nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.28.) rendelete
Hatályos:2017-03-01 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.28.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya


 1. §


E rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.II. A költségvetés bevételei és kiadásai


 1. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

            a) kiadási főösszegét  86.717.495 forintban,

            b) bevételi főösszegét 86.717.495 forintban,

            c) hiányát 0 forintban állapítja meg.

 1. A fejlesztési és működési célú hitel felvételének engedélyezése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
 2. A bevételi főösszeg forrásonkénti kimutatása a rendelet 1. számú mellékletében szerepel.
 3. A kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonkénti, valamint rovatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
 4. Az önkormányzat 2017. évi fejlesztési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
 5. Az önkormányzat 2017. évi létszámkeretét a 4. számú melléklet tartalmazza.
 6. Az önkormányzat 2017. évi likviditási és finanszírozási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza.
 7. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
 8. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
 9. Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak három éves mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.III. Az önkormányzat intézményei


 1. §


Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatát, létszámkeretét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.IV. Általános és céltartalék


 1. §


A képviselő-testület általános és céltartalékot nem állapít meg.V. A költségvetés végrehajtásának szabályai


 1. §


(1)  A költségvetés végrehajtásáért az e rendeletben kapott felhatalmazásra tekintettel a polgármester felelős.

(2)  A kiemelt előirányzatok között csak a képviselő-testület csoportosíthat át.

(3)  A pénzmaradvány az önkormányzati vagyon gyarapítására használható fel.

(4) A költségvetésben jóváhagyott, 1 millió Ft alatti beruházások, felújítások esetében a kivitelező kiválasztása a polgármester hatásköre.


 1. §


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bankszámlán lévő átmenetileg szabad pénzeszköz betétben történő elhelyezéséről, illetve ezen pénzeszköz terhére rövid lejáratú állampapír, illetve tőkegarantált befektetési jegy vásárlásáról döntsön.


 1. §


 1. A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2017. évi összegét 38.650.- forintban határozza meg.
 2. A képviselő-testület a 2017. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 200.000.- forintban határozza meg.VI. Záró rendelkezés


8.   §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.Vizi Zoltán

polgármester

Dr. Kiss Tamás

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2017. február 28.


Dr. Kiss Tamás

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-9. sz. mellékletek
268.39 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!