nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2008. (IX. 5.) RENDELETE
Hatályos:2016-10-04 - 2017-05-29
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2008. (IX. 5.) RENDELETE
A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL, ÉS ANNAK DÍJAIRÓL

Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésére a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának részletes szabályaira, illetve annak díjaira vonatkozóan a következő rendeletet alkotja:


  A rendelet célja, hatálya
  
1. §  (1)  A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek - településképi, közlekedésbiztonsági és vagyongazdálkodási szempontok, valamint a rendezvények megtartásával kapcsolatos követelmények figyelembevételével – meghatározzák a közterület eredeti funkciójától eltérő használatát, a közterület-használati díj mértékét, fizetésének módját. .
 (2)  A rendelet hatálya kiterjed, az önkormányzat illetékességi területén található valamennyi közterületre, az azt használó természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
  
  Értelmező rendelkezések
  

2. § [16] E rendelet alkalmazásában

a)    közterület: olyan terület, mely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján közterületnek minősül,

b)   üzemképtelen járműnek minősül az a jármű,

ba) amely közúti forgalomban érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel vehet részt és ilyen engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik,

bb) amely baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

bc) amely műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan roncs vagy sérült jármű.

c)    zöldterület: az állandóan növényzettel fedett vagy nem szilárd burkolattal ellátott közterület (közkert, közpark, játszótér, út menti fasor, virágoskert, füvesített terület, stb.).

d)   műtárgy: mindazon építmény, mely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján műtárgynak minősül,

e)    forgalomtechnika biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra.

f)    forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület.

g)    kiürítési terület: Az e), f) és i) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a parkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a h) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.

h)   stábparkolási terület: Az f) és g) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.

i)     technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.


  
  Az eltérő használat általános szabályai
  
3. §  (1)  A közterületet rendeltetéstől eltérően használni csak a tulajdonossal megkötött megállapodásban foglaltak szerint és az abban meghatározott használati díj megfizetése ellenében lehet.
 (2)  Az alábbi esetekben - a közterület eltérő használatához – a tulajdonossal megállapodást kell kötni, használati díjfizetési kötelezettség nélkül:
a) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezése;
b) köztárgyak elhelyezése;
c) közművek, közcélú vezetékek létesítése, ha a létesítés időtartama a 30 napot nem haladja meg,
d) ha az engedélyes az önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az önkormányzat illetékességi területén a Képviselő-testület által jóváhagyott infrastrukturális beruházást hajt végre. A megállapodásban a közterület-használati díj mellőzéséről rendelkezni kell.
e) nem önkormányzat által létesített park, pihenőkert, konyhakert létesítése esetén.

 (3)  Az eltérő használat ellenére nem kell közterület-használati megállapodást kötni az alábbi esetekben:
a) tüzelő vagy egyéb anyag, dolog, tárgy (pl. költözködésnél bútor, stb.) közterületen történő tárolásához, rakodáshoz, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg; építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 72 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, illetve lerakásához, ha a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem zavarja;
b) a közmű- és közcélú vezetékek (elektromos energia, víz, gáz, szennyvíz, távközlési alépítmény, stb.) üzemzavar-elhárítása esetén öt munkanapot meg nem haladó igénybevételnél.
  
4. §  (1)  A közterületet rendeltetéstől eltérően csak úgy szabad használni, hogy az a szomszédos területek rendeltetésszerű használatát ne zavarja.
 (2)  Az eltérő használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak, anyagok karbantartásáról a használó folyamatosan köteles gondoskodni.
 (3)  A jogosult köteles a közterület-használati megállapodást a helyszínen tartani és a hatóság ellenőrzése esetén kérésre felmutatni..
 (4)  [2] Közterületet közterület-használati megállapodás nélkül használó, vagy a megállapodásban foglaltaktól eltérő módon használó, a súlyos szerződésszegés jogkövetkezményein túlmenően – a megállapodás nélküli eltérő használat tartamára pótdíjat köteles fizetni.
 (5)  A pótdíj összege az egyébként fizetendő díj ötszöröse, díjmentes közterület használat esetén 50 forint/m2/nap.
 (6)  A közterület-használati megállapodásban foglalt jogok másra nem ruházhatók át.
 (7)  Jogosult a közterület rendjéért, biztonságáért felelősséggel tartozik mindaddig, amíg a helyreállított közterületet a tulajdonos megbízottja át nem veszi.
 (8)  A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, időarányos használati díj visszafizetése mellett.
 (9)  [2] Ha felszólítás ellenére, a közterület használó nem kezdeményezi közterület-használati megállapodás megkötését, vagy a megállapodás megtagadásra kerül és a közterület megállapodás nélküli használata tovább folytatódik, úgy birtokvédelmi eljárást kell lefolytatni.
  
  A közterület eltérő használatára vonatkozó igénybejelentés tartalma
  
5. §  (1)  [12] A közterület eltérő használatára vonatkozó igényt – legalább 30 nappal a használatot megelőzően – Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
 (2)  Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
a) az igénybejelentő magánszemély személyi azonosító adatait, állandó lakó- (telep-) helyének címét, egyéb kérelmező esetén a cégre, szervezetre vonatkozó adatokat,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, a használat során elfoglalt terület nagyságának pontos meghatározását,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát.
 (3)  Az igénybejelentéshez a Hivatal felhívására mellékelni kell:
a) 1:500 méretarányú helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével,
b) az elhelyezni kívánt berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése, stb.),
c) amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, az út kezelőjének hozzájárulását,
d) idényjellegű árus és alkalmi árusítás esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet,
e) vásár, mutatványos tevékenység, egyéb kulturális, sport, politikai célú rendezvény esetén a terület takarítására vonatkozó megrendelés szerződés-másolatát vagy a rendező szerv nyilatkozatát,
f) kezelői-, szakhatósági-, közmű-hozzájárulást, nyilatkozatot.
 (4)  A közterület eltérő használatára vonatkozó igénybejelentésre 30 napon belül nyilatkozni kell. Amennyiben a közterület-használat a 30 napot meghaladja, a nyilatkozattétel határideje 60 napra módosul.
  
  A közterület-használati megállapodás megkötése, felmondása
  
6. §  (1)  A közterület eltérő használatára vonatkozó megállapodást Gyöngyöstarján Polgármestere, mint a tulajdonos Önkormányzat képviselője jogosult megkötni.
 (2)  Közterület-használati megállapodás a közterület-helyreállítási, pótlási, az esetleg okozott kár megtérítésére és garanciavállalására való kötelezettség, továbbá kötbér előírásával köthető.
 (3)  A közterület-használati megállapodás határozott időre köthető. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb tartama egy nap. Egy évnél hosszabb időtartamra csak építési vagy létesítési engedély-köteles építmények elhelyezésére köthető megállapodás.
 (4)  Ha a megállapodást felmondják vagy érvényét veszti, kérelmező saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
  
7. §   Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kért közterület-használat:
a) a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna,
b) veszélyeztetné a közrendet, a közbiztonságot,
c) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna,
d) sértené a faluképet,
e) gátolná a település esztétikai követelmények érvényesülését,
f) a természeti és az épített környezet túlzott megterhelésével járna,
g) veszélyeztetné a közegészségügyi előírások érvényesülését,
h) indokolatlanul korlátozná a település közlekedését,
i) a kereskedelempolitikai és turisztikai érdekek indokolatlan mértékű sérelmével járna.
  
  Az eltérő használat díjai
  
8. §  (1)  A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért, valamint közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételéért a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A közterület-használat díját az építési engedély-köteles létesítmények kivételével egyösszegben, előre kell megfizetni. Az építési engedélyhez kötött közterület-használat esetén a díjat évenként egyösszegben, előre kell megfizetni.
 (2)  A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.
 (3)  Minden megkezdett töredék négyzetmétert egész négyzetméternek számít.
 (4)  A létesítmény nélküli utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából minimum 2 m2-nek tekintendő.
 (5)  A közterület használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
  
9. §  (1)  A megállapított közterület-használati díj fizetése alól mentesül: akinek a közterület-használatát elháríthatatlan külső ok huzamosabb időn át akadályozza (pl. természeti csapás) az akadály elhárításának napjáig.
 (2)  A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető:
a) az önkormányzat saját szervezetei (pl.: intézményei) által szervezett rendezvények,
b) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok,
c) humanitárius, karitatív és helyi közérdekű célok érdekében végzett tevékenység esetében.
 (3)  [13] A közterület használat díjának megfizetése alól mentesül az ügyfél, ha a közterületen forgatott filmalkotás a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 28. pontja alapján kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotásnak minősül.
  
  Mozgóbolti árusítás hangjelzéseinek használata 3
  
10. §  (1)  [3].
 (2)  [3].
 (3)  [3].
 (4)  A mozgóbolt működési engedéllyel rendelkezők hangjelzéseiket, illetve figyelmeztető jelzéseiket – a lakosság nyugalma érdekében – szombaton 13 órától hétfő reggel 9 óráig, illetve ünnepnapokon nem használhatják.
  
  Közterületen tartandó rendezvények rendje, rendezési feltételei és követelményei
  
11. §  (1)  Közterületen rendezvény megtartására csak abban az esetben köthető megállapodás, ha az igénybejelentésben megjelölésre kerül a rendező személye, aki a rendezvény egészéért teljes felelősséggel tartozik és csatolják a rendezvény szervezésére jogosító okirat másolatát.
 (2)  [3].
 (3)  [3].
 (4)  A rendezvény teljes ideje alatt és az azt meghaladó egy órában a rendezők kötelesek biztosítani a rend betartását és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást.
 (5)  A rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles gondoskodni megfelelő számú szeméttároló kihelyezésével, állandó ürítésével. Az igénybevett területet és az elvonuló útvonalakat - a rendezvényt követő nap 6.00 óráig - az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotba kell visszaállítani.
 (6)  A rendezvény ideje alatt az illemhelyek üzemeltetését a rendezőnek kell biztosítania.
  
  Zöldterületek használata
  
12. §  (1)  A zöldterületek, azok építményei, berendezései és felszerelései csak állaguk rongálása nélkül használhatók.
 (2)  Gyalogosan vagy járművel közlekedni, parkolni csak a zöldterület arra kijelölt részein szabad.
 (3)  Zöldterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén a jogosult köteles a növényzet védelméről és helyreállításáról gondoskodni.
 (4)  Ha a rendeltetéstől eltérő használat következtében a növényzet, építmény, berendezés vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosult köteles saját költségén:
a) a növényzet előzetes áttelepítéséről vagy azonos értékű növényzettel történő pótlásról gondoskodni,
b) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékének vagy azok áttelepítésének költségeit az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befizetni.
 (5)  Amennyiben a növényzet pótlását előírni nem lehet, illetve jogosult azt nem vállalja, úgy a pótlás költségét köteles az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befizetni.
  
  A közterület-használat ellenőrzése
  
13. §  (1)  [12] A közterület-használat ellenőrzését a Hivatal látja el.
 (2)  [12]  Amennyiben az ellenőrzés során a Hivatal megállapítja, hogy az üzemképtelen járművet, pótkocsit, félpótkocsit közterület-használati megállapodás nélkül tárolják, a járművön elhelyezett felszólításban felhívják a tulajdonost, hogy az üzemképtelen járművet a közterületről 8 napon belül távolítsa el.
 (3)  Közterület-használati megállapodás csak abban az esetben köthető, ha az adott helyszínen történő elhelyezés nem rontja a településképet.
 (4)  [9].
  
  A filmforgatási célú közterület-használat szabályai [13]
  
14. §  (1)  [13] Jelen rendeletet a közterület filmforgatási célú igénybevétele esetén az Mktv. és a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
 (2)  [13] A rendelet 2. mellékletében felsorolt közterületek filmforgatási célra nem vehetőek igénybe.
 (3)  [13] A rendelet 2. mellékletében fel nem sorolt közterületeket filmforgatási célra egy alkalommal folyamatosan csak legfeljebb 24 óra időtartamban lehet igénybe venni.”
  
  Hatásköri rendelkezések [14]
  
14/A.§[14] (1)  Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében, 7. §-ának (3) bekezdésében, 14. §-ának (1) bekezdésében, 34. §-ának (3) és (4) bekezdéseiben, 36. §-ának (1) és (3) és (4) bekezdéseiben, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 39. §-ában, 41. §-ának (2) bekezdésében és 42/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott hatásköreit a jegyzőre ruházza át.
 (2)  Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, és 43. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit a polgármesterre ruházza át.
  
  Záró rendelkezések
  
15. §  (1)  Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről Gyöngyöstarján Község jegyzője gondoskodik.
 (2)  Ezzel egyidőben hatályát veszti Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának A közterületek használatának, piacok és vásárok tartásának rendjéről, valamint használati díjak megállapításáról szóló 6/2004. (III. 1.) rendelet.[1]    A 12/2008. (IX. 5.) számú rendelet kihirdetve: 2008. szeptember 5.
[2]    A 21/2008. (XII. 19.) számú rendelet kihirdetve: 2008. december 19-én, hatályba lép 2009. január 1-jén.
[3]    A 22/2009. (X. 30.) számú rendelet kihirdetve: 2009. október 30-án, hatályba lép 2009. november 1.
[4]    A 27/2009. (XII. 18.) számú rendelet kihirdetve: 2009. december 18-án, hatályba lép 2010. január 1.
[5]    A 21/2010. (XII. 22.) számú rendelet kihirdetve: 2010. december 22-én, hatályba lép 2011. január 1.
[6]    A 23/2011. (X. 28.) számú rendelet kihirdetve 2011. október 28-án, hatályba lép 2011. november 1-jén.
[7]    A 31/2011. (XII. 16.) számú rendelet kihirdetve 2011. december 16-án, hatályba lép 2012. január 1-jén.
[8]    A 6/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. április 15-én.
[9]    A 20/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. szeptember 8-án.
[10]    A 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. december 1-jén.
[11]    A 34/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. január 1-jén
[12]    A 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. május 4-én.
[13]    A 12/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. július 14-én.
[14]    A 14/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. szeptember 10-én.
[15]    A 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. január 1-jén.

[16]    A 10/2016. (X. 3.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. október 4-én.


1. számú melléklet a 12/2008. (IX. 5.) rendelethez [15]


Ssz.

Eltérő használat célja, jellege


Mérték-egysége

1.

Építőanyag tárolás, építési konténer és állványzat elhelyezése, építési felvonulási terület kialakítása 72 órát meghaladóan

240

Ft/m2/nap

2.

Konténerben történő törmeléktárolás 72 órán túl (érvényes építési engedéllyel a kezdés bejelentését követő max. 2 évig)

600

Ft/db/nap

3.

Konténerben történő törmeléktárolás 72 órát meghaladó időtartamra

1205

Ft/db/nap

4.

Vendéglátó-ipari előkert

1205

Ft/m2/hó

5.

Alkalmi árusítás

360

Ft/m2/nap

6.

Mozgó bolt, jármű igénybevételével végzett kereskedelmi tevékenység

53550

Ft/jármű/év

7.

Mozgó bolt, jármű igénybevételével végzett kereskedelmi tevékenység

5355

Ft/jármű/hó

8.

Üzlethez nem kötött mozgó kereskedelmi tevékenység

3060

Ft/árus/nap

9.

Épített pavilon üzemeltetés

1205

Ft/m2/hó

10.

Reklámbemutató, promóciós tevékenység

840

Ft/m2/nap

11.

Mutatványos tevékenység

120

Ft/m2/nap

12.

Üzemképtelen járműa.)

 - személygépkocsi

6020

Ft/jármű/hó

b.)

 - tehergépkocsi, autóbusz (3500 kg össztömeg alatti)

12040

Ft/jármű/hó

13.

Óriásplakátok (szabályozási terv alapján), multireklámok érvényes engedéllyel 5-12 m2-ig

12040

Ft/db/hó

14.

Óriásplakátok (szabályozási terv alapján), multireklámok érvényes engedéllyel 12 m2 fölött

Egyedi elbírálás, de minimum

24280

Ft/m2/hó

15.

Hirdetőtábla (5 m2-ig), közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), vitrin

600

Ft/m2/hó

16.

Hirdetőtábla 5-12 m2-ig

980

Ft/m2/nap

17.

Transzparens kulturális, sport céllal

Díjmentes

Ft/m2/nap

18.

Transzparens üzleti és egyéb céllal

600

Ft/db/hó

19.

Hirdetőoszlop

6020

Ft/m2/hó

20.

Árubemutató vagy az üzlet külső homlokzatára függesztett áru

590

Ft/m2/hó

21.

Közterületbe nyúló üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet reklámmal

115

Ft/m2/hó

22

Előtető, védőtető, ernyőszerkezet alatti kitelepülés

600

Ft/m2/hó

23.

Hirdetési céllal elhelyezett gépjármű

2400

Ft/db/nap

24.

Pótkocsi, félpótkocsi tárolása közterületen

12040

Ft/jármű/hó

25.

forgatási terület [16]

208

Ft/m2/nap

26.

forgatási terület töredéknapi díja [16]

104

Ft/m2/nap

27.

technikai terület [16]

156

Ft/m2/nap

28.

technikai terület töredéknapi díja [16]

78

Ft/m2/nap

29.

Stáb parkolás [16]

104

Ft/m2/nap

30.

Stáb parkolás töredéknapi díja [16]

52

Ft/m2/nap

31.

kiürítési terület [16]

104

Ft/m2/nap

32.

kiürítési terület töredéknapi díja [16]

52

Ft/m2/nap

33.

forgalom-technikai biztonsági terület [16]

10

Ft/m2/nap

34.

forgalom-technikai biztonsági terület töredéknapi díja [16]

5

Ft/m2/nap
Az árak a mindenkori Áfa mértéket tartalmazzák.


2. számú melléklet a 12/2008. (IX. 5.) rendelethez [13]:Filmforgatási célra igénybe nem vehető közterületekTelepülés      Helyr.szám       Megnevezés           Utca+hsz                  Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2)


-------------- ---------------- -------------------- ------------------------- ----------- --- -----------

1.

Gyöngyöstarján    484/  6/ /    Közterület (Deák F.u                                   172 100         172

2.

Gyöngyöstarján    484/  7/ /    Közterület (Deák F.u                                   252 100         252

3.

Gyöngyöstarján    484/  8/ /    Közterület (Hősök u.                                   324 100         324

4.

Gyöngyöstarján    484/  9/ /    Közterület (Hősök u.                                   403 100         403

5.

Gyöngyöstarján    484/ 10/ /    Közterület és buszme                                  1555 100        1555

6.

Gyöngyöstarján    484/ 11/ /    Közterület (Hősök ut                                   376 100         376

7.

Gyöngyöstarján    484/ 12/ /    Közterület (Hősök u.                                   172 100         172

8.

Gyöngyöstarján    484/ 13/ /    Közterület (Hősök u.                                   444 100         444

9.

Gyöngyöstarján    813/   / /    Jókai Mór tér        JóKAI MóR TéR                    4895 100        4895

10.

Gyöngyöstarján    815/   / /    Jókai Mór tér (köz)  JóKAI MóR TéR                     241 100         241

11.

Gyöngyöstarján    816/  1/ /    Közpark              JóKAI MóR TéR                     830 100         830
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!