nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-03 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Szilvásvárad község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) a) bekezdésben, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja

1. §


Jelen rendelet célja, hogy Szilvásvárad Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek (a továbbiakban: partnerek) minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.


2. A Partnerek


2. §


A partnerségi egyeztetésben az alábbiak vesznek részt (a továbbiakban: partnerek):

a) a településen lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosok,

b) valamennyi, a településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet,

c) valamennyi, a településen működő és bejegyzett érdekképviseleti, civil szervezet.


3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


3. §


(1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a www.szilvasvarad.hu honlapon (a továbbiakban: honlap), és a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyvisnyó Községi Kirendeltsége (a továbbiakban: Hivatal) 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1. szám alatt, a hirdetőtáblán tájékoztatót tesz közzé, illetőleg lakossági fórumot tart.


(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű, és szükség esetén alátámasztó munkarészeket is tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.


(3) A lakossági fórum helye és ideje a hirdetőtáblán, helyi lapban, vagy a honlapon kerülhet kihirdetésre a lakossági fórumot megelőzően legalább 8 nappal.


(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést vagy a helyi lapban történő közzétételt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és mely helyszíneken van lehetőség betekintésre e dokumentumokba.


(5) A partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.


(6) Az észrevétel, javaslat, kifogás abban az esetben fogadható be, ha az tartalmazza az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.


(7) A rendelet 1. számú melléklete szerinti partneri adatlapon a partnerek észrevételt és javaslatot -  a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig - tehetnek

a) papír alapú adatlap a Hivatal címére történő megküldésével, személyes leadásával, vagy

b) az adatlap elektronikus levél mellékleteként történő megküldésével az adatlapon feltüntetett e-mail címre.


4. A dokumentálás és a nyilvántartás módja

4. §

(1) A beérkezett véleményeket az önkormányzati főépítész rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a Hivatal feltölt a honlapon található tárhelyre.


(2) Az észrevételek, javaslatok az ügyirat részeként kell megőrizni.


5. Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

5. §

(1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi – formai, tartalmi szempontoknak is megfelelő - érdemi észrevételt, javaslatot az önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.


(2) Az érintettek meghívásáról a Hivatal gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.


(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell az Önkormányzat Képviselő-testületével (továbbiakban: Képviselő-testület), amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.


(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, az Önkormányzat főépítésze – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – ennek tényét írásban rögzíti, és ez esetben képviselő-testületi döntésre nincs szükség.


(5) A Képviselő-testület – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének – döntése feltöltésre kerül a honlapra.


6. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. §

Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat – a hatályba lépésüket követően – a Hivatal feltölti a honlapon található tárhelyre.


7. Záró rendelkezés

7. §

Ez a rendelet 2017. április 3. napján lép hatályba.


Szilvásvárad, 2017. március 28.                  Szaniszló László sk.                                    Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                     polgármester                                                                     jegyző


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2017. április 3. napján kihirdetésre került.

Szilvásvárad, 2017. április 3.                                                          

                                                                                             Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
14.4 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!