nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-06 - 2015-07-10
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a és 88. § (4) bekezdése alapján a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja


A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása.2. §


A rendelet hatálya


(1) A rendelet területi hatálya Tapsony község közigazgatási területére terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya Tapsony község közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

A rendszeres hulladékszállításba bevont közigazgatási területek jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra, az ingatlanon összegyűjtött települési hulladék rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására.3. §


Értelmező rendelkezések


Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.

4. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


(1) Tapsony Községi Önkormányzat, a közigazgatási területén, a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (a továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. A helyi hulladékgazdálkodást az önkormányzat Közszolgáltató útján látja el.


(2) A települési hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Tapsony Községi Önkormányzat a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (rövidített cégnév: Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft., székhely: 8700. Marcali, Dózsa György u. 1. szám) megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján végzi és biztosítja.5. §


A települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok


Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a települési hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt időpontban – igénybe venni. Az ingatlantulajdonos köteles – bizonyítható módon – a Közszolgáltató által biztosított adatközlő kitöltésével nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a háztartási hulladék gyűjtéséhez milyen típusú (űrméretű) és darabszámú gyűjtőedényt állított rendszerbe.6. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte


(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekintetni, amelyen az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.


(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont:


a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja,

           

b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja,

           

c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja,

           

d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.7. §


(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:


a) a közszolgáltatás első igénybevételével, és a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásra vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, vagy

           

b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:


a) a felek megnevezése és magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (2) bekezdésében meghatározott azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is),

           

b) a szerződés tárgya,

           

c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,

           

d) a közszolgáltatás díja,

           

e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja,

           

f) a közszolgáltatás tejesítésének feltétele,

           

g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.2. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja


8. §


(1) A Közszolgáltató a települési hulladék begyűjtéséről hetente egy alkalommal köteles gondoskodni.


(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni.


(3) A települési hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az önkormányzat a Közszolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg.


(4) A hulladékkezelés helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban köteles tájékoztatni.9. §


(1) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók:

           

a) 120 literes szabványos tároló,

           

b) 240 literes szabványos tároló,

           

c) 1100 literes szabványos tároló,

           

d) egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák (a továbbiakban: zsák).


(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtőedény használata a háztartások, valamint az életvitelszerű tartózkodásra nem használt, a Földhivatali ingatlan nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanok tulajdonosai vagy használói részére engedélyezhető.

(3) Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a települési hulladék mennyisége, de annak eseti jellege vagy mennyisége nem teszi szükségessé újabb gyűjtőedény beszerzését, azok részére kiegészítésként a Közszolgáltató 120 literes szabványosított, a Közszolgáltató lógójával ellátott, szürke színű műanyagzsákot biztosít. A zsák ára magában foglalja az előállítás költsége mellet a zsákban kihelyezett hulladék gyűjtési, szállítási és lerakóhelyen történő ártalmatlanítási díját is.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű települési hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.


(5) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. Amennyiben a gyűjtőedény tárolása közterületen történik, a gyűjtőedényt használó ingatlantulajdonos köteles a tároló helyet és annak környékét rendbe tartani.

Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot – a különös esetekben használt zsákos szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét kivéve – a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.3. Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei


10. §


(1) A települési hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.


(2) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.


(3) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18.00 órától, a szállítás napján legkésőbb 11.00 óráig helyezhető ki, és a szállítás napján 18.00 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A 9. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.


(4) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó címét.


(5) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészégét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.


(6) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészégét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.


(7) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (6) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy az túltöltött, akkor a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost és ezzel egyidejűleg a személyzet köteles azt a munkájukról vezetett járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.


(8) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.


(9) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.


(10) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 liter űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése a gyűjtőedény használójának feladata, a 770 liter űrtartalmú és annál nagyobb gyűjtőedény tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a Közszolgáltató gondoskodik, melynek költségét a közszolgáltatás díja tartalmazza.


(11) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(12) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.4. A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése


11. §


(1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 30 napig senki sem tartózkodik (üdülőként nyilvántartott, valamint időlegesen használt), s emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.


(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal korábban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.


(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, és a közszolgáltatást a továbbiakban igénybe venni.


(4) Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


12. §


(1) A Közszolgáltató Tapsony község közigazgatási területén gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásról.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató:


a) az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja – ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is –,


b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja,


c) az általa üzemeltett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja,


d) a tevékenysége során kiszóródott hulladékot összeszedi, a szennyezett környezetet feltakarítja, megtisztítja, a hulladékgyűjtő pontokon elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja,


e) gondoskodik az a) – d) pontokban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről,


f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti,


g) az elhagyott, ellenőrizetlen körülmények között – nem a hulladékgyűjtő pontokon – elhelyezett hulladék összeszedéséről, elszállításáról nem köteles gondoskodni.


(3) A Közszolgáltató évente egy alkalommal házhoz menő gyűjtés keretében gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a Közszolgáltatónak átadott vagy közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról.


(4) A Közszolgáltató törekszik arra, hogy az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert (üveg, műanyag, papír, illetve bio hulladék) több hulladékáramra kialakítsa.


(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi a Htv. által előírt információkat.


(6) Az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében, a Közszolgáltató honlapján és a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatja:


a) a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről,

           

b) az elkülönített hulladékgyűjtés és a hulladék hasznosításának céljáról,

           

c) az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről.


(7) A Közszolgáltató – az ingatlantulajdonos kérésére – a (6) bekezdés szerinti tájékoztatót postai úton az ingatlantulajdonosnak megküldi. A tájékoztató postai úton történő megküldéséért a Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól ellenértéket kérhet.13. §


Lomtalanítás, veszélyes hulladék gyűjtés


(1) A nagydarabos háztartási hulladék (lom) – amely a rendszeresített gyűjtőedényben mérete miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a Közszolgáltató évente egy alkalommal – külön díj felszámítása nélkül –, őszi időszakban lomtalanítás keretében gondoskodik.


(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető, nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.


(3) Ingatlanonként legfeljebb 2 m3 hulladék helyezhető ki térítésmentesen. A meghatározott mennyiség feletti hulladék esetén a közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére külön hulladékgazdálkodási díjat számol fel.


(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

           

a) építési és bontási hulladék,

           

b) gumiabroncs hulladék,

           

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű,

           

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék,

           

e) veszélyes hulladék,

           

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék,

           

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék,

           

h) kerti biohulladék.


(5) Amennyiben a nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonos nem a lomtalanítás meghirdetett időpontjában helyezi ki a közterületre, úgy a Közszolgáltató a hulladék pótlólagos elszállításért az érintett ingatlantulajdonos részére hulladékgazdálkodási díjat számol fel.


(6) A lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladékot úgy kell elhelyeznie az ingatlantulajdonosnak, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(7) A veszélyes hulladék gyűjtéséről az önkormányzat előre meghirdetett időpontban veszélyes hulladék gyűjtési akció keretében évente egy alkalommal külön gondoskodik. A veszélyes hulladék közé tartozó galvánelemek, kisméretű akkumulátorok (mobiltelefon, kamera, akkumulátorok, stb.) lakossági gyűjtése az önkormányzat által egyes intézményekbe, üzletekbe kihelyezett gyűjtőedényekbe folyamatosan történik.


(8) A lomtalanítás pontos időpontjáról annak megkezdése előtt legfeljebb 60, de legalább 15 nappal korábban a Közszolgáltató köteles a lakosság részére igazolható módon tájékoztatást nyújtani. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet az önkormányzat hivatalos lapjában, az önkormányzat honlapján, vagy a közüzemi számla mellé csatolt szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.6. A helyi közszolgáltatás díja és megfizetése


14. §


(1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


a) A Közszolgáltatót megillető közszolgáltatási díj egytényezős. A díjtételeket az önkormányzattal megkötött szerződés tartalmaz.


b) Az egységnyi díjtételek – a többlethulladék kezeléséhez igénybe vehető zsákok egységnyi díjtételeit kivéve – az adott mennyiségre vonatkozó hulladék begyűjtés, szállítás, lakossági szelektív gyűjtés és kezelés-ártalmatlanítás költségeit tartalmazza.


c) A közszolgáltatás teljes díja az adott ingatlanon rendszeresített edényzetre vonatkozó egységnyi díjtételek és a díjfizetési időszakban elvégzett ürítések számának szorzata.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételéve a miniszter rendeletben állapítja meg.


(3) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.


(4) Az ingatlanhasználó, amennyiben a díjfizető személyében változás következik be, köteles a Közszolgáltatónak az új díjfizetésre kötelezettet bejelenti, ennek elmulasztása esetén a díjfizetés őt terheli.


(5) Az ingatlanhasználó változása esetén a hulladék közszolgáltatás díját az ingatlan használójában bekövetkezett változás bejelentés hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.


(6) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját negyedévente, számla ellenében köteles utólag megfizetni. A Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó kérésére havi gyakorisággal is számlázhat a többletköltségek áthárítása mellett.15. §


(1) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.


(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.


(3) A közszolgáltató által tett intézkedéseivel kapcsolatban a Htv. 83. §-a alapján a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.


(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti, vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére, azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.


(7) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.


(8) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a Közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzteti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi.


(9) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.16. §


(1) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt. Amennyiben ellenőrzés során a Közszolgáltató munkatársai vagy a Jegyző által megbízott személy az ingatlant lakottan találják, úgy az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját visszamenőleg az adott negyedéves ciklus kezdetétől köteles megtéríteni.


(2) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának a megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.
7. A közterületi hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok


17. §


(1) A közterületi hulladék vonatkozásában a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha a tulajdonában, vagyonkezelésében lévő közforgalmú és zöldterületen települési hulladék keletkezik.


(2) A Közszolgáltató és a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője a közterületi hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére külön írásbeli szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni különösen:

           

a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,

           

b) a közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei, stb.),

           

c) a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.


(3) A közterületi hulladék gyűjtéséhez, a háztartási hulladék gyűjtéséhez, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények, továbbá a 120 literes műanyagzsák – a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával – egyaránt alkalmazhatóak.
8. A hulladékok szállításának különös szabályai


18. §


Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának elszállításáról, elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:


a) zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 1 m3 hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen lekötött zsákban (nem rendszeresített köztisztasági zsák),


b) a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: alkalmi konténer rendelés),


c) közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, saját tulajdonú ingatlan elé történő kihelyezéssel gondoskodhat.9. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


19. §


(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.


(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között Tapsony Községi Önkormányzat köteles átadni a Közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátáshoz szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.


(3) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Htv-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.10. Hulladékgyűjtő szigetek használata


20. §


Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse. Ennek érdekében az ingatlanhasználó:


a) a településen kialakított hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett konténerekbe a külön gyűjtendő üveg, papír, műanyag hulladékát elhelyezze, vagy igénybe vegye a házhoz menő elkülönített gyűjtést,

           

b) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a gyűjtésre jogosultnak átadja,

           

c) a biológiailag lebomló hulladékot elkülönítetten gyűjtse, és a gyűjtőnek átadja,


d) a maradék (elkülönítetten gyűjtött és veszélyes hulladéktól mentes) települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, tárolja.11. Települési hulladékok elhelyezése


21. §


Települési hulladékot kizárólag a települési önkormányzat képviselőtestülete által a területi adottságok figyelembevételével e célra kijelölt, a hatósági előírásoknak megfelelően kialakított és üzemeltetett lerakóhelyen (telepen), illetőleg létesítményben (a továbbiakban együtt: lerakóhely) szabad elhelyezni és ártalmatlanítani.12. Hatálybalépés


22. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2002. (XI.21.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Tapsony, 2014. február 04.
                        Fábos István                                                               Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                              jegyző

Záradék:


A rendelet 2014. február 05. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2014. február 05.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
41 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!