nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (XII.2.) rendelete
Hatályos:2016-12-03 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (XII.2.) rendelete
a talajterhelési díjról szóló 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével, a talajterhelési díjról a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet 3. §-a hatályát veszti, helyébe  a következő rendelkezés lép:


(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó a benyújtott bevallásban megállapított talajterhelési díjfizetésre vonatkozóan, kérelemre 100%-os kedvezményben részesül az a természetes személy– kizárólag egy, a lakhatását szolgáló lakóingatlan vonatkozásában - aki


a) egyedül él és öregségi teljes nyugdíjban részesül, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-a


b) egyedül él és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30.§ (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32.§ (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-a


c) családban él és a közös háztartásban élők öregségi teljes nyugdíjban, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30.§ (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32.§ (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesülnek és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-a


d) igazolja, hogy a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötést megigényelte, az önkormányzattal erre vonatkozó megállapodást megkötötte és a megállapodásban meghatározott összeget befizette.


 (2) Az (1) d) pontjában meghatározott személyek részére a díjkedvezmény a megállapodásban meghatározott összeg befizetésének napjától illeti meg a kérelmezőt.


(3) A kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti tartalommal és annak jogosultságát igazoló dokumentumokat a bevallással egyidejűleg, de legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani.


2. §


A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.             Majoros János s.k.                                                 Virágné Bordás Erzsébet s.k.

               polgármester                                                                            aljegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.33 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!