nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017 (II.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-02 - 2017-02-03
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017 (II.2.) önkormányzati rendelete
4/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 50/2015.(XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


4/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 50/2015.(XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése, 6. § a) és e) pontja, 39/C. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról szóló 50/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. § A helyi iparűzési adóról szóló 50/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet az alábbi 3. §-al
       egészül ki:

3. §

A helyi iparűzési adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 1 %-a azon vállalkozók részére, akik      háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végeznek és nettó árbevételüknek legalább 80 %-a e tevékenységek végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik valamint a vállalkozási szintű adólapja a 20 millió forintot nem haladja meg.

2. § E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016.01.01-től kell
       alkalmazni.


Sárbogárd, 2017. január 20.


Dr. Sükösd Tamás                                   Demeterné Dr. Venicz Anita
   polgármester                                                          jegyző


Kihirdetve: 2017. február 2.

Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                       JegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!