nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
4/2016 (III.11..)
Hatályos:2016-03-11 -tól
4/2016 (III.11..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről


Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

Vérteskethely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésérőlVérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet


A költségvetés bevételei és kiadásai


1.§ (1) Vérteskethely Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2016. évi költségvetésének


            a.) bevételi főösszegét                       42.358 eFt-ban


            b.) kiadási főösszegét                        42.358 eFt-ban állapítja meg.


a költségvetési bevételek főösszegét                        42.358 eFt-ban


            ezen belül:   a működési c.költségvetési bevételeket                       42.358 eFt-ban


            a költségvetési bevételek főösszegén belül:


            az ÁH belülről szárm.működési c.támogatások összegét                 30.284eFt-ban

közhatalmi bevételeket                                                                       9.600eFt-ban

            működési bevételeket                                                                         2.474eFt-ban

            működési célra átvett pénzeszközök összegét                                     0 Ft-ban

           

a költségvetési kiadások főösszegét                        42.358eFt-ban


            ezen belül:  a működési jellegű költségvetési kiadások összegét     37.771eFt-ban

                                  

                                   ebből: személyi juttatás össz:                                    11.819eFt-ban

                                               járulékok össz.                                                 2.256eFt-ban

                                               dologi kiadások össz.                                    15.789eFt-ban

                                               ellátottak pénzb.juttatásai                                3.948eFt-ban

                                               egyéb működési c.kiadás                                 3.959eFt-ban

                                                           ebből: általános tartalék                                43eFt

                                               


            ezen belül: a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét  4.587eFt-ban                                   ebből: beruházás összesen:                                        4.567eFt-ban

                                               felújítás összesen:                                          0 Ft-ban

                                               egyéb.felhalm.c.kiadás                                  20e Ft-ban

                                                           ebből: céltartalék                               20eFt

                                              


a finanszírozási bevételek főösszegét                     0 Ft-ban


            ezen belül a belföldi finanszírozás bevételeit                        0 Ft-ban

                                   ebből: hitel,kölcsöntörl.ÁH kv.                                 0

                                               maradvány igénybevétele                              0

                                               irányítószervi támogatás                     0 Ft-ban


a finanszírozási kiadások főösszegét                      0 Ft-ban


            ezen belül  a belföldi finanszírozás kiadásait                          0 Ft-ban       

                                   ebből: irányítószervi támogatást                      0 Ft-ban


hagyja jóvá.   

                       


  1.  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


  1. A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


  1. A költségvetési hiány belső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.


  1. A költségvetési hiány külső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.


  1. A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, az 5. melléklet tartalmazza.


  1. A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat 2016 .évi felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza.

2.§  Az Önkormányzat 2016 .évi tervezett tartalékát 63eFt-ban állapítja meg, melyet a

 8. sz. melléklet tartalmaz.


3. § A polgármester 100.000,- Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.


II. fejezet


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


4.§  A helyi önkormányzat bankszámlavezető pénzintézete a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet kisbéri kirendeltsége.


5.§  Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kintlévőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.


6.§ (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

(2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.


7.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2016. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.


(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.


8.§ A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.III. fejezet


Záró rendelkezések


9.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.Tóth János                                                                             dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                                                                     jegyző

Rendelet kihirdetve: 2016. március 11.                                                                       dr. Cserhalmi Antal

                                                                                  jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
48.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!