nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-16 -tól
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26.§ (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:1. §  A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti helyi önkormányzat költségvetési szerveire.


2. § (1) Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit forrásonként és a 3. Mellékletben összesített kiadásait forrásonként


                                                  5.189.567 ezerFt bevétellel

                                                 3.170.994 ezerFt kiadással

            jóváhagyja.


  1.  Az önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők   szerint szerint hagyja jóvá:


- személyi jellegű kiadások                428.490 ezerFt,

- munkaadókat terhelő járulékok       112.209 ezerFt,

- dologi jellegű kiadások                   755.806 ezerFt,

- szociálpolitikai feladatok kiadásai    68.979 ezerFt,

- támogatások                                      40.243 ezerFt.


 (3)   Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:


- beruházási kiadások                        1.542.324 ezerFt

- felújítási kiadások                                 57.601 ezerFt

- felhalm.c. Pénzeszköz átadás             165.286 ezerFt.


3. § Az önkormányzat  címek szerinti bevételi teljesítését az 4. Mellékletben és a  kiadási   
           teljesítését a  7. Mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

                                          

4. § A képviselő-testület az önkormányzat  felhalmozási kiadásait célonként a 8. Mellékletben    fogadja el.


  1. §  (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek        célonkénti alakulását éves bontásban a 9. Melléklet tartalmazza.


(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kivüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. Melléklet tartalmazza.6. §  Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. Melléklet tartalmazza.


7. §  A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások   mérlegét a 5. Mellékletben hagyja jóvá.


8. § (1) Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a  16. Mellékletben     szereplő adatok alapján  11.533.634 ezerFt-ban állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi egyszerűsített mérlegét a 17. Mellékletben,    egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. Mellékletben, az egyszerűsített pénzmaradvány
       kimutatását a 13. Mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat pénzmaradványa 4.199.016 ezerFt, melynek a felosztását a képviselő-testület
         a 15. Mellékletben elfogadta.


(4) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését az 18. Mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.9. §  (1) Ez a rendeletet a kihírdetése napján lép hatályba.

       (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8/2013.(III.28.), 16/2013.(IV.27.), 23/2013.(XI.05.), 26/2013.(XII.19.), 6/2014.(II.07.)  rendeletével módosított 6/2013.(II.28.)  rendelete.Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 14. napján tartott nyílt, soros ülésén.Győriné dr. Czeglédi Márta                                                       Dr. Voller Erika

                       polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. május 16.

                                                                                                         Dr. Voller Erika

                                                                                                                 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
13 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!