nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzti rendelete
Hatályos:2015-03-30 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzti rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/ 2014. (I.30.)   önkormányzati rendelete  az Önkormányzat  2014.
évi költségvetéséről









Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ -a, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletett alkotja.









I. fejezet









A önkormányzati költségvetés hatálya, kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.









1. §.[1][2]









A rendelet hatálya kiterjed Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a hivatalra, az önkormányzat fenntartási kötelezettségébe tartozó intézményeire.











2. §[3][4]


(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés intézményi rendjét, feladatait az alábbiak szerint határozza meg:










Intézmény
Intézményi feladat
1. Százszorszép Óvoda/óvodai nevelés, óvodai SNI gyermekek ellátása szakfeladatok/
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás/könyvtár, müv.ház, lapkiadás, múzeum működtetése szakfeladatok/
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde/orvosi ügyelet, járóbeteg szakrendelés, védőnői szolgálat, bölcsőde szakfeladatok/
4. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal/igazgatási feladatok szakfeladatok/
5. Dunavecse Város Önkormányzata/ segélyek, tecnikai szakfeladatok, városgazdálkodás, közmunka, állategészségügyi feladatok, egyéb kommunális szakfeladatok, lapkiadás, munkahelyi vendéglátás, közvilágítás, közutak karbantartása, köztemető fenntartása, zöldterület kezelés, gyermekétkeztetés, lakó és nem lakó ingatlan bérbeadás /


3.§.[5][6][7][8][9]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2014. évi kiadási főösszegét














962 514
eFt ban


ezen belül:




Mód. ei.


K1
a személyi juttatások előirányzatát

271 731


K2
a személyi juttatások járulékai ei-t

70 533


K3
a dologi kiadások előirányzatát


317 259


K4
az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
43 599


K5
az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
48 376


K512
az általános tartalékot


71 932



a céltartalékot



0


K6
a beruházások előirányzatát


23 619


K7
a felújítások előirányzatát


110 499


K8
az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát
2 000


K9
finanszírozási kiadások előirányzatát

2 966


eFt-ban állapítja meg.









(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:









intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                összeg /eFt/






Mód. ei.



K1 személyi juttatások


58 673



K2 személyi juttatások járulékai


15 814



K3 dologi kiadások



6 661



K5 egyéb működési célú kiadások



525



K6 Beruházások




908










K1 személyi juttatások


7 272



K2 személyi juttatások járulékai



1 912



K3 dologi kiadások



10 973



K6 Beruházások




1 013










K1 személyi juttatások


96 198



K2 személyi juttatások járulékai



25 413



K3 dologi kiadások



160 591



K5 egyéb működési célú kiadások




1 650



K6 Beruházások


4 355










K1 személyi juttatások



45 345



K2 személyi juttatások járulékai



12 080



K3 dologi kiadások




16 489



K5 egyéb működési célú kiadások


700



K6 Beruházások


515











K1 személyi juttatások

64 243



K2 személyi juttatások járulékai

15 314



K3 dologi kiadások


122 545



K4 ellátottak pénzbeli juttatásai




43 599



K5 egyéb működési célú kiadások



45 501



K512 általános tartalék



71 932



Céltartalék





K6 beruházások



16 828



K7 felújítások




110 499


                 K8 egyéb felhalmozási célú kiadások


2 000



K9 pénzügyi lízing



2 966



4. §.[10][11][12][13][14]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2014. évi bevételi főösszegét 














962 514
eFt ban

ezen belül:
Mód. ei.










B1Működési célú támogatások áht-n belülről
563 857


B2Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről145 885


B3Közhatalmi bevételek


123 288


B4Működési bevételek


50 383


B5Felhalmozási bevételek

1 600

B6Működési célú átvett pénzeszközök
742


B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10

B8Finanszírozási bevételek

76 749

eFt-ban állapítja meg.









(2) Az önkormányzati költségvetés intézményenkénti bevételei:









intézmény                 kiemelt előirányzat                                                 összeg /eFt/                  






Mód. ei.

1.







ÓvodaB8 Finanszírozási bevételek

126










2.B4 Működési bevételek

3 091

Müv.házB8 Finanszírozási bevételek

520










3.B1 Működési célú támogatások áht-n belülről240 961


Szakrend.B4 Működési bevételek

6 167



B6 Működési célú átvett pe.


542



B8 Finanszírozási bevételek


4 098










4.B1 Működési célú tám. áht-n belülről (választások)2 569


Polg.hiv.B3 Közhatalmi bevételek

0



B4 Működési bevételek

3 021



B8 Finanszírozási bevételek

152










5.B1 Működési célú támogatások áht-n belülről320 327



B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről145 885


Önkorm.B3 Közhatalmi bevételek

123 288



B4 Működési bevételek

38 104



B5 Felhalmozási bevételek

1 600


B6 Működési célú átvett pénzeszközök
200


B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10


B8 Finanszírozási bevételek

71 853




























(3)[15]









(4)[16]



















4/A. §[17]









(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi
      a) költségvetési bevételeinek összegét787 041

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a bevételek működési célú összegét697 550

                a bevételek felhalmozási célú összegét89 491










      b) költségvetési kiadásainak összegét863 790

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a kiadások működési célú összegét753 352

                a kiadások felhalmozási célú összegét110 438










      c) költségvetési egyenlegének összegét76 749

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                az egyenleg működési célú összegét55 802

                az egyenleg felhalmozási célú összegét20 947

eFt-ban állapítja meg.









(2) A Képviselő-testület a hiány összegét 76.749 eFt összegben állapítja meg, amelyből
                a hiány működési célú összegét55 802

                a hiány  felhalmozási célú összegét20 947

eFt-ban állapítja meg.









(3) A Képviselő-tesrtület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását
    a pénzmaradvány működési célú igénybe vételével55 802

    a pénzmaradvány felhalmozási célú igénybe vételével20 947

eFt összeggel hagyja jóvá.

5. §.[18]

(1) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete92fő.

(2) A létszámkeret a 2. §. szerinti intézményi rend alapján



1. Százszorszép Óvoda22

2. Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár3

3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde42

4. Polgármesteri Hivatal
16

5. Önkormányzat



9

II. fejezet









A költségvetés végrehajtásának szabályai









6. §.
(1). Az intézmények 2014. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként:
-  a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
-  központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
-  az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén.









(2). A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatelmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt.









(3). Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.









(4). Az intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző  gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előirt bevételi terv teljesítéséért.
                                                                  







(6) Az intézmény a feladatainak ellátása /végrehajtása/ során kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy - a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően - jogosult. A pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzéssel lehet.










7. §.









(1) A Képviselő Testület a Mötv. 68. § (4). bekezdése alapján  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatokon belül - a rendszeres személyi juttatás előirányzat kivételével - 1.000 eFt, azaz egymillió forint értékhatárig saját hatáskörben  átcsoportosítást hajtson végre és kötelezettséget vállaljon a Testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2)[19] A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető  ügyletekből és kezességvállalásokból eredő előző évben, illetve tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettségek együttes összege 2.429 eFt, amely várhatóan a konszolidáció keretében átvállalásra kerül. A 2014. évben a hitelfelvételi korlát számításához figyelembe vehető tárgyévi saját bevételek 50%-a 51.590 eFt. Hitelfelvételről szóló döntést a Stabilitási tv. előírásainak figyelembevételével a Képviselő-testület hozhat.









8. §.









(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése mérlegét a rendelet 1. számú, a beruházások, felújítások részletes kimutatását a rendelet 2. számú melléklete, a 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2)[20] Az önkormányzat 2014. évi hitel és kezességvállalási állományát a 4. sz melléklet tartalmazza. A helyi adó bevételeket és a közvetett támogatásokat a 5. sz melléklet, a többéves kihatással járó döntések részletezését a 6. sz melléklet, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését kiemelt előirányzatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza. 

Záró rendelkezések 









9. §.









A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.









































Vörös Sándor
Nagy Erzsébet

polgármester
jegyző

A rendelet 2014. január 30. napján kihirdetésre került.



































Nagy Erzsébet





jegyző






[1]

A rendelet szövegét a 25/2014 (XII.18.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2014.12.19-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.03.26-tól

[3]

A rendelet szövegét a 25/2014 (XII.18.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2014.12.19-től

[4]

A rendelet szövegét a 4/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.03.26-tól

[5]

A rendelet szövegét a 11/2014 (V.29.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2014. 05. 30 -tól

[6]

A rendelet szövegét a 16/2014. (IX.5.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 06 -tól

[7]

A rendelet szövegét a 18/2014. (XI.6.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2014. 11. 07 -től

[8]

A rendelet szövegét a 25/2014 (XII.18.) önkormányzati rendelet 3 §-a módosította. Hatályos: 2014. 12.19-től

[9]

A rendelet szövegét a 4/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. 03. 26-tól

[10]

A rendelet szövegét a 11/2014 (V.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014.05.30-tól

[11]

A rendelet szövegét a 16/2014. (IX.5.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 06 -tól

[12]

A rendelet szövegét a 18/2014. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2014. 11. 07 -től

[13]

A rendelet szövegét a 25/2014 (XII.18.) önkormányzati rendelet 4 §-a módosította. Hatályos: 2014. 12. 19-től

[14]

A rendelet szövegét a 4./2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015. 03. 26-tól

[15]

Hatályon kívül helyezte a 11/2014 (V.29.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2014.05.30-tól

[16]

Hatályon kívül helyezte a 11/2014 (V.29.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2014.05.30-tól

[17]

Beiktatta a 11/2014 (V.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014.05.30-tól

[18]

A rendelet szövegét a 25/2014 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5 §-a módosította. Hatályos: 2014.12.19-től

[19]

Beiktatta a 11/2014 (V.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014.05.30-tól

[20]

A rendelet szövegét a 11/2014 (V.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014.05.30-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. számú melléklet
28 KB
3. számú melléklet
30 KB
4. számú melléklet
27 KB
5. számú melléklet
29.5 KB
7. számú melléklet
26 KB
8. számú melléklet
30 KB
1. számú melléklet
35.5 KB
6. számú melléklet
23.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!