nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015.(I.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-24 -tól
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015.(I.23.) önkormányzati rendelete
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A rendelet célja, hogy Baracs Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.


(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet.


(3) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az önkormányzat támogatást.


(4) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


(5) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és a magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és rendezvényeihez.


(6) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselőtestület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.


2. A támogatás nyújtásának feltételei


2. § (1) A civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Baracs lakosságának érdekeit szolgálja.


(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

            a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

            b) gyermekek táboroztatása,

            c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

            d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,

            e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,

            f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,

            g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

            h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

            i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,

            j) kiadványok készítése.

            k) Ismeretterjesztés

            l) Testvér településekkel való kapcsolattartás

            m) sporttevékenység


(3) Csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.


(4) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt.

Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.


II. Fejezet


A pályázat


3. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása


3. § (1) A hatáskörrel rendelkező szerv az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb április 30-ig.


(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

            a) a pályázat kiírójának a megnevezését,

            b) a pályázat célját, a támogatandó célokat,

            c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

            d) a pályázat tartalmi elemeit,

            e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,

            f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,

            g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,

            h) a pályázat elbírálásának rendét, határidejét,

            i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,

            j) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,

            k) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,

            l) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét,

            m) az ellenőrzés módját.


(3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin kell közzétenni.


(4) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

            b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

            c) a pályázat nevét,

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.


(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
 2. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
 3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; (2. számú melléklet)
 4. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; (2.számú melléklet)
 5. nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
 6. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
 1. A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
 1. A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgyév május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.
 1. nyilatkozat, hogy a civil szervezet az e rendelet 8.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak eleget tett-e, azaz a támogatási szerződésben meghatározott határidőig elszámolt-e a tárgyévet megelőző évre kapott támogatással


(6) A pályázatot Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve kell benyújtani írásban egy eredeti példányban, és elektronikusan csak a phbaracs@vnet.hu e-mail címre. A Képviselő-testület elektronikusan más e-mail címre érkezett vagy elektronikus adathordozón behozott pályázatot nem fogad be, hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja azt.


4. § (1) Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni.


(2) Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor.


(3) A pályázatokat írásban, egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani, e rendelet 1. mellékletét képező pályázati adatlapon.


(4) A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 30. nap.


(5) A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.


(6) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.


(7) A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást.


(8) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.


4. Egyedi kérelem


5. § ([1]) Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a polgármester határozattal, 30 napon belül dönt.


(2) Alapítvány által benyújtott egyedi kérelem elbírálása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik, melyről a képviselőtestület a soron következő ülésén dönt.


(3) A polgármester által egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy, illetve szervezet, közösség képviselője részére.


(4) Az egyedi kérelemre történő támogatás esetenként az 50.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.


5. A pályázat elbírálása


6. § (1) A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.


(2) A képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén dönt.


(3) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely

a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,

            b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározottakat,

c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ába meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

e) az e rendelet 8.§(1) bekezdésében meghatározott határidőig nem vagy késedelmesen számolt el

e) amennyiben a 9.§-ban foglaltak alapján kizárásra került a kizárás időpontjáig nem részesíthető támogatásban


(4) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:

 a) a támogatott szervezet pontos megjelölését,

 b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét,

 c) a támogatás összegét,

 d) a támogatással történő elszámolás határidejét,

 e) a Knyt. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslatai felhívást.


(5)  A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra.


III. Fejezet


A támogatás


6. A pénzügyi támogatás felhasználása


7. § (1)  A támogatás nyújtásáról szóló képviselő-testületi döntés alapján a támogatottal a jelen rendelet 4. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül.


(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,

            b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,

            c) a támogatott cél, pontos meghatározását,

            d) a támogatás összegét,

            e) azon költség nemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható,

            f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját.


(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.


(4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.


7. A támogatással történő elszámolás


8. § (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.


(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.


(3) A támogatás felhasználását a jegyző, illetve belső ellenőrzés útján – a bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.


(4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal.


(5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „………… Ft Baracs Község Önkormányzattal kötött ……….. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.


(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatást nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.


(7) Amennyiben a támogatott határidőre a pénzügyi elszámolási, valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét a mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben az Önkormányzat írásbeli felhívását követően visszafizetni.

(8) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.


8. Kizárás a támogatásból


9.§ Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 1 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.9. A pénzügyi támogatás nyilvánossága


10. § A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a képviselő-testület döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin való közzététel útján.


IV. Fejezet


Az államháztartáson kívüli forrás átvétele


11. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről a képviselőtestületet a soron következő rendes ülésen, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja.V. Fejezet


Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2012.(III.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelete).


Baracs, 2015. január 22.

       

                   

    


 Várai Róbert                                                     dr. Horváth Zsolt

 polgármester                                                              jegyzőBaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete:PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás igényléséhez

20__. ÉVRE VONATKOZÓAN


1. A pályázó adatai:

A pályázó neve:                                                                                                                  

A pályázó címe:                                                                                                                   

A pályázó adószáma:                                                                                                          

A pályázat megvalósításáért felelős személyek adatai:


Név:                                                                                                                                    

Cím:                                                                                                                                    

Telefonszám:                                                                                                                       

E-mail cím:                                                                                                                          


2. A pályázati témakör: (aláhúzással jelölni)3. A pályázat előzménye:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. A pályázatban megvalósítandó cél:

Figyelem: Egy pályázati űrlapon csak egy pályázati célra nyújthat be igényt!


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


5. A pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet:

Saját forrás:                                                                                   

Egyéb forrás:                                                                                             

Pályázott összeg:                                                                            


6. A pályázott összeg részletezése: (költségvetés)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


7. Számlatulajdonos adatai:

Név:                                                                                                                                    

Helység, utca, házszám:                                                                                                      

Telefon/fax:                                                                                                                         

A számlavezető pénzforgalmi jelzőszáma:                                                                                                                                                                                                                       


8. A pályázathoz csatolandó:

 1. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
 2. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
 3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
 4. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
 5. nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
 6. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
 7. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 8. A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
 9. A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles 201….. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.
A pályázó kijelenti, hogy az adatlapon leírtak megfelelnek a valóságnak.A pályázat kelte:                                                      


                                               P.H.                                        A pályázó aláírása1. NYILATKOZAT


a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról


A Pályázó neve:


Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:


Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:


Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

                                                                                                                                             ____


Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)


1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ____ pont alapján


1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ____ pont alapján


Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.Kelt:

                                                                                                          Aláírás/Cégszerű aláírás2. KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM


a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről


A Pályázó neve:


Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:


Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:


Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

                                                                                                                                             ____


Kijelenten, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert


 1. A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)


Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                  


 1. Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)


Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei.


 1. Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)


Indoklás:

(A kívánt rész aláhúzandó!)


A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.


 1. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)


Indoklás:

Az érintett tulajdonos, Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álla (a szervezet neve, székhelye beírandó):

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

                                                                                                                                            

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér.


 1. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója


Indoklás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

                                                                                                                                            

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

                                                                                                                                            

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei.


A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.Kelt:                                                                                                          Aláírás/Cégszerű aláírás


Baracs, 2015. január 22.

       

                   

    


 Várai Róbert                                                     dr. Horváth Zsolt

polgármester                                                              jegyző


Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015.(I.23.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete

Útmutató

A támogatott számára nyújtott önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez


A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló követelményei:


1. A szerződésben rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, melynek összhangban kell lennie, a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés).2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei:

a) rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél

- pontos leírását, időpontját, helyszínét,

- résztvevők számát,

- az együttműködő szervezetek listáját.

b) hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikkek, stb.)


3. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei:

a) a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok hitelesített másolata (számla, számviteli bizonylat). A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy ………………………………. Ft …………………………………. Önkormányzattal kötött ……………. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell a hitelesített másolatot elkészíteni.

b) kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be,

c) teljesítést igazoló bizonylatok (bankkivonat, kiadási pénztárbizonylat, teljesítést igazoló jegyzőkönyv, stb.) hitelesített másolata

    d) kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolásaBaracs, 2015. január 22.

       

                   

    


 Várai Róbert                                                     dr.Horváth Zsolt

 polgármester                                                              jegyző


Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015.(I.23.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklete:

Bizonylatösszesítő

Bizonylat sorszáma

Bizonylat kiállításának kelte

Bizonylat kiállítója

Bizonylat tartalma

Bizonylat bruttó végösszege


Kelt ……………………., 20….év …………….. hó …. nap


                                                                                       …………………………………..

                                                                                               a szervezet képviselője

Baracs, 2015. január 22.

       

                   

    


 Várai Róbert                                                     dr.Horváth Zsolt

                        polgármester                                                     jegyző


Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015.(I.23.) önkormányzati rendelete 4. számú melléklete:

Támogatási szerződés


amely létrejött

egyrészről a ……………………Önkormányzat, képviselője …………………….. polgármester (címe,

……………………..), mint támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről

         Szervezet neve: ……………………….…………….., mint Támogatott (a továbbiakban:

         Támogatott)

         Székhely: ………………………………………………………………………………….

         Levelezési cím: …………………………………………………………………………...

         Adószám: …………………………………………………………………………………

         Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás átutalásra kerül: ……………………….

         A pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy neve: …………………………………..


Támogató és Támogatott (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:


1. A Támogató a…………………………… Önkormányzat Képviselőtestülete által az önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott 20….. évi önkormányzati támogatásról szóló felhívására beadott pályázata alapján, a(z) ………../20…… (….…..) Képviselőtestületi határozatban rögzített döntése szerint a Támogatott pályázati célja megvalósításához …………….. ,- Ft, azaz ……………………..…. Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.


2. A nyújtott támogatás az alábbiakra használható fel:………………………...………………..


3. A pályázati kiírás és a Támogatott ……..…… ügyiratszámon iktatott adatlapja a jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.


4. A kifizetés átutalással történik a Támogatott jelen Támogatási szerződésben rögzített pénzforgalmi számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

5. Támogatott kijelenti, hogy az adott célra benyújtott, pályázati adatlapon igényelt támogatásnak megfelelően számol el  201… január 15-ig.


6.  Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 1 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.


7. Támogatott kijelenti, hogy az adatlapon rögzített adatok esetleges változásáról a változás beálltát követő 15 munkanapon belül a pályázat kiíróját írásban értesíti.


8. A Támogatott az elnyert támogatás felhasználásáról hiteles számlamásolatokkal és jelen Támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi és szakmai elszámolót köteles készíteni 20… év…………… hónap …….. napjáig. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy „…….. Ft ………………………… Önkormányzattal kötött …. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” szövegrészt, valamint a szakmai teljesítés igazolása történjen meg.


9. Jelen támogatási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.


10. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, ill. tévedésbe ejtette a támogatás adóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal terhelten visszafizetni.


11. A szerződő Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat értelmezték, és a Támogatási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.


         ……………………….                                                 ………………………….

                  Támogatott                                                                       Támogató


Kelt: ………………………….., 20…év...hónap…napján         Baracs, 2015. január 22.

       

                   

    


 Várai Róbert                                                     dr.Horváth Zsolt

                           polgármester                                                              jegyző    


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!