nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-04 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
A házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések

1.§


A rendelet hatálya Kistarcsa Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötésekre, a szolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint a közreműködő anyakönyvvezetőkre terjed ki.


2.§

E rendelet alkalmazásában hivatali munkaidő:

a) hétfő 08.00-18.00 óra,

b) kedd 08.00-16.00 óra,

c) szerda 08.00-16.00 óra,

d) csütörtök 08.00-16.00 óra,

e) péntek 08.00-14.00 óra.


3.§


(1) A házasságkötést úgy kell megszervezni és lefolytatni, hogy az emelje a polgári házasságkötések színvonalát, kifejezze a házasság intézményének a méltóságát.

(2) Az anyakönyvvezetők – a (3) bekezdésben meghatározottakat kivéve – csak a Polgármesteri Hivatalban az erre a célra kijelölt hivatalos helyiségben tarthatnak házasságkötést.

(3) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára tekintettel a házasságkötés egészségügyi vagy szociális intézményben, vagy a lakáson is lebonyolítható. Ez esetben az eljárás díjmentes.


A házasságkötés díjazása

4.§


[1](1) A házasságkötés hivatali helyiségben, de hivatali munkaidőn kívül történő szolgáltatásának díja: 15.000,- Ft + ÁFA.

(2) A szolgáltatást igénybevevők a házasságkötés jogszabályban rögzített hivatalos szövegével lefolytatott eljáráson felül külön szolgáltatásokat is igényelhetnek, melyeket az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosít. A külön kérhető egyéb többletszolgáltatás részletes tartalma, és az értük fizetendő térítési díj külön megállapodásban kerül rögzítésre.


[2]Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

5.§


A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt 15.000,- Ft/esemény, 20.000,- Ft/két esemény, de legfeljebb 30.000,- Ft/nap díjazás illeti meg.


Záró rendelkezések

6.§


(1) Ezen rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet.[1]

A rendelet szövegét a 14/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.07.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 14/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.31-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!