nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2016 (XII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2016 (XII.9.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. szóló törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


 1. §


E rendelet alkalmazásában:

 1. avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok;
 2. kis adag avar és kerti hulladék: 1m3 mennyiséget meg nem haladó avar és kerti hulladék.


 1. §


A rendelet hatálya kiterjed Jászfényszaru város belterületén található nem közterületi ingatlanokra, azon természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén működnek, tevékenykednek.


 1. §


 1. Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet.
 2. Égetéssel csak a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.
 3. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható avar és kerti hulladék égetése csütörtöki és pénteki napokon: 8:00-18:00 között, szombati napokon: 8:00-12:00 óra között engedélyezett.


 1. §


 1. Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
 2. Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy az égetés során jelentkező ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés az épített és természetes környezetet ne veszélyeztesse, az más személyek számára a lehető legkisebb zavaró hatással járjon; tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
 3. Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.
 4. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények -ide nem érve a bentlakásos szociális intézményt-, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
 5. Az égetést csak cselekvőképes személy végezheti.
 6. Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.


 1. §


 1. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.
 2. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.


 1. §


A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet a 3. §-t követően a következő 3/A. alcímmel és 3/A. §-szal egészül ki:


„3/A. Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló rendelet megsértése


3/A. § (1) Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló …/2016. (….) rendelet (a továbbiakban: R1a.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

 1. aki avar és kerti hulladék égetésére nyitva álló időtartamon kívül avart és kerti hulladék égetését végzi, /R1a. 3. § (3) bekezdés/
 2. aki nem kizárólag avart és kerti hulladékot éget, vagy azt alkalmatlan időben teszi, /R1a. 4. § (1)-(4) és (6) bekezdés/
 3. aki a tűzbiztonságról nem gondoskodik. /R1a. 5. § /

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tényállás megvalósítójával szemben a közterület-felügyelő 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.„


 1. §


Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. A rendelet 6. §-a 2017. január 2. napján hatályát veszti.                                     

Győriné dr. Czeglédi Márta                                                         Dr. Voller Erika

                            polgármester                                                            jegyzőKözzétéve a helyben szokásos módon 2016. december 8.. napján.                                                                                                     Dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
868.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!