (1) bekezdés d) pont szerinti feladatot, azaz a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

ae) a Vhr. 6. § (1) bekezdés e) pont szerinti feladatot, azaz a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

af) a Vhr. 6. § (1) bekezdés f) pont szerinti feladatot, azaz a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

ag) a Vhr. 6. § (1) bekezdés g) pont szerinti feladatot, azaz a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit,

ah) a Vhr. 6. § (1) bekezdés h) pont szerinti feladatot, azaz a Vhr. 6. § (1) bekezdés a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

b) a Kultv. 76. § (3) bekezdés c) pontja szerint az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását, mely alapszolgáltatáson belül a Vhr. 7. § (1) ) bekezdésben foglalt, ellátható feladatok közül - közvetlenül feladatellátóként, illetve más feladatellátó által - a következőket látja el:

ba) a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pont szerinti feladatot, azaz az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,

bb) a Vhr. 7. § (1) bekezdés e) pont szerinti feladatot, azaz ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt

bc) a Vhr. 7. § (1) bekezdés f) pont szerinti feladatot, azaz hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához

c) a Kultv. 76. § (3) bekezdés d) pont szerint a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását, mely alapszolgáltatáson belül a Vhr. 8. § (1) bekezdésben foglalt, ellátható feladatok közül - közvetlenül feladatellátóként, illetve más feladatellátó által - a következőket látja el:

ca) a Vhr. 8. § (1) bekezdés a) pont szerinti feladatot, azaz a helytörténetet, a népművészetet érdeklődők körét, a művelődő közösségek ez irányú munkáját támogatja.

cb) a Vhr. 8. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatot, azaz részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,

cc) a Vhr. 8. § (1) bekezdés c) pont szerinti feladatot, azaz az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

cd) a Vhr. 8. § (1) bekezdés d) pont szerinti feladatot, azaz a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

ce) a Vhr. 8. § (1) bekezdés e) pont szerinti feladatot, azaz a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

cf) a Vhr. 8. § (1) bekezdés f) pont szerinti feladatot, azaz az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával

szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

d) a Kultv. 76. § (3) bekezdés e) pont szerint az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását, mely alapszolgáltatáson belül a Vhr. 9. § (1) bekezdésben foglalt, ellátható feladatok közül - közvetlenül feladatellátóként, illetve más feladatellátó által - a következőket látja el:

da) a Vhr. 9. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatot, azaz a Vhr. 9. § (1) bekezdés a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

e) a Kultv. 76. § (3) bekezdés f) pont szerint a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítását, mely alapszolgáltatáson belül a Vhr. 10. § (1) bekezdésben foglalt, ellátható feladatok közül - közvetlenül feladatellátóként, illetve más feladatellátó által -  a következőket látja el:

ea) a Vhr. 10. § (1) bekezdés a) pont szerinti feladatot, azaz a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében egyéb foglalkozásokat támogat azok megvalósításában.



3. A közművelődési alapszolgáltatások biztosításának formája, mértéke, módja

6. §

Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében a Kultv. 77. § (5) bekezdése, 78. - 78/H. §-ai valamint a Vhr. 12-. 18. §-ai figyelembe vételével közösségi színteret biztosít.


7. §

Az Önkormányzat által biztosított közösségi színtér formája a Kultv. 78/H. § (2) bekezdés b) pontja alapján a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér, melynek

          - neve: Közösségi Ház

          - címe: 7394 Bodolyabér, Petőfi utca 21.


8. §

(1) Az Önkormányzat saját fenntartásban biztosítja a 7. §-ban meghatározott feladatellátási formák közül a következőket: települési rendezvények lebonyolítása.

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 78/I. § (3) bekezdése, valamint a Vhr. minimális nyitva tartási időre vonatkozó szabályozásai alapján a mellékletben határozza meg a közösségi ház minimális nyitva tartási rendjét.



4. Az Önkormányzat és a feladatellátó egyes feladatai

9. §

(1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával összefüggésben ellátja a Kultv. 78/I. § (4) bekezdése szerinti feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtása érdekében az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény esetében a működetői jogok gyakorlója is.


10. §

(1) Feladatellátó alatt a Vhr. 2. § 2. pontja szerinti feladatellátót kell érteni.

(2) A közösségi ház, melynek üzemeltetője az önkormányzat, a Vhr. 3. § (2) bekezdés szerinti éves szolgáltatási tervét március 1-ig elkészíti.

(3)  A közművelődési intézményt biztosító feladatellátó köteles a Kultv. 78/I. § (4) bekezdés b) pontja szerinti munkatervet, illetve annak részeként a Vhr. 3. § (2) bekezdés szerinti éves szolgáltatási tervet március 1-ig jóváhagyás céljából az Önkormányzat Képviselőtestülete részére rendelkezésre bocsátani. Az Önkormányzat a munkaterv jóváhagyásáról legkésőbb 30 munkanapon belül dönt.

(4) Az Önkormányzat a Vhr. 3. § (3) bekezdés szerinti tatalmi elemeket tartalmazó szolgáltatási tervet hagyhatja jóvá.


IV. fejezet

Az Önkormányzat által biztosított pénzügyi támogatás

11. §

Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során - a Kultv. 80. §-ban foglaltak figyelembe vételével - pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat


V. fejezet

A lakossági képviselet biztosítása

12. §

Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során biztosítja a lakossági képviseletet.             Figyelembe veszi annak véleményét, javaslatát a közművelődéssel kapcsolatos döntéseinél.

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei


13. §

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok folyamatos megvalósítása érdekében közösségi színteréül a következő közművelődési helyszíneket működteti:

a) Közösségi Ház, 7394 Bodolyabér, Petőfi utca21.                                                                                b) Faluház DJP     7394 Bodolyabér, Petőfi utca 21.

c) Közpark            7394 Bodolyabér, Ady utca  

 (3) Az önkormányzat a közösségi ház és a kulturális rendezvények szervezését a Bodolyabér Község önkormányzat alkalmazottjai rendezik és szervezik.                                                                               (4) Az önkormányzat a könyvtári szolgáltatást a Csorba Győző Könyvtár a KSZR rendszerben biztosítja.



14. §

(1) Az önkormányzat a jelen rendelet 4. § - ban felsorolt közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a Csorba Győző Könyvtárral,

b) a Bodolyabér Szőlősgazdák Egyesületével,

c) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

d) Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-bölcsőde.

e) Máltai Szeretetszolgálat Magyarszéki Csoportja

f) Magyarszéki Általános Iskola.

 (2) Az önkormányzat a feladatellátásba bevont, nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást, vagy együttműködési megállapodást köt.

(3) Közművelődési feladat ellátására csak olyan szervezettel, személlyel köthető szerződés, amely a korábbi önkormányzati támogatásával hiánytalanul elszámolt, nincs köztartozása, és megfelel a valamennyi vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.


VI. Fejezet

Záró rendelkezések

15. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


16. §

Hatályát veszti Bodolybér Község Önkormányzata Képviselőtestületének a közművelődési feladatok helyi ellátásának szabályairól szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete.






Pataki Sándorné                                                                                    Dr. Sitkei Lukács

polgármester                                                                                               jegyző





Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Magyarszék, 2018. december 7.



                                                                                                                Dr. Sitkei Lukács

                                                                                                                     jegyző



Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!