nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018(XI.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-13 - 2019-02-20
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018(XI.12.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2012. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Geszteréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A  pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2012. (XII.31.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Ör.) 7. §. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. §.

(7) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg terhére rendkívüli települési támogatásban részesíti azon személyeket, akik az alábbi együttes feltételnek megfelelnek:

a) Geszteréden bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkeznek,

b) a 2. életévüket a tárgyévben betöltik.

A (7) bekezdésben szabályozott rendkívüli települési támogatás évente két alkalommal,  természetbeni ellátásként nyújtható. A támogatás összege első alkalommal 1.400,-Ft/fő (ezernégyszáz), második alkalommal 4.000,-Ft /fő (négyezer).

A (7) bekezdésben szabályozott jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumokat hivatalból kell beszerezni.

A (7) bekezdésben szabályozott jogosultságról nem kell külön határozatot hozni.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                    Szabó József sk.                                  Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                     polgármester                                                jegyző
A rendeletet kihirdettem:

2018. november 12. napján


                                                 Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                         jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!