nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
4/2016 (III.11..)
Hatályos:2016-03-11 - 2017-12-31
4/2016 (III.11..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről


Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

Vérteskethely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésérőlVérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet


A költségvetés bevételei és kiadásai


1.§ (1) Vérteskethely Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2016. évi költségvetésének


            a.) tárgyévi bevételi főösszegét                    56.437.617,-Ft-ban


            b.) tárgyévi kiadási főösszegét                     56.437.617,- Ft-ban állapítja meg.


      (2) a költségvetési bevételi főösszegen belül a működési célú

 költségvetési bevételeket                 43.212.974,- Ft-ban


            ezen belül

            a) az államháztartáson belülről származó működési

                célú támogatások összegét                        29.617.958,- Ft-ban


            b) közhatalmi bevételeket                                                                   9.747.100,-Ft-ban

            c) működési bevételeket                                                                     3.847.916,-Ft-ban

            d) működési célú átvett pénzeszközöket                                             0,- Ft-ban

            állapítja meg.


     (3) A költségvetési bevételi főösszegen belül a felhalmozási

           célú költségvetési bevételeket                                                             9.997.643,- Ft-ban


     (4) A költségvetési kiadási főösszegen belül a működési jellegű

           költségvetési kiadások összegét                                                          39.295.514,- Ft-ban


            ezen belül:                            

             a) személyi juttatások összegét                                                          12.752.213,- Ft-ban

             b) járulékok összegét                                                                         2.423.377,- Ft-ban                 c) dologi kiadások összegét                                                                    15.917.759,-Ft-ban               d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        3.948.000,-Ft-ban                e) egyéb működési célú kiadások összegét                                            4.254.165,-Ft-ban

                                                           ebből: működési tartalék                   153.565,-Ft

állapítja meg.

           

     (5) A költségvetési kiadási főösszegen belül a felhalmozási

           jellegű költségvetési kiadások összegét                                              16.489.345,- Ft-ban                         
           ezen belül:       

           a)  beruházások összegét                                                     4.137.000,- Ft-ban

           b) felújítások összegét                                                         12.052.345,- Ft-ban

           c) egyéb.felhalmozási.célú kiadások összegét                     300.000,- Ft-ban

           

            ebből: felhalmozási célú tartalék                                       300.000,- Ft


állapítja meg.

                                              


(6) A költségvetési bevételi főösszegen belül a

                 finanszírozási bevételek főösszegét                               3.227.000,- Ft-ban


            ezen belül a belföldi finanszírozás bevételeit                        3.227.000,- Ft-ban

                                    ebből: hitel ,kölcsöntörlesztés                                    0

                                               maradvány igénybevétele                   3.227.000,- Ft

                                               irányítószervi támogatás                              0


(7) A költségvetési kiadási főösszegen belül a

                 finanszírozási kiadások összegét                                     652.758,- Ft-ban


            ezen belül  a belföldi finanszírozás kiadásait                        652.758,- Ft-ban      

                                    ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések

                                              visszafizetése                                        652.758,- Ft

                                              irányítószervi támogatás                       0 Ft-ban


hagyja jóvá.1  

                       


(2)     A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(3)    A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


(4)    A költségvetési hiány belső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.


(5)    A költségvetési hiány külső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.


(6)     A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, az 5. melléklet tartalmazza.


(7)    A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.


(8)    Az Önkormányzat 2016 .évi felhalmozási kiadásait a 5. sz. melléklet tartalmazza.

1  Az 1. §-t a 3/2017. (V.25.) számú rendelet 1. §-a módosította, hatályba lépése 2017.05.25.

(9)    Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza.


2.§  Az Önkormányzat 2016 .évi tervezett tartalékát 63eFt-ban állapítja meg, melyet a

 6. sz. melléklet tartalmaz.


3. § A polgármester 100.000,- Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

II. fejezetA 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


4.§  A helyi önkormányzat bankszámlavezető pénzintézete a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet kisbéri kirendeltsége.


5.§  Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kintlévőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.


6.§ (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

a)      Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2016. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint;

b)      Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel;

(2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.


7.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2016. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.


(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.


8.§ A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

III. fejezet


Záró rendelkezések


9.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Tóth János                                                                             dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                                                                      jegyző

Rendelet kihirdetve: 2016. március 11.
dr. Cserhalmi Antal

jegyzőEgységes szerkezetbe foglalva: 2018. február 6.
dr. Cserhalmi Antal

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
48.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!