nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-20 - 2020-05-29
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


I. Fejezet


Általános szabályok


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Vezseny Községi önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.


2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárást:

a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy

b) hivatalból lehet

megindítani.

(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.

(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni.

(7) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell megindítani.


3. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.


4. § A pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárból késpénzben vagy a kérelmező bankszámlájára utalással történik.


5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

(4) A települési segély megállapítása iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


II. Fejezet


Pénzbeli szociális ellátások


6. §  Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.


7. § A pénzbeli települési támogatás formái:

a) eseti települési támogatás:

aa) települési létfenntartási támogatás,

ab) gyermekszületési támogatás

ac) települési temetési támogatás

ad) rendkívüli települési támogatás.


b) rendszeres települési támogatás:

ba) települési lakásfenntartási támogatás


1. Települési létfenntartási támogatás


8.§ (1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy vagy család, aki  rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd,  önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni


(2) Szociálisan rászorult családok, akiknek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. [1]


(3) A segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál és családonként legfeljebb kétszer állapítható meg egy naptári éven belül. [2]


(4) A települési létfenntartási támogatás  természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ami lehet:

a) gyógyszertámogatás,

b) intézményi térítési díjak vagy ezek egy részének kifizetése

c) szociális étkeztetés támogatása(5)  A települési létfentartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a szociális és ügyrendi bizottság dönt.


2. Gyermekszületési támogatás


9.§ (1) A gyermekszületési támogatás a gyermek születésekor a gyermek neveléséhez nyújtott egyösszegű támogatás.

(2) Gyermekszületési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő/törvényes képviselő, amennyiben

a) legalább az egyik szülő – a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül Vezseny községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, továbbá

b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3) A gyermekszületési támogatást a szülő a gyermek születését követő 6 hónapon belül igényelheti, a határidő mulasztása jogvesztő.

(4) A gyermekszületési támogatás iránti kérelemhez csatolni szükséges:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) a szülő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli,

c) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását.

(5) A gyermekszületési támogatás összege 40.000,- Ft.[3] gyermekenként.

(6) A  gyermekszületési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.3. Települési temetési támogatás


10.§. (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti feltéve ha a családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át[4]


(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési temetési támogatás minimális összege: 25.000,-Ft[5]


(3) [6]


(4) A települési temetési támogatás iránti kérelmet az eltemettetést követő 30 napon belül lehet előterjeszteni, csatolva a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát.


 (5)  A települési temetési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


3. Rendkívüli települési támogatás


11.§.(1)  Rendkívüli települési  támogatásra jogosult az a személy, aki  rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd,  önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rendkívüli élethelyzetnek minősül:

a) betegség, ( gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzése, egészségügyi intézménybe történő odautazás költsége),

b) elemi kár,

c) a családban nevelkedő gyermek iskoláztatásával, rendszeres óvodába járásával kapcsolatos rendkívüli kiadások,

d) nem várt eseményekkel kapcsolatosan alkalmanként jelentkező többletkiadások.

(3) [7]

(4) A rendkívüli települési támogatás elsősorban pénzbeli támogatásként állapítható meg.

(5) [8]

 (6) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


4. Települési lakásfenntartási támogatás

12. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedül élő esetén 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. [9]

(3) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

f.) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(4) A kérelmezőnek  a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.

(5) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér,  a tüzelőanyag ára.

(6) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem  10 %-át.

(7) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


13. § (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában készpénzben vagy természetben kell nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel 12 hónapra kell megállapítani.


(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege:

a) havi 8.000,- Ft, ha a  jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi  jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át,

b) havi 6.000,- Ft,  ha a  jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi  jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át.[10]

c) havi 4000,-Ft ha a  jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi  jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedül élő esetén 250%-át[11]


(3) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.


(4) A  települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.


(5)  Ha a települési lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni[12]


III. Fejezet


Természetben nyújtott szociális ellátások


14. §  A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő ellátásokat nyújtja:

a) természetbeni települési létfenntartási támogatás,

b) köztemetés,

c) természetbeni települési lakásfenntartási támogatás.
d) Oktatási és nevelési támogatás

e.) időskorúak támogatása[13]


5. Természetbeni települési létfenntartási támogatás,


15.§.(1) A természetbeni települési létfenntartási támogatást megállapító  határozatnak rögzítenie kell a természetbeni nyújtott ellátás konkrét formáját.

(4) A  természetbeni települési létfenntartási támogatás formái a következők lehetnek:

a) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, vagy

b) Erzsébet utalvány, vagy

c) vásárlási utalvány, vagy

d) anyagok, eszközök közvetlen megvásárlása, vagy

e) szolgáltatások szolgáltató részére történő megfizetése.

(5) A (4) bekezdés a), e),  pontjai szerinti természetbeni ellátást lehetőség szerint közvetlenül az ellátó intézménynek, a forgalmazónak, a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani.


6. Köztemetés


16. § (1) Az Szt. 48.§-a szerinti köztemetésről átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik.
(2) A települési önkormányzat polgármestere különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:
a) részben vagy egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át, és vagyonnal nem rendelkezik, továbbá a köztemetéssel érintett haláleset kapcsán öröklés útján sem jut vagyonhoz,

     b) részletfizetést engedélyezhet.7. Természetbeni települési lakásfenntartási támogatás


17.§  (1) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költségek tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadásokhoz nyújtják

(2) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott települési lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató-váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani[14]


8. Oktatási és nevelési támogatás


17/A.§ (1) Oktatási-nevelési támogatás a családok részére a tanévkezdéssel kapcsolatos többletköltségekhez nyújtott egyszeri pénzbeli támogatás.


(2) Támogatásra jogosult az a vezsenyi bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Vezsenyen élő szülő vagy törvényes képviselő, akinek saját háztartásában nevelt gyermeke a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben óvodában , általános iskolai, középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytat és  családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.


(3) A beiskolázási támogatás gyermekenkénti összegét az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló mindenkori önkormányzati rendelet állapítja meg. A támogatás kifizetése készpénzben történik az önkormányzat házipénztárában. 


(4)  A beiskolázási támogatás iránti kérelem tárgyév július 1-től szeptember 15-ig nyújtható be.  A támogatási összeget tárgyév augusztus 31-ig kell folyósítani annak a személynek, aki a kérelmét július 31-ig benyújtotta, ki ezt követően igényelte az ellátást, annak tárgyév szeptember 30-ig kell folyósítani.


(5)  Különös méltánylást érdemlő esetekben, a (2) bekezdés szerinti jövedelemhatártól el lehet térni


(6) Az oktatási és nevelési támogatásról az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.     [15]


 Időskorúak támogatása[16]


17/B.§ (1) Az időskorúak támogatása az idős személyek részére koruk, egészségségi állapotuk miatt megemelkedett költségeik kompenzálására évente egyszer nyújtott támogatás.


(2) Időskorúak támogatására jogosult hivatalból az a vezsenyi bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, aki augusztus 31. napjáig a 65. életévét betöltötte. 


(3) Az időskorúak támogatási összegét az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló mindenkori önkormányzati rendelet állapítja meg.  2019.-ben ez az összeg 10000,-Ft.


 (4) A támogatási összeget tárgyév szeptember 1-től október 15-ig kell folyósítani a jogosultaknak.


(5) A támogatás formái a következők lehetnek:

a) vásárlási utalvány vagy

b) készpénz


(6) Az időskorúak támogatásáról az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


IV. Fejezet


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK


18. § (1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében

a)  étkeztetés, és

c) a családsegítés, és

d) a házi segítség nyújtás

szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja.


VI. Fejezet


Záró rendelkezések


19. § (1) E rendelet 2015. év március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2009 (V.15.), 16/2009 (IX.15.), 7/2010 (IV.21.) , 15/2010 (XII.13.) , 11/2011 (VIII.30.) 7/2012 (II.09.) 20/2013 (XII.23.) és a 14/2014 (VI.23. ) önkormányzati rendelettel módosított 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet.


20. § A rendelet szabályait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.       Szabó Ferenc                                                                               Balláné Berecz Enikő

      polgármester                                                                                         aljegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Vezseny, 2015.02.19.


                                                                                  Balláné Berecz Enikő

                                                                                               Aljegyző


Melléklet a 2/2015 (II.19.) önkormányzati rendelethez.


Kérelem települési támogatás megállapítására


Kérjük jelölje melyik segélyezési formára nyújt be kérelmet


 -  Települési létfenntartási támogatás

-   Gyermekszületési támogatás

-  Települési temetési támogatás

 - Rendkívüli települési támogatás

 - Települési lakásfenntartási támogatás

 - Oktatási és nevelési támogatásKérelmező neve: ……………………………………………………………………………………….


Születési neve : .……………………….…………………………………………………………………


Anyja neve: ………………………………………….    Családi állapota:……………………………...


Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap


TAJ száma: ……....…………………………………………………………………………………….


Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………………………………………Lakóhelye: ……..….........…………………………………. ………………………………………….


Tartózkodási helye (amennyiben van) : …….….........………………………………………………..

Életvitel szerűen lakóhelyemen  -  tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó)

A kérelmező családi körülménye:

□ egyedül élő,

□ nem egyedül élő.

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.


A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.


 A

 B

 C

 D

 E

 

 Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)

 
Anyja neve

 Születési helye, ideje (év, hó, nap)

 Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

 Családi kapcsolat megnevezése


1.
2.3.4. 5. 6.
 TELEPÜLÉSI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN


 aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő


A lakás számlával igazolt havi fenntartási költsége: …………………………………Ft/hóTelepülési lakásfenntartási támogatás igénylése esetén kérjük jelölje meg , hogy a támogatást milyen formában kívánja igénybe venni.


A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék:


 Működik – Nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).


Amennyiben igen melyik szolgáltatónál: ………………………………………….


.............................................................

                                                                                                              kérelmező   

                                        

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban: RENNDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ESETÉN NEM KELL KITÖLTENI !


A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs/

élettárs

Gyermekek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6.

Egyéb jövedelem
7.

Összes jövedelem

Egy főre jutó/ egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem:……………………………..Ft/hó.


V. A KÉRELEM INDOKOLÁSA

……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


Tájékoztatás

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) bekezdése értelmében, az eljárás megindításáról értesítést kérhet:

a) az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről,

b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról,

c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint

d) arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági eljárás lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak minősül.


NYILATKOZAT

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt:  .................. év                                           hó                         nap                                                                                                                  ………………………..   
                                                                                                                    az igénylő aláírása[1]

A rendelet szövegét a 13/2018 (XII.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.01.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 13/2018 (XII.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.01.01-től

[3]

A rendelet szövegét a 18/2015 (XII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.01.01.-től

[4]

A rendelet szövegét a 13/2018 (XII.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.01.01-től

[5]

A rendelet szövegét a 13/2018 (XII.27.) önkormányzati rendelet 2 § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.01.01-től

[6]

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos: 2016.01.01.-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 13/2015.(XI.05) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2015.11.06-tól

[8]

Hatályon kívül helyezte a 18/2015 (XII.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016.01.01.-től

[9]

A rendelet szövegét a 13/2018 (XII.27.) önkormányzati rendelet 3 § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.01.01-től

[10]

A rendelet szövegét a 13/2018 (XII.27.) önkormányzati rendelet 3 § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.01.01.-től

[11]

A rendelet szövegét a 13/2018 (XII.27.) önkormányzati rendelet 3 § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.01.01.-től

[12]

A rendelet szövegét a 18/2015 (XII.31.) önkormányzati rendelet 4 § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.01.01.-től

[13]

A rendelet szövegét a 7/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 20-tól

[14]

A rendelet szövegét a 18/2015 (XII.31.) önkormányzati rendelet 4 § (5) bekezdés módosította. Hatályos: 2016.01.01.-től

[15]

A rendelet szövegét a 7/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 20-tól

[16]

A rendelet szövegét a 7/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 20-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
6/2019.(VII.24.) önk. rendelet indoklása
12.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!