nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyösfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(IV.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-06 -tól
Gyöngyösfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(IV.6.) önkormányzati rendelete
a települési környezet védelméről és a kommunális rend egyes szabályairól

Gyöngyösfalu község Önkormányzatának

9/1998. (XI.25.) sz. rendelete a települési

környezet védelméről és a kommunális rend egyes szabályairól*


I.

Bevezető rendelkezések


1.§


/1/ E rendelet célja a helyi települési környezet fokozott védelme, az ehhez szükséges eszközrendszer kialakítása, a környezeti károsodások megelőzése.


/2/ A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel az önkormányzat illetékességi területén tartózkodnak, vagy ott valamilyen tevékenységet folytatnak, annak jellegétől, időtartamától függetlenül.


/3/  E rendelet alkalmazása szempontjából:

     a.) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb.) céljára szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása


     b.) települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása


     c.) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék, a veszélyes hulladék és radioaktiv hulladék kivételével


     d.) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban valamint az üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben  keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak,  rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék /ideértve a műanyag dobozt, üveget, kisebb méretű bútordarabot/, továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és a gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség nem haladja meg a rendeletben meghatározott szokásosnak minősülő mennyiséget


     e.) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom , bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetve a közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét


     f.) települési folyékony  hulladék: az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével


     g.) települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás: a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen, vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása


     h.) a települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezése céljából történő elszállítása


     i.) hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás: a hulladék ellenőrzött és rendezett lerakását (befogadását), illetőleg feldolgozását vagy ártalmatlanítását szolgáló létesítmény üzemeltetése.


     j.) veszélyes hulladék: minden olyan, a háztartásban felesleges hulladék, amely a 102/1996. sz. Kormányrendelet szerint annak minősül. Különös tekintettel: szárazelem, akkumulátor, fáradt- olaj, étolaj maradék, savas és maró folyadék, ezekkel átitatott anyagok, növényvédő szerek, vegyszerek- és műtrágyák csomagolóanyaga stb.


II.

A föld védelme


2.§


/1/ A termőföld védelme érdekében a mezőgazdasági rendeltetésű föld művelés alóli kivonása esetén - a tényleges igénybevételig - biztosítani kell a föld mezőgazdasági hasznosítását.


/2/ A föld termőképességének megőrzése és növelése a tulajdonos, illetőleg a használó kötelessége.


/3/ A belterületi beépítetlen, illetve be nem építhető földrészletek hasznosításáról, gondozásáról, rendszeres karbantartásáról a tulajdonos, használó, illetve vagyoni értékű jog jogosultja köteles gondoskodni.


/4/ Az építkezések és egyéb beruházások területén a termőtalaj-réteg leszedéséről és pótlásáról, a szükségtelenné váló termőréteg hasznosításáról az építtető köteles gondoskodni.


/5/ Közterületen vegyszeres gyomirtást csak külön engedéllyel lehet végezni.


/6/ Települési szippantott folyékony hulladékot, illetve szippantott hígtrágyát kizárólag ezen tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vehet át, szállíthat és ártalmatlaníthat, illetve a Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás engedélye alapján, feltételei szerint és az általa engedélyezett területen szabad elhelyezni, illetve mezőgazdaságilag hasznosítani.


III.

Vizek védelme


3.§


/1/ Tilos a vízfolyásokba, megszűnt kutakba és csapadékvíz-elvezető árkokba szennyvizet, szennyező anyagot /szemét, trágyalé stb/ bevezetni, illetve beszórni. Ugyancsak tilos ezek partjaira szennyező anyagot elhelyezni.


/2/ Szennyvízgyűjtő hálózatra rácsatlakozni csak a szennyvízgyűjtő kiiktatásával lehet. A használaton kívül helyezett gyűjtőt ki kell tisztítani, területét rekultiválni kell.


/3/ A szennyvízgyűjtő hálózatba csapadékvizet, trágyalevet, egyéb veszélyes anyagot bevezetni tilos.


/4/ Utak, járdák és járműbejárók létesítése esetén biztosítani kell a csapadékvíz természetes lefolyását.

4.§


/1/ Közkifolyóknál járművet mosni, állatot itatni, vagy vizet onnan elvezetni nem szabad.


/2/ Élő vízfolyásban /patakban/ és annak közvetlen környékén gépjárművet mosni tilos.


/3/ Ipari szennyvíz gyűjtéséről, szükséges mértékű előzetes ártalmatlanításáról, tárolásáról és elszállításáról /elvezetéséről/ a kibocsátó köteles gondoskodni - a környezetvédelmi előírások betartásával.


IV.

Levegő védelme


5.§


/1/ A levegő védelme érdekében háztartási és ipari, valamint veszélyes hulladék nyílt-téri égetéssel történő megsemmisítése tilos!


/2/ Égetni a június 1-től augusztus 30-ig terjedő időszak kivételével a volt zártkertekben pénteki napokon, belterületen hétfői napokon – amennyiben nem munkaszüneti nap – 08.00 órától 19.00 óráig lehet.* 4


/3/Vegyszerek, műtrágyák, növényvédő szerek csomagoló anyagai veszélyes hulladéknak minősülnek, ÉGETÉSÜK és háztartási hulladékhoz keverésük TILOS.


/4/ A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék nyílttéri, hagyományos energiatermelő berendezésben történő égetése, valamint a tarlóégetés engedélyezésére a 24/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 14.§-ába foglalt szabályokat kell alkalmazni.


/5/ Égetni csak kis nedvesség-tartalmú anyagokat, megfelelő légfelesleg biztosításával, szélcsendes időbe a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.


V.

Zajvédelem


6.§


/1/ A zajkibocsátási határértékeket a rendelet melléklete tartalmazza.


/2/ Zajártalommal járó rendezvényeket /táncmulatság, discó/ a rendező szerv 8 nappal a rendezvény megtartását megelőzően köteles az Önkormányzatnak írásban bejelenteni. A polgármester korlátozó szabályokat állapíthat meg.VI.

Fásított, parkosított területek védelme


7.§


/1/ Ha  önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, a zöldterületek kezeléséről, gondozásáról, az ott lévő fák, cserjék, bokrok, valamint a zöldterülethez tartozó tárgyak /padok, játszószerek/ megóvásáról, pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.


/2/ Az utcafásítás során elültetett fákat az ingatlantulajdonosok kötelesek óvni, gondozni. Az időközben kinőtt és lehajló ágakat a közterülettel határos ingatlan tulajdonosa köteles folyamatosan visszanyesni.


/3/ Közterületen fát kivágni és ültetni csak a jegyző *6 engedélyével lehet.


/4/ A teleknek a közterülettel határos részén lévő fák, bokrok, élő sövény gondozása a tulajdonos kötelessége. Ennek során biztosítani kell a közterület jellegének megfelelően a rendeltetésszerű használat feltételeit.


8.§


Fűvel, bokrokkal és fákkal kell betelepíteni a közterületnek minden olyan részét, mely arra alkalmas és más közérdekű célt nem szolgál, vagy ilyen célra kijelölve nincs.


9.§


Zöldterületeken a növényzetben kárt okozó munkákat csak közérdekű célból /létesítmények elhelyezése, felújítása, karbantartása stb./ lehet végezni.

A munkához szükséges hatósági engedélyt a jegyző *5 adja ki  előzetes - a megtérítendő kár összegét, vagy a helyreállítás módját is magában foglaló - szakvélemények beszerzése után.VII.

Köztisztaság fenntartása


10.§


/1/ A hulladék összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett, ha pedig ez nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosának /használójának/ a kötelezettsége.


/2/ Az /1/ bekezdés szerinti kötelezettség arra jogosulttal történő szállítási szerződéssel, vagy engedélyezett szemétlerakó helyre történő egyéni szállítással teljesíthető.


/3/ Hulladék nem kijelölt helyen történő elhelyezése tilos.


/4/ Veszélyes hulladékot nem tartalmazó salak, bontási anyag, építési törmelék, föld lerakására az önkormányzat időszakosan helyet jelöl ki.


/5/ Veszélyes hulladékot tilos a háztartási, vagy az egyéb, veszélyesnek nem minősülő hulladék közé keverni.


/6/ Az Önkormányzat évente lomtalanítási akciót szervez, melynek keretében a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékok is begyűjtésre kerülnek.


11.§


/1/ A községek belterületi részén a telek, épület tulajdonosának kötelessége:

a./ A telek szélességében - saroktelek esetén a telek hosszúságában is - a közút középvonaláig terjedő résznek a tisztántartása, a füves terület kaszálása, téli időszakban a járdáról a hó és jég eltávolítása,

b./ A közutak mentén az ingatlan előtti és melletti árok, áteresz állandó tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása,

c./ Az udvarból kifolyó esővíz részére a járda szintje alatti kifolyó biztosítása.


/2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kötelezettség a bekerített, vagy be nem kerített, használaton kívül álló ingatlanok tulajdonosait /használóit/ is terheli.


/3/ Az /1/ bekezdésben foglaltak elvégzését a jegyző *7 a mulasztást elkövető tulajdonos terhére is elrendelheti.


12.§


/1/ Vendéglátóipari és kereskedelmi egységek, más elárusító helyek előtti járda- és útszakaszt az üzemeltető köteles tisztántartani, tekintet nélkül arra, hogy a hulladék üzleti tevékenységből keletkezett-e.

/2/ Az üzemeltető köteles gondoskodni az épület előtti terület betonjárdán kívüli szakaszának füvesítéséről, vagy rendszeres kavicsozásáról, téli időszakban a járdáról a hó és a jég eltávolításáról.


/3/ Az /1/ bekezdésben megjelölt helyiségek takarításából eredő szennyvizet, szemetet közterületre kiönteni, kiengedni tilos.VIII.

Állattartás


13. § - 18. § *1IX.

Gyomnövények irtása


19.§


(1) Az ingatlanok használói a területükön kötelesek a gyomnövényeket rendszeresen - lehetőleg a virágzásuk kezdetén, még a maghozatal előtt, de legkésőbb a rétek kaszálásának időpontjáig - kaszálni vagy egyéb módon irtani.

(2) Amennyiben a lekaszált gyomnövény állatokkal nem etethető fel, akkor megsemmisítéséről elégetés vagy elásás útján kell  gondoskodni.

(3) A rendszeres kaszálást akadályozó növényeket - a fák kivételével - olyan mértékben szükséges irtani, hogy a terület évről évre kaszálható legyen (A madarak fészkelőhelyein április 01. augusztus 01-jéig mellőzni kell a bokrok irtását és ritkítását.)

(4) A veszélyes kártevőkként nyilvántartott gyomnövényeket (pl. aranka, ároktüske) megjelenésük után - a zárlati szabályok megtartásával - azonnal ki kell irtani, és elégetés útján kell megsemmisíteni.


20.§


(1) Az ingatlanok használói területüket kötelesek a virágzó parlagfűtől mentesíteni.

(2) A parlagfű irtásáról - virágzás előtt - az időjárástól függően szükséges gyakorisággal gondoskodni kell.

(3) A parlagfű gyomirtását mechanikus eszközök, illetve a szakhatóságok által engedélyezett készítmények (peszticidek) felhasználásával kell elvégezni.X.

A telepítési távolságokra vonatkozó

előírások


21.§


(1) A község kül- és belterületen a legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:

- 1 méternél magasabbra nem növő növényzet esetében 0,50 méter;

- 2 méternél magasabbra nem növő növényzet esetében 1,20 méter;

- 4 méternél magasabbra nem növő növényzet esetében 2,50 méter;

- 6 méternél magasabbra nem növő növényzet esetében 3,50 méter;

- 6 méternél magasabbra növő növényzet esetében 5 méter.

(2) Belterületi ingatlanokon meglévő épület esetében az (1) bekezdésben foglalt telepítési távolságok kétszeresét kell alkalmazni.XI.

Egyéb rendelkezések


22.§


/1/ *2


/2/  *3


/3/ Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Egyidejűleg az Önkormányzat illetékességi területén hatályát veszti Lukácsháza Községi Közös Tanácsának 4/1987. sz. rendelete.


            Tar János                                                                                Tóth János

               polgármester                                                                               körjegyző
*Egységes szerkezetben Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének14/2011. (V. 17.) számú, 14/2012. (V. 08.) számú, 2/2018.(VI.6.)számú  önkormányzati rendeleteivel*1        Hatályon kívül helyezte Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének

            14/2011. (V. 17.) számú önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdése

*2        Hatályon kívül helyezte Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének       14/2012.(V.08.) számú önkormányzati rendeletének 1. § 6. pontja

*3        Hatályon kívül helyezte Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének       14/2012.(V.08.) számú önkormányzati rendeletének 1. § 6. pontja

*4       Módosította Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (IV.6.)számú önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése

*5      Módosította Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (IV.6.)számú önkormányzati rendeletének 2.§-a

*6      Módosította Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (IV.6.)számú önkormányzati rendeletének 2.§-a

*7      Módosította Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (IV.6.)számú önkormányzati rendeletének 2.§-a


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!